Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 58 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  35
Kur'an-ı Kerim Ve Türkçe Anlatımı
Merhum Bekir Sadak hocamızın Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Anlatımı adını taşıyan meali Türkçedeki en özgün meal çalışmalarından birisidir. Çalışmanın en dikkat çeken yönü şiirsel üslubudur. Bu da eserin akıcı bir şekilde okunmasını, mananın kolayca anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu açıdan eser, Kur’an üslubunu okuyucuya hissettiren nadir meallerdendir.
227.5 TL. 350 TL.
 %  35
Sadruşşeria’nın Kelamı Ta‘dil Teşebbüsü Varlık ve Ulûhiyyet Merkezli Bir İnceleme
Sadruşşerîa’nın kelâmı ta‘dîl teşebbüsü ve varlık felsefesinin incelendiği bu çalışma, kelâm-felsefe ve Mâtürîdîlik-Eş‘arîlik ilişkisi açısından Sadruşşerîa’nın Mâtürîdî geleneğin hangi evresini temsil ettiğini ortaya koymaktadır. Çalışmada, Hanefî-Mâtürîdî geleneğin Râzî sonrası kelâmın kavramsal gelişimi ve mesele genişlemesine adaptasyonu Sadruşşerîa üzerinden gösterilmektedir. Sadruşşerîa’nın ta‘dîl teşebbüsünün genelde kelâm-felsefe, özelde ise Mâtürîdîlik-Eş‘arîlik ilişkisi açısından ele alınması
97.5 TL. 150 TL.
 %  35
Tekke Müsikisinden Nevbe Tertibi ;Keyyâliyye Örneği
Mûsikî yazıcılığı tarih ve sanat bağlamında oldukça önemli bir yere sahiptir. Kayıt altına aldığımız mûsikî sadece sanat anlamında değil medeniyetin yapı taşlarına dair de bilgiler vermektedir. Bir yandan ele aldığımız döneme dair bilgiler ortaya çıkarken bir yandan kültür ve medeniyetin izi sürülmektedir. Bazen yapılan çalışma bir nevi arkeolojik çalışmaya dönüşür. Zira izi sürülen bilgiler, bizlere aynı zamanda bir nüvesini gördüğümüz medeniyetin zaman içerisinde nasıl bir yol izlediğini ve geçirdiği
65 TL. 100 TL.
 %  35
Filolojik Tefsir Doğuşu Ve Öncüleri
• Elinizdeki eser, kadim ulemanın hicrî ilk üç asırda Kur’ân filolojisine dair yaptığı çalışmaları ihtiva etmektedir. • Eserin giriş kısmında nahvin ve Kur’ân üzerine yapılan filolojik çalışmaların ortaya çıkış süreci anlatılmıştır. • Kur’ân filolojisine dair Garîbü’l-Kur’ân, Meâni’l-Kur’ân ve İ‘râbü’l-Kur’ân başlıklı eserler tanıtılmış, büyük çoğunluğu nahiv âlimi olan 44 müellifin biyografisi sunulmuştur. • Eserlerden aktarılan örnekler, Arapça aslı ve Türkçe tercümesiyle birlikte zikredilmiştir. • Eserde
58.5 TL. 90 TL.
 %  35
Yüksek İslam Enstitüsü’nden Marmara İlahiyat'a; CİLT 1 İlim ve İrfan Yolcuları
Bu çalışma ile Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde okulumuza ve cemiyete uzun yıllar emek vermiş hocalarımızın öğrencilik ve hocalık dönemlerine dair yakın tarihe ışık tutan bilgi ve anekdotları kaydetmeyi ve değerli hatıra ve tecrübelerini yeni nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda hocalarımızın muhtelif alanlardaki deneyimlerini gün ışığına çıkarmak ve geçmişi bugüne ve geleceğe taşımak için kendileriyle sözlü tarih yöntemiyle görüşmeler yapıldı. Kadim sözlü anlatım geleneğine dayan
143 TL. 220 TL.
 %  35
Yüksek İslam Enstitüsü’nden Marmara İlahiyat'a;CİLT 2 İlim ve İrfan Yolcuları
Bu çalışma ile Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde okulumuza ve cemiyete uzun yıllar emek vermiş hocalarımızın öğrencilik ve hocalık dönemlerine dair yakın tarihe ışık tutan bilgi ve anekdotları kaydetmeyi ve değerli hatıra ve tecrübelerini yeni nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda hocalarımızın muhtelif alanlardaki deneyimlerini gün ışığına çıkarmak ve geçmişi bugüne ve geleceğe taşımak için kendileriyle sözlü tarih yöntemiyle görüşmeler yapıldı. Kadim sözlü anlatım geleneğine dayan
