Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 59 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  35
Genesis Of The Bhaktı Movement And Engagements With İslam
Bhakti that offers salvation to Sanathana Dharma followers through ardent devotion and love to God, is considered as one of the three paths of Moksha and had triggered a popular movement that may had changed the course of Hinduism paving the way for two new religions; Sikhism and Lingayatism. Our work aims to explore and rightly present the genesis of Bhakti movement and contributions of Alvars and Nayanmars, who were often neglected in Bhakti literature. Since Islam entered south India and Bhakti originate
162.5 TL. 250 TL.
 %  35
Dinler Tarih Ve İnançlar
Dinlerin inanç ve ritüelleri, her zaman uzun bir tarihin ürünü olarak belli bir süreç içerisinde ortaya çıkar ve gelişimini devam ettirir. Bu yüzden hiçbir din, kurucusunun tebliğ ettiği zamandaki hali ile sonraki nesillere aktarılmamıştır. Dinlerin dini metinlerinin belli bir zaman içerisinde teşekkülünün yanı sıra, din ve dünya işlerinin birbiriyle insicamını sağlama girişimleri dinlerin gelişimine etki eden önemli faktörlerdir. Bu durum, hem Uzak Doğu dinlerinde hem Hinduizm ve Budizm gibi Doğu dinlerind
104 TL. 160 TL.
 %  35
Yahudi Kaynaklarına Göre ;Hz. Musa
Yahudiler, Hz. Musa’nın peygamberlerin en üstünü olduğuna inanırlar. Bu inancı desteklemek için onun doğumundan ölümüne pek çok olağanüstü rivayete dini literatürlerinde yer verirler. Örneğin kaynaklarda Hz. Musa göklerde dolaşır. Meleklerle mücadele eder. Devlerle savaşır ve onları öldürür… Ancak onun böyle üstün özelliklerinin yanı sıra çeşitli vesilelerle bizzat Tanrı tarafından eleştirildiği, azarlandığı hatta cezalandırıldığı da anlatılmaktadır. Ayrıca sonraki yüzyıllarda yaşayanlar, dini anlayışlarını
136.5 TL. 210 TL.
 %  35
Divan-ı Mezalim, İslam Tarihinde Yüksek Yargı ve Denetim Kurumu
İslam tarihinde kaza fonksiyonu, genel olarak kadıların yönettikleri şer‘î mahkemeler tarafından ifa edilmiştir. Bu mahkemelerle beraber kamu düzeni-nin ayakta tutulması için başka kurumların da tesisine ve bunların özel yetki ile kaza fonksiyonunu yerine getirmelerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu kurumlardan biri de bizzat devlet başkanının veyahut devlet başkanı tarafından atanan yüksek hâkimler tarafından yönetilen Mezâlim Mahkemesi’dir. Bu mahkeme, devletin yetkili idarecileri, şehir ve dağ eşkıyaları ve ter
97.5 TL. 150 TL.
 %  35
Muhammedü'l Emin ;Allah Resûlü’nün Peygamberlik Öncesi Hayatı
Bu kitapta Allah Resûlü’nün peygamberlik öncesi hayatı müstakil bir çalışmaya konu edilmektedir. Kitabın temel amacı, Hz. Peygamber’in ilahi vahyin gelişinden önce Cahiliye toplumunda sergilediği ve bütün insanlığa örnek teşkil eden şahsiyetini ortaya koymaktır. Hz. Peygamber’in altmış üç yıllık hayatının kırk yaşına kadar olan kısmını içeren bu dönem, onun güvenilirlik, doğruluk ve dürüstlük gibi erdemli vasıflarıyla dikkat çektiği bir dönemdir. Onun bu dönemde muhatapları üzerinde bıraktığı olumlu izlenim
91 TL. 140 TL.
 %  35
XV-XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri (2 Cilt)
Osmanlı Devleti'nin en geniş sınırlara eriştiği XVI. asır sonunda Osmanlı ülkesinde ne kadar medrese tesis edildiği konusunda istatistikî bir bilgiye sahip değiliz. Biz bu çalışmamızda bulabildiğimiz medreseleri tetkikimize almaya çalıştık. Daha çok tevcihat yapılan medreseler üzerinde durduk. Ancak XVI. asırda mevcut olduğu halde araştırmamızda yer almayan medreselerin de bulunduğunu peşinen ifade etmeliyim. XV-XVI. asra ait Tapu Defterleri, Vakfiyeler ve Şer'î Siciller'in tamamını inceleme imkanı bulabils
422.5 TL. 650 TL.
 %  35
Hz. Muhammed (sav);Liseler İçin
Hz. Peygamber’in hayatına dair her dönemde farklı coğrafyalarda yüzlerce kitap yazılmıştır. Oysa bir insanın biyografisinin zamana veya coğrafyaya göre değişmesi mümkün değildir. Dışarıdan bakıldığı zaman aynı konu ve içerikte pek çok kitabın yazılmasının temelde bir anlamı olmadığı ileri sürülebilir. Ancak her siyer yazarı Hz. Peygamber’in hayatını kendi dönemine, yaşadığı coğrafyanın kültür çevresindeki insanların anlayabilecekleri dilden aktarmaktadır. Üstelik konu ve içerik aynı olsa da her yazara
