Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 58 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  35
Dinler Tarih Ve İnançlar
Dinlerin inanç ve ritüelleri, her zaman uzun bir tarihin ürünü olarak belli bir süreç içerisinde ortaya çıkar ve gelişimini devam ettirir. Bu yüzden hiçbir din, kurucusunun tebliğ ettiği zamandaki hali ile sonraki nesillere aktarılmamıştır. Dinlerin dini metinlerinin belli bir zaman içerisinde teşekkülünün yanı sıra, din ve dünya işlerinin birbiriyle insicamını sağlama girişimleri dinlerin gelişimine etki eden önemli faktörlerdir. Bu durum, hem Uzak Doğu dinlerinde hem Hinduizm ve Budizm gibi Doğu dinlerind
52 TL. 80 TL.
 %  35
Yahudi Kaynaklarına Göre Hz. Musa
Yahudiler, Hz. Musa’nın peygamberlerin en üstünü olduğuna inanırlar. Bu inancı desteklemek için onun doğumundan ölümüne pek çok olağanüstü rivayete dini literatürlerinde yer verirler. Örneğin kaynaklarda Hz. Musa göklerde dolaşır. Meleklerle mücadele eder. Devlerle savaşır ve onları öldürür… Ancak onun böyle üstün özelliklerinin yanı sıra çeşitli vesilelerle bizzat Tanrı tarafından eleştirildiği, azarlandığı hatta cezalandırıldığı da anlatılmaktadır. Ayrıca sonraki yüzyıllarda yaşayanlar, dini anlayışlarını
61.75 TL. 95 TL.
 %  35
Divan-ı Mezalim, İslam Tarihinde Yüksek Yargı ve Denetim Kurumu
İslam tarihinde kaza fonksiyonu, genel olarak kadıların yönettikleri şer‘î mahkemeler tarafından ifa edilmiştir. Bu mahkemelerle beraber kamu düzeni-nin ayakta tutulması için başka kurumların da tesisine ve bunların özel yetki ile kaza fonksiyonunu yerine getirmelerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu kurumlardan biri de bizzat devlet başkanının veyahut devlet başkanı tarafından atanan yüksek hâkimler tarafından yönetilen Mezâlim Mahkemesi’dir. Bu mahkeme, devletin yetkili idarecileri, şehir ve dağ eşkıyaları ve ter
45.5 TL. 70 TL.
 %  35
Muhammedü'l-Emin Allah Resûlü’nün Peygamberlik Öncesi Hayatı
Bu kitapta Allah Resûlü’nün peygamberlik öncesi hayatı müstakil bir çalışmaya konu edilmektedir. Kitabın temel amacı, Hz. Peygamber’in ilahi vahyin gelişinden önce Cahiliye toplumunda sergilediği ve bütün insanlığa örnek teşkil eden şahsiyetini ortaya koymaktır. Hz. Peygamber’in altmış üç yıllık hayatının kırk yaşına kadar olan kısmını içeren bu dönem, onun güvenilirlik, doğruluk ve dürüstlük gibi erdemli vasıflarıyla dikkat çektiği bir dönemdir. Onun bu dönemde muhatapları üzerinde bıraktığı olumlu izlenim
45.5 TL. 70 TL.
 %  35
XV-XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri  (2 Cilt)
Osmanlı Devleti'nin en geniş sınırlara eriştiği XVI. asır sonunda Osmanlı ülkesinde ne kadar medrese tesis edildiği konusunda istatistikî bir bilgiye sahip değiliz. Biz bu çalışmamızda bulabildiğimiz medreseleri tetkikimize almaya çalıştık. Daha çok tevcihat yapılan medreseler üzerinde durduk. Ancak XVI. asırda mevcut olduğu halde araştırmamızda yer almayan medreselerin de bulunduğunu peşinen ifade etmeliyim. XV-XVI. asra ait Tapu Defterleri, Vakfiyeler ve Şer'î Siciller'in tamamını inceleme imkanı bulabils
182 TL. 280 TL.
 %  35
İslam Araştırmaları ve Oryantalizm
Batı'nın din, dil, kültür, sanat, tarih, toplum ve siyaset açısından Doğu'yu incelemesini ifade eden oryantalizm, doğu-batı ilişkilerinin tarihteki derinliklerine kadar götürülse de sömürgecilikle birlikte zirveye ulaşmıştır. Burada söz konusu olan batı ve doğunun sınırları coğrafik anlamda tartışmaya açık olmakla beraber batı ile kast edilen, özne durumundaki egemen ve sömürgeci Avrupa ve onun kültür havzasıdır. Doğu ile kast edilen ise nesne durumundaki sömürülen doğu, daha doğrusu Avrupa dışındaki öteki
48.75 TL. 75 TL.
 %  35
Mukayeseli Dinler Tarihi
Çağımız İnsanının Açmazı Ve Çıkmazı Madde Planında Ekonomi İse Mana Planında İnanç Problemidir. Bu Problem Toplumların Ve Fertlerin Kimliği İle İlgilidir. İnsan Eliyle Kurulmuş Ve Tarihe Mal Olmuş İnanç Sistemleri İnsanlara Arzulanan Kimliği Vermekten Uzaktır. Bilgi Ve İletişim Çağına Girmiş Olan Günümüz İnsanının Maddeye Dayalı Refah Vaadleri Ve Astroloji Tandanslı Yollarda Avutulabileceği Zannedilmemelidir. Zira Kimlik Probleminin Halli İçin Gerekli Olan Ana Unsurun Temelinde İnsanın Yaratılışındaki İlah
78 TL. 120 TL.
 %  35
Liseler İçin Hz. Muhammed (SAV)
Hz. Peygamber’in hayatına dair her dönemde farklı coğrafyalarda yüzlerce kitap yazılmıştır. Oysa bir insanın biyografisinin zamana veya coğrafyaya göre değişmesi mümkün değildir. Dışarıdan bakıldığı zaman aynı konu ve içerikte pek çok kitabın yazılmasının temelde bir anlamı olmadığı ileri sürülebilir. Ancak her siyer yazarı Hz. Peygamber’in hayatını kendi dönemine, yaşadığı coğrafyanın kültür çevresindeki insanların anlayabilecekleri dilden aktarmaktadır. Üstelik konu ve içerik aynı olsa da her yazara göre
78 TL. 120 TL.
 %  35
İslam Medeniyeti Ve Müesseseleri Tarihi
Medeniyetin, maddî ve manevî bütün unsurlarını bünyesinde toplayıp geliştiren İslâm, ilahi bir sistemdir. Bu sebeple Müslümanlar, ilahî vahyin, tedricî bir surette geliştirmeye çalıştığı medenî anlayışı, bir hayat nizamı olarak kabul ettiler. Siyasî bir çevre içinde ortaya çıkan İslâm, nev-i şahsına münhasır bir özellik taşır. Tabir caizse o, ilahî bir medeniyettir. Bu, onun birçok müessesesinin temelinde ilahî hükümlerin bulunduğu mânâsına gelmektedir. Bilindiği gibi İslâm Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi
104 TL. 160 TL.
 %  35
İslam Medeniyeti Tarihi
İslam Medeniyeti konusunda gerek Müslümanlar gerekse müsteşriklerin yazdıkları birçok eser vardır. Ancak bu çalışmalar, istisnalar bir yana genelde bütünü kavrayıcı bir bakışla kaleme alınmamıştır. Bunların birçoğu, İslam Medeniyetinin bir veya birkaç yönünü işlemekle iktifa etmişlerdir. Bunlar arasında özelikle müsteşriklerin peşin hükümlü yaklaşımları da göz önüne alındığında İslam Medeniyeti konusunda objektif, bütüncül ve müdellel bir tarihe olan ihtiyaç daha da öne çıkmaktadır. Belirttiğimiz bu üç pren
104 TL. 160 TL.
 %  35
İslam Tarihi - I; Başlangıçtan Osmanlılara Kadar
İslam Tarihi I. cilt pek çok İslâm devletinin kısa tarihidir. Konular özet olarak ele alınmıştır. Anlatmaya çalıştığımız her bir bölüm ve devlet için ciltlerle eserler yazılmış ve yazılmaya devam etmektedir. Tevfik Allah’tandır. Tarih bir milletin hafızasıdır. Tarihini bilmeyen millet hafızasını kaybetmiş insana benzer.
110.5 TL. 170 TL.
 %  35
Nesep Atlası
Araplar, tarihin eski zamanlarından itibaren nesep şecereleriyle gündeme gelmiştir. Uzak ve yakın akrabalarını tanımak, tarihte şöhret kazanmış atalarından haberdar olmak, Araplar için sıradan bir ameliyenin ötesinde kabile aidiyetinin ve çölde hayatta kalmanın yegâne sırrıydı. Günlük hayatın merkezine yerleşen soy bilinci, yeri geldiğinde dinî inancın önüne dahi geçebilmekteydi. Menfaatlerine ters düştüğünde putlara küfreden, onları alaya alan ve taşlayan Araplar, ata ve dedelerinin soylarına geldiğinde hü
195 TL. 300 TL.
 %  35
Hz. Ömer
Hz. Ömer, Hz. Ebû Bekir'le birlikte Allah Resûlü'nün en yakın dostu ve yardımcısıydı. İslâmî tebliğin en sıkıntılı dönemlerinde Hz. Peygamber'in İslâmiyet'i kabul etmeleri için adlarını anarak dua ettiği iki kişiden biriydi. Müslüman olduğu andan itibaren Hz. Peygamber'in yanında yer aldığı gibi hicretten sonra Medine döneminde de katıldığı seriyyeler dışında Hz. Peygamber'i yalnız bırakmadı. Başta Bedir, Uhud ve Hendek savaşları olmak üzere Allah Resûlü'nün iştirak ettiği bütün savaşlara katıldı. Hayatı bo
78 TL. 120 TL.
 %  35
Hz. Ebu Bekir
Hz. Peygamber, müslümanların hem dinî hem de dünyevî lideri idi. O, bu vazifenin bir gereği olarak gelen vahyi müslümanlara tebliğ ettiği gibi bunları hayatında tatbik ederek müslümanlara örnek olmuştu. Yine müslümanların dünyevî işlerini düzene koymuş; liderlik sorumluluğunu yerine getirmiş ve siyasî birliği sağladıktan sonra da devlet başkanlığı görevini üstlenmişti. Hiç şüphesiz vefatıyla birlikte müslümanlar için yeni bir dönem başlamıştı. Hz. Peygamber’den sonra vahiy gelmeyeceği için peygamberlik göre
65 TL. 100 TL.
 %  40
İLKOKULLAR İÇİN PEYGAMBERİM SERİSİ (4 KİTAP)
İLKOKULLAR İÇİN PEYGAMBERİMİN HAYATI / MAHMUT KELPETİN İLKOKULLAR İÇİN PEYGAMBERİMİN HAYATINDAN HİKAYELER / ŞABAN ÖZ İLKOKULLAR İÇİN PEYGAMBERİMİN ARKADAŞLARI / ADNAN DEMİRCAN İLKOKULLAR İÇİN PEYGAMBERİMİN AHLAKI / ADEM APAK Yüce Allah tarafından son ilahi mesajı insanlığa tebliğ etmekle görevlendirilen Peygamberimizin (sas) hayatını öğrenmek her dönemde bütün insanlar için gereklidir. Zira âlemlere rahmet olan Allah Elçisi’nin getirdiği mesaj, insanlığın kurtuluşunun tek yoludur. Bu nedenle Allah Elçisi
216 TL. 360 TL.
 %  35
Dinlerde Şehir Mabet ve İbadet
Şehirlerin tarihini araştırmak, aslında bir yönüyle dinlerin de tarihini araştırmaktır. Şehirlerin kuruluş mitoslarına bakıldığında, genellikle merkezde bir mabedin etrafında oluşan bir yerleşim alanı olarak görülmektedir. Antik döneme ait mabetlerin kuruluşunun da benzer bir anlatımı vardır. Bunlar da genellikle bir ritüelin icrasını sağlayacak şekilde bir araya toplayıcı olarak karşımıza çıkmaktadır. Hz. İbrahim, Babil'den yola çıkıp Harran'a oradan güneye, vaat edilmiş topraklara doğru seyahat ederken
52 TL. 80 TL.
 %  35
Allah'ın Kılıcı Halid Bin Velid
Hz. Peygamber (sav) Halid b. Velid için, Halid b. Velid, Allah'ın ne güzel kulu, Allah'ın kılıçlarından bir kılıçtır. buyurmuştur. Hilafeti sırasında büyük zaferler kazanan bu eşsiz kumandan için Hz. Ebu Bekir: Kadınlar, Halid gibi birisini doğurmaktan acizdirler demek suretiyle onun kahramanlığını ve eşsiz askeri dehasını dile getirmiştir.
84.5 TL. 130 TL.
 %  35
Hz. Ömer Zamanında Gayrı Müslimler
İslam hakimiyetine giren ve hür kabul edilen bu insanlara din,dil ve kültür hürriyeti tanınmış;can ve mal emniyetleri sağlanan bu insanlar allah ve resülünün himayesinin verildiği emanet kabul edilmiştir.Takip edilen bu siyaset,insanların müslümanları tanımaları ve yaşanabilir kolay bir din olarak gördükleri islam'a kitleler halinde girmeleri ile sonuçlanmıştır. İşte,elinizdeki kitapta bu kalıcılığı sağlayan insancılığın tarihte eşine az rastlanır örnekleri sunulmuştur.
71.5 TL. 110 TL.
 %  35
Ehl-i Beyt; İslam Tarihinde Ali-Fatıma Evladı
İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) soyu, bilindiği gibi kızı Hz. Fatıma ile Hz. Ali'den devam etmiştir. Bu kutlu soy, gerek mensuplarının seçkinliği ve üstün nitelikleriyle, gerekse siyasî anlamda her zaman İslâm ümmetinin dikkatini üzerinde toplamıştır. Hem mezhep ve fıkra olarak hem de millet olarak bütün müslümanları birleştiren EhI-i Beyt sevgisi, Türkler nazarında Peygamber sevgisinin ayrılmaz bir unsuru olarak telakki edilmiştir. Peygamber torunlarının maruz kaldığı zulümler asırlar boy
97.5 TL. 150 TL.
 %  35
Hristiyanlık ve Mistik Semboller
Dinler, her ne kadar metafizik öğretileri ