Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 14 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  35
Kelam ve Felsefe Açısından İnsan Fiilleri; Amiri'nin Kader Risalesi
Yaşadığı devir, dördüncü/onuncu yüzyılın önde gelen fikrî şahsiyetlerinden birisi olan Ebû l-Hasen Muhammed b. Yûsuf el-Âmirî (381/992), İslâm düşüncesini meydana getiren başka birçok önemli sıma gibi yakın zamanlara kadar ilim ve düşünce çevrelerinin dikkatlerinden uzak kalmıştır. Aralarında, bizim onun hayatını ve felsefesini konu edildiğimiz doktora çalışmamızın da bulunduğu yaşadığımız yüzyılın son 25-30 yıllık süresi içinde hakkında yapılan araştırmalar Amirî nin mantık, fizik, metafizik, siyaset, ah
26 TL. 40 TL.
Tükendi
 %  35
Örnek Çeviri Metinlerle Mantık İlmine Giriş
İnsanın değişmez doğasını oluşturan bilmek ne demektir? Bu sorunun yanıtı, insanın bizzat bilmesini düşünme konusu yaparak çözümlemekle mümkündür. İlkçağlardan bu yana birçok düşünür bu soru ile ilgilenmiş, bilmenin düşünmeye konu yapılması sonucu insanın nasıl bildiğini inceleyen, mantık adını verdiğimiz bir düşünme bilimi, bir sayma ve ölçme bilimi ortaya çıkmıştır. Böylece bilgeler, bilmenin yöntemini ortaya çıkarınca kendisine, doğaya ve tüm varlığa ilişkin bilgisini yeniden gözden geçirmeye başlamıştır
58.5 TL. 90 TL.
 %  35
Farabinin İki Eseri; Siyaset Felsefesine Dair Görüşler ve Mutluluk Yoluna Yöneltme
Bedeni tedavi eden kişi doktor, nefsi(rûhu) tedavi eden kişi ise, sultan(melîk)dır. Doktorun bedeni tedavi etmedeki amacı, onun durumunu, nefsin, sadece iyi veya kötü bir işi, herhangi bir şekilde, yapmasını sağlayan durum haline getirmek değildir; bilakis doktor, bedenin durumunu, bir bütün olarak beden ve bedeni meydana getiren organlar tarafından gerçekleştirilen nefsin iyi veya kötü fiillerinin, en mükemmel şekilde gerçekleşmesini sağlayan durum haline getirmeyi amaçlar. Mesela, bu bağlamda, elleri teda
45.5 TL. 70 TL.
 %  35
Epistemolojik Açıdan İman
İmânda süje (inanan) obje (inanılan) düalizmini ortadan kaldırarak mümkün değildir. Mistik tecrübede bu dualitenin yok olduğunu kabul etmek ontolojik açıdan tamamen imkansızdır. Süje durumundaki insanla obje durumundaki Tanrı aynı varlık alanına ait değildirler. Bu takdirde mistik tecrübeyle ulaşıldığı ileri sürülen birlikte imanın ortadan kalkması, onun yerini marifet, vecd vs.nin doldurulması mümkün olamaz. Dolayısıyla mistik ya da sûfi hiçbir zaman imanı aştığını söyleyemez. Süjeobje ikiliğini esas alan
39 TL. 60 TL.
 %  35
Gazzali'nin Düşünce Sisteminin Temelleri; Bilgi - Mantık - İman
Düşünce dünyası kelamdan fıkıha, mantık ve felsefeden tasavvufa kadar uzanan çok geniş bir alana yayıldığı ve her çeşit zihin seviyesindeki insana hitap ettiği için, Gazzali'nin bu konudaki düşüncesi hakkında hüküm vermekte önemli güçlüklerle karşılaşırız. Bu güçlüğün bir başka sebebi de onun düşünce yapısının dinamik karakterinden yani; devamlı gelişip oluşan özelliğinden kaynaklanır. Gazzali, islam düşünce tarihinde keskin felsefe tenkitçiliği ile; bir felsefi düşünceyi, ondaki çıkmazları göstererek yıpr
39 TL. 60 TL.
 %  35
900. Vefat Yılında İmam Gazzali
Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Ümraniye Belediyesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) tarafından ortaklaşa düzenlenen 900. Vefat Yılında İmâm Gazzâlî konulu milletlerarası tartışmalı ilmî toplantı, İstanbul'da Bağlarbaşı Kültür Merkezi Salonu'nda 07-09 Ekim 2011 tarihleri arasında yapılmıştır. Bu toplantı, İslâm ilimler geleneğinde sistematik düşüncenin gelişimine ve yeniden yorumlanmasına katkıda bulunan İmâm Gazzâlî'yi vefâtının 900. Yıldönümü vesilesiyle daha iyi anlamak amacıyla düzenle
84.5 TL. 130 TL.
Tükendi
 %  35
Batı Düşüncesinde Siyaset Felsefeleri
Bu kitap, Batı siyasî felsefesi üzerine bir kitap olmadığı gibi, Batı siyasî düşüncesi tarihi de değil; onbir önemli Batılı siyasî filozof hakkında makalelerden oluşan bir dizi yazıdır. Kitaptaki her bölümü ayrı bir yazar yazdı ve hepsi (Aquinas bölümünü yazanın dışında), akademik çevrelerde sahalarında otorite olarak bilinen kimselerdir. Üzerlerinde durdukları filozoflarda birer başlangıç olarak düşünülmesi gereken makalelerin, genel okuyucular ve talebeler için olduğu kadar, siyasî felsefe hakkında bilgi
13 TL. 20 TL.
Tükendi
 %  35
Ahmet Cevdet Paşanın Felsefi Düşüncesi
Tarihî süreç içinde, döneminin kendisine yüklediği misyon sebebiyle, belli alanlarda görev üstlenerek arzulanan neticeye ulaşıp, ender de olsa devrine damgasını vurmuş ve lâyık olduğu mevkie yükselmiş mümtaz, şahsiyetlerin bulunduğu, bu simaların, dönemleri için olduğu gibi kendilerinden sonraki zamanların da fikrî, siyasî, sosyal ve kültürel alanlarda düşünce ve eylem adamı olarak model alınıp, milletlerin öncüleri konumunda yer aldıkları bilinen bir gerçektir. Bu genel hüküm içinde insanlık tarihinde yer
13 TL. 20 TL.
Tükendi
 %  35
Mantık Tarihçesi Problemleri
İnsanoğlu nun en büyük özelliklerinden birisi düşünmesidir. İnsanın çok eskiden beri bir de düşünen varlık diye tarif edilmesi, bu temelli özelliğinin ifadesidir. Mantık, düşünmenin kanunlarını inceleyen bir saha olması itibariyle, bildiğimiz kadarıyla ikibin beşyüz yıllık bir geçmişe sahiptir. Kurulduğundan beri, diğer araştırma sahalarına göre çok büyük değişme ve ilerleme göstermiş olmamakla beraber, mantık ın da tarihi içinde geçirdiği bir tekâmül seyri vardır. Her araştırma sahası, her ilim kendi ta
13 TL. 20 TL.
Tükendi
 %  35
Ateizmin Çıkmazı
Sık sık Tanrının varlığına dair deliller getirmem istendi benden, bazan bu iş için zorlandım ve hatta zaman zaman buna tahrik edildim. Bu konuya karşı asla büyük bir ilgi duyamadım. Bizzat bendeki ve dünyadaki aşkınlaştırıcı bir gerçekliğin Tanrı kelimesine karşılık olduğuna o kadar eminim ki, böylesine emin olduğum bir konuyla ilgili bazı deliller arayıp bulmak fikri, bana hiç de ilginç gelmiyor. Bu deliller bana sadece bildiğimden daha fazla bir şey öğretmeyeceği gibi, kendi ispatlarının bir neticesi olma
13 TL. 20 TL.
Tükendi
 %  35
Lemezatı Hulviyye (ez Lemezat-ı Ulviyye); Büyük Velilerin Tatlı Halleri
Şâir, edib, devlet adamı, hattâ hükümdarlar gibi pek muhtelif ma rifet ve meslek erbabını sinesinde toplayan, 40 küsur şu besi, binleri aşan halife, onbinleri bulan muakkib ve muhibleriyle geniş Osmanlı coğrafyasına yayılan, Tîcâniyye kolu ile Sudan, Hartum, Tunus, Cezayir ve Fas a, Gülşeniyye, Rûşeniyye ve Demirdâşiyye kolları ile Mısır, Habeşistan ve Yemen e, Rûşeniyye kolu ile Azerbaycan, İran, Türkistan, Afganistan ve Hindistan a, diğer sayısız kol ve şu beleri ile bütün Anadolu ve Rumeli ye yayılan Ha
18.2 TL. 28 TL.
Tükendi
 %  35
Mantık Yanlışları
Gayesi kurallarına uyulduğunda zihni, yanlışa düşmekten korumak şeklinde belirlenen mantık ilminde yanlış kavramının önemli bir yer tuttuğunu görmekteyiz. Zihnimizi yanlışa düşmekten koruyacağız, ama yanlış nedir, hangi sebeplerden dolayı yanlışa düşmekteyiz, en çok işlenen yanlış türleri nelerdir ve bu yanlışlardan nasıl korunabiliriz? Zihin mantık kurallarını sıkça ihlal etmekte midir; ediyorsa hangi maksatlarla onları kullanmaktadır? gibi sorular bizi bu çalışmayı yapmaya şevketti. Bu soruları sormanın
13 TL. 20 TL.
Tükendi
 %  35
Amiri ve Felsefesi; Din-felsefe Uzlaştırıcısı Bir Düşünür
İslâm felsefesi hakkındaki araştırmaların, ister Müslümanlar ister başkaları tarafından yapılmış olsun, öteki sahalarla karşılaştırıldığında yetersiz olduğu bilinmektedir. Bunun yanında yapılan bu araştırmaların çoğunun; ya Kindi Fârâbî ve İbn Sînâ gibi büyük şahsiyetler ve tercüme faaliyetleri üzerinde toplanmış bulunduğu yahut özellikle bazı oryantalistlerin çalışmalarında görüldüğü üzere, İslâm felsefesini hiçbir orijinalliği bulunmayan, tamamen antikçağ Yunan felsefesinin devamı ve tekrarı olarak göster
13 TL. 20 TL.
Tükendi
 %  35
Ahlak Hukuk İlişkisi
Dr. İsmail KILLIOĞLU nun Ahlâk ve Hukuk İlişkisi adlı doktora tezi insan yaşamını hemen hemen boydan boya ve her yönü ile kapsamına alan çok önemli bir konuya ilişkin bulunmaktadır. Ahlaken iyi dediğimiz aynı kaynak-değerden çıkmakla birlikte ahlâk olarak biri iç, hukuk olarak diğeri ise dış davranışlarımızı düzenleyen bu iki değer sistemi böylece insanı tümü ile ele almakla varlığı ve gelişmesi bakımından onu her şeyden çok ve yakından ilgilendirmektedir. Ahlâki değerler başta olmak üzere tüm değerler (et
13 TL. 20 TL.
Tükendi
Toplam 14 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1