162.5 TL. 250 TL.
 %  40
İlkokullar için Peygamberim Serisi - 4 Kitap
İLKOKULLAR İÇİN PEYGAMBERİMİN HAYATI / MAHMUT KELPETİN İLKOKULLAR İÇİN PEYGAMBERİMİN HAYATINDAN HİKAYELER / ŞABAN ÖZ İLKOKULLAR İÇİN PEYGAMBERİMİN ARKADAŞLARI / ADNAN DEMİRCAN İLKOKULLAR İÇİN PEYGAMBERİMİN AHLAKI / ADEM APAK Yüce Allah tarafından son ilahi mesajı insanlığa tebliğ etmekle görevlendirilen Peygamberimizin (sas) hayatını öğrenmek her dönemde bütün insanlar için gereklidir. Zira âlemlere rahmet olan Allah Elçisi’nin getirdiği mesaj, insanlığın kurtuluşunun tek yoludur. Bu nedenle Allah El
480 TL. 800 TL.
 %  35
İslam Araştırmaları ve Oryantalizm
Batı'nın din, dil, kültür, sanat, tarih, toplum ve siyaset açısından Doğu'yu incelemesini ifade eden oryantalizm, doğu-batı ilişkilerinin tarihteki derinliklerine kadar götürülse de sömürgecilikle birlikte zirveye ulaşmıştır. Burada söz konusu olan batı ve doğunun sınırları coğrafik anlamda tartışmaya açık olmakla beraber batı ile kast edilen, özne durumundaki egemen ve sömürgeci Avrupa ve onun kültür havzasıdır. Doğu ile kast edilen ise nesne durumundaki sömürülen doğu, daha doğrusu Avrupa dışındaki öteki
104 TL. 160 TL.
 %  35
İslam Tarihi - I;Başlangıçtan Osmanlılara Kadar
Tarih bir milletin hafızasıdır. Tarihini bilmeyen millet hafızasını kaybetmiş insana benzer.
227.5 TL. 350 TL.
 %  35
İslam Tarihi - Iii;Osmanlı Devleti (iii. Selim'den Günümüze Kadar)
III. Selim 27 C.evvel 1175 Perşembe günü doğmuş 11 Receb 1203de tahta çıkmıştı. Kendisini harp içinde buldu. III. Selim korkak ve aciz bir şahsiyet değildir. Öyle olsaydı Nizam-ı cedid gibi bir ıslahata başlamazdı. Islahat hareketlerinin başında yardımcıları mevcut tehlikeleri kendisine anlatmış hayat ve tahtını kaybedeceği tehlikesini de dile getirmişlerdir. Prusya Seferinde bulunmuş olan Dietz, III. Selim hakkında Bu hükümdar, hüner, marifet, fikir ve hareket bakımından cidden milletini aşmıştır. Bu bakım
227.5 TL. 350 TL.
 %  35
Nesep Atlası
Araplar, tarihin eski zamanlarından itibaren nesep şecereleriyle gündeme gelmiştir. Uzak ve yakın akrabalarını tanımak, tarihte şöhret kazanmış atalarından haberdar olmak, Araplar için sıradan bir ameliyenin ötesinde kabile aidiyetinin ve çölde hayatta kalmanın yegâne sırrıydı. Günlük hayatın merkezine yerleşen soy bilinci, yeri geldiğinde dinî inancın önüne dahi geçebilmekteydi. Menfaatlerine ters düştüğünde putlara küfreden, onları alaya alan ve taşlayan Araplar, ata ve dedelerinin soylarına geldiğinde hü
357.5 TL. 550 TL.
 %  35
Hz. Ömer
Hz. Ömer, Hz. Ebû Bekir'le birlikte Allah Resûlü'nün en yakın dostu ve yardımcısıydı. İslâmî tebliğin en sıkıntılı dönemlerinde Hz. Peygamber'in İslâmiyet'i kabul etmeleri için adlarını anarak dua ettiği iki kişiden biriydi. Müslüman olduğu andan itibaren Hz. Peygamber'in yanında yer aldığı gibi hicretten sonra Medine döneminde de katıldığı seriyyeler dışında Hz. Peygamber'i yalnız bırakmadı. Başta Bedir, Uhud ve Hendek savaşları olmak üzere Allah Resûlü'nün iştirak ettiği bütün savaşlara katıldı. Hayatı bo
156 TL. 240 TL.
 %  35
Hz. Ebu Bekir
Hz. Peygamber, müslümanların hem dinî hem de dünyevî lideri idi. O, bu vazifenin bir gereği olarak gelen vahyi müslümanlara tebliğ ettiği gibi bunları hayatında tatbik ederek müslümanlara örnek olmuştu. Yine müslümanların dünyevî işlerini düzene koymuş; liderlik sorumluluğunu yerine getirmiş ve siyasî birliği sağladıktan sonra da devlet başkanlığı görevini üstlenmişti. Hiç şüphesiz vefatıyla birlikte müslümanlar için yeni bir dönem başlamıştı. Hz. Peygamber'den sonra vahiy gelmeyeceği için peygamberlik göre
136.5 TL. 210 TL.
 %  35
Dinlerde Şehir Mabet ve İbadet
Şehirlerin tarihini araştırmak, aslında bir yönüyle dinlerin de tarihini araştırmaktır. Şehirlerin kuruluş mitoslarına bakıldığında, genellikle merkezde bir mabedin etrafında oluşan bir yerleşim alanı olarak görülmektedir. Antik döneme ait mabetlerin kuruluşunun da benzer bir anlatımı vardır. Bunlar da genellikle bir ritüelin icrasını sağlayacak şekilde bir araya toplayıcı olarak karşımıza çıkmaktadır. Hz. İbrahim, Babil'den yola çıkıp Harran'a oradan güneye, vaat edilmiş topraklara doğru seyahat ederken
104 TL. 160 TL.
 %  35
Ashâbının Dilinden Peygamberimiz; Sallallahu Aleyhi ve Sellem
Yüce Rabbimizin "âlemlere rahmet" ve "en güzel örnek" olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz'i, o erişilmez kemâli içinde anlatabilmek, hiç bir fâniye nasip olmuş değildir. Onun huzur ve sohbetinde pişmiş ashâbı, muhtelif vesilelerle, çeşitli açılardan peygamberimizi bize anlatmaya, yapabildikleri kadar, hemen her yönüyle tanıtmaya samimiyetle çalışmışlardır. Allah cümlesinden râzı olsun. Bu kitapta Sevgili Peygamberimizin üstün niteliklerine ve örnek davranışlarına yönelik 33 yazı bulunmaktadır.
65 TL. 100 TL.
 %  35
İslam Medeniyeti Ve Müesseseleri Tarihi
Medeniyetin, maddî ve manevî bütün unsurlarını bünyesinde toplayıp geliştiren İslâm, ilahi bir sistemdir. Bu sebeple Müslümanlar, ilahî vahyin, tedricî bir surette geliştirmeye çalıştığı medenî anlayışı, bir hayat nizamı olarak kabul ettiler. Siyasî bir çevre içinde ortaya çıkan İslâm, nev-i şahsına münhasır bir özellik taşır. Tabir caizse o, ilahî bir medeniyettir. Bu, onun birçok müessesesinin temelinde ilahî hükümlerin bulunduğu mânâsına gelmektedir. Bilindiği gibi "İslâm Medeniyeti ve Müesseseleri Tarih
211.25 TL. 325 TL.
 %  35
Hz. Ömer Zamanında Gayrı Müslimler
İslam hakimiyetine giren ve hür kabul edilen bu insanlara din,dil ve kültür hürriyeti tanınmış;can ve mal emniyetleri sağlanan bu insanlar allah ve resülünün himayesinin verildiği emanet kabul edilmiştir.Takip edilen bu siyaset,insanların müslümanları tanımaları ve yaşanabilir kolay bir din olarak gördükleri islam'a kitleler halinde girmeleri ile sonuçlanmıştır. İşte,elinizdeki kitapta bu kalıcılığı sağlayan insancılığın tarihte eşine az rastlanır örnekleri sunulmuştur.
156 TL. 240 TL.
 %  35
Hristiyanlık ve Mistik Semboller
Dinler, her ne kadar metafizik öğretileri ve ibadetleri ile öne çıksa da, toplumsal sorunların giderilmesi ve ihtiyaçların karşılanmasında önemli katkılar sunan müesseseler de geliştirmiştir. Fakirlerin toplumun en çok ihmal edilen kesimi oluşturması, dinlerin kendilerine hassasiyetle yaklaşmasına neden olmuştur. Öte yandan; dinlerin toplumsal sorunlarla ilgilenmesi, onların siyasi gücün etkisi altına girmesini de beraberinde getirmiştir. Bu durum, özellikle Hıristiyanlık tarihi açısından oldukça çarpıcı ör
104 TL. 160 TL.
 %  35
Osmanlı Tetkikleri - 2
Bu kitap, Osmanlı Tetkikleri serisinin ikinci kitabını oluşturmaktadır. Eserde Osmanlı'daki huzur derslerine odaklanan çalışmalarımızdan meydana gelmiştir. Huzur dersleri, h. 1172 Ramazan'ından itibaren Sultan III. Mustafa'nın fermanıyla saltanat makâmıyla resmileşen, biniş merasimi sonrası Osmanlı padişahının hazır bulunmasıyla, şeyhulislâm tarafından seçilen ve padişah tarafından onaylanan yetkin ulemâdan müteşekkil bir heyet tarafından her yıl Ramazan'ın belirli günlerinde padişahça tayin edilen mekânlar
91 TL. 140 TL.
Toplam 59 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1