143 TL. 220 TL.
 %  35
Yüksek  İslam Enstitüsü’nden Marmara İlahiyat'a; CİLT 3 İlim ve İrfan Yolcuları
Bu çalışma ile Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde okulumuza ve cemiyete uzun yıllar emek vermiş hocalarımızın öğrencilik ve hocalık dönemlerine dair yakın tarihe ışık tutan bilgi ve anekdotları kaydetmeyi ve değerli hatıra ve tecrübelerini yeni nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda hocalarımızın muhtelif alanlardaki deneyimlerini gün ışığına çıkarmak ve geçmişi bugüne ve geleceğe taşımak için kendileriyle sözlü tarih yöntemiyle görüşmeler yapıldı. Kadim sözlü anlatım geleneğine dayan
143 TL. 220 TL.
 %  35
Kuranın Konusu Olarak Melekler
Tek başına beşerî bilgiyle ulaşılamayan, bizzat bilinemeyen, görülemeyen, elle tutulamayan her şey, aslında insanın kendi öz bilgi, tecrübe ve kaynaklarının dışında daha başka asıl kaynaklara dayanma ihtiyacı duymaktadır. Bu noktada tahrife uğramamış tek ilâhî kitap oluşu, Kur’ân’ı gayb konusunda değişmez ve kesin mercî kılmaktadır. Buna göre, önemi inanç sisteminde bulunduğu konumundan da anlaşılan meleklerin ve varlıksal anlamda melek tasavvurunun, mesnetsiz bilgilerden uzak ve doğru bir şekilde ifade edi
84.5 TL. 130 TL.
 %  35
Hayırlısı Budur
Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hayırlı, daha hayırlı olduğu bildirilen kavram, nesne, söylem, eylem vb. değerlerle ilgili 30 küsur âyet-i celîlenin bilgilenme amacı, tebliğe ve sohbete vesile olması niyetiyle yapılmış yorumlarından oluşmaktadır. Bu içeriğiyle kitabın, Kur’an kültürümüze ve hikmet algımıza mütevâzi bir katkıda bulunması hedeflenmiştir.
52 TL. 80 TL.
 %  35
Kavaidu'l-İmla Ve'l-İnşa El-Müyessere
Bilindiği gibi Arapçada 28 harf mevcuttur. Arapçada yazı, ilmin yarısı olarak kabul edilir. Arapça, Türkçeden çok farklı bir dildir. Arapça harfleri kelimenin başında, ortasında ve sonunda değişik şekillerde yazılırlar. Ayrıca Arapçada Türkçede bulunmayan bazı sesler mevcuttur. Öğrencinin, bu sesleri hocadan dinleyerek öğrenmesi gerekir. Bu kitabımızda bu konularla ilgili çok sayıda örnekler verilmiştir. Şayet bu kitapta verilen örnekler tam olarak yazılıp okunursa, Arapça yazı yazmayı öğrenmek mümkün ol
104 TL. 160 TL.
 %  35
Kelam'ın Konumu;Kavram Haritası, Etkinliği ve Eğitimi
Elinizdeki bu eser, Kelâm ilminin eğitim öğretim faaliyetlerinin kamusal ve kurumsal boyutta geçmişten günümüze nasıl sürdürüldüğünü, bugünün inanç dünyası ve meydan okumalarına karşı Kelâm’ın nasıl konumlandırıldığını ve Kelâm’ın özellikle multidisipliner çalışmalar bağlamında akademik alanda ne denli etkin olduğunu, literatürdeki ilgili kavramsal terminolojiyi temel alarak tartışmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda eser, 10-12 Haziran 2022 tarihleri arasında Karabük Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ev s
71.5 TL. 110 TL.
 %  35
Ebeveyn Algısı, Kişilik Ve Tanrı Tasavvuru
Tahayyül sınırlarının ötesinde bir konuma sahip olmasına rağmen Tanrı’yı tasavvur etme, insanlığın ortak bir meşguliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanın Tanrı ile kurduğu her türlü ilişki biçimi Tanrı tasavvurları üzerinden gerçekleşmektedir. Tanrı’nın herhangi bir biçimde tasavvur edilmesi, her iki tarafın sürece müdahil olmasıyla gerçekleşse de Tanrı’yı tasavvur etme hem bizzat Tanrı tarafından vahiy aracılığıyla organize edilen hem de insan zihninin bir ürünü olarak meydana gelen dinamik bir süreci
78 TL. 120 TL.
 %  35
Örgün Din Eğitiminde İnanç Esasları
İnancın öğretime konu ediliş biçiminin gözden geçirilerek ihtiyaçlar ve problemler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi zarureti gün geçtikçe daha fazla hissedilmektedir. Bu ihtiyacın giderilebilmesi için öncelikle bugüne kadar bu alanda yapılanların eğitimsel bakış açısıyla incelenmesi gerektiğine dair düşüncemiz bizi elinizdeki çalışmaya sevk etmiştir. Örgün öğretimdeki diğer dersler gibi din dersinde de istenilen davranışların öğrencilere kazandırılması en temelde ilgili derse ait öğretim programları üzeri
71.5 TL. 110 TL.
 %  35
Sahâbe Literatürü Araştırmaları
Hz. Peygamber’in (s.a.s.) yakın çevresinde bulunan ve onun rahle-i tedrîsinden geçen sahâbe nesli İslam Medeniyetinin oluşmasında temel sorumlulukları üstlenmiş ve tarihin her döneminde önemli görülmüştür. İslamî ilimler arasında özellikle hadis ve İslam tarihi alanındaki merkezî konumları onlarla ilgili çeşitli çalışmalar yapılmasına vesile olmuştur. Yazılan eserler müellifin amacına göre pek tabiî olarak farklı muhteva ve yönteme sahip olsa da tarihî sürecin ilerlemesiyle birlikte müstakil bir literatür o
61.75 TL. 95 TL.
 %  35
Endülüs Kıraat Ekolü;Tarihi, Kaynakları ve Yöntemleri
Endülüs, kıraat ilmi açısından seçkin bir yere sahiptir. Bilhassa hicrî dördüncü ve beşinci asırlarda hayat süren Endülüslü kıraat âlimlerinin gayret ve katkıları, bu noktada önemli bir yer teşkil etmektedir. Endülüslü kurrâ, yedi kıraati (kırâ’ât-i sebʻa) ihtiva eden çalışmalarıyla büyük ses getirmiş ve bu usulün İslam dünyasının çoğu ikliminde benimsenip yaygınlaşmasında başrol oynamıştır. Onlar, yedi kıraat usulünün kökleşmesindeki katkılarının yanı sıra Mushaf imlası, tecvid ve vakf-ibtidâ gibi bu ilmin
61.75 TL. 95 TL.
 %  35
Aileye Tutunmak Maneviyat Yönelimli Aile Danışmanlığı
İnsan aile ilişkileri içerisinde kendi varoluşunu anlamlandırır. Sevme, sevilme, saygı, kabul görme, ait olma, sosyalleşme gibi birçok ihtiyacı için aileye tutunur, aileden destek alır. Maneviyat, din ve aile arasında yakın ve kopmaz bir bağ vardır. Bireylerin aile ve evlilik hayatlarıyla ilgili aldıkları birçok kararda din etkilidir. Bu durum aile danışmanlığı alanında çalışanların dikkatini çekmiş, aile danışmanlığında maneviyat ve din boyutunun nasıl yer alması gerektiği araştırılmaya başlanmıştır. Elini
58.5 TL. 90 TL.
 %  35
Kur’an ve Tefsir Araştırmaları‒II
Kur’an hem ferdin hem de toplumun temel hayat ilkelerini belirten çağlar üstü ilahi bir mesajdır. Bu mesaj, tüm insanlığa gönderilmiş bir yol gösterici olmakla birlikte ancak ondan gereği gibi istifade eden takva sahiplerini hedefe ulaştıracaktır. Kur’an, kendini yeni bir medeniyyet tasavvuru olarak insanlığa takdim etmiştir. Bunun için kendisine inananların, onu okuma, anlama ve hayatlarına taşımada rehber olmasını istemektedir. Müslümanlar, Kur’an’ı sadece telaffuz ederek veya ezberleyerek onun istedi
78 TL. 120 TL.
 %  35
Kur’an’a ve Tefsire Adanmış Ömürler
Ali KARATAŞ
97.5 TL. 150 TL.
Tükendi
 %  35
Türkiye'de Arap İmajı;Toplumsal Hafıza, Popüler Kültür, Kamuoyu
Türk-Arap ilişkilerinin uzun tarihi geçmişine, köklü kültürel bağlantılarına ve Türkler ve Arapların siyaset, ekonomi ve güvenlik alanlarında çok sayıda ortak çıkarlarına rağmen, genel olarak Türk-Arap ilişkileri ve özel olarak Türk halkının Arap algısı konusunda yeterli sayıda araştırma bulunmamaktadır. Türkiye’de Arap İmajı: Toplumsal Hafıza, Popüler Kültür, Kamuoyu başlıklı bu kitap, Türk halkı arasında Araplar hakkında oluşan hakim görüşlerin kaynaklarını ve bugün aldığı şekli göstermeyi amaçlamaktadır.
61.75 TL. 95 TL.
 %  35
Dinler Tarih Ve İnançlar
Dinlerin inanç ve ritüelleri, her zaman uzun bir tarihin ürünü olarak belli bir süreç içerisinde ortaya çıkar ve gelişimini devam ettirir. Bu yüzden hiçbir din, kurucusunun tebliğ ettiği zamandaki hali ile sonraki nesillere aktarılmamıştır. Dinlerin dini metinlerinin belli bir zaman içerisinde teşekkülünün yanı sıra, din ve dünya işlerinin birbiriyle insicamını sağlama girişimleri dinlerin gelişimine etki eden önemli faktörlerdir. Bu durum, hem Uzak Doğu dinlerinde hem Hinduizm ve Budizm gibi Doğu dinlerind
52 TL. 80 TL.
Toplam 58 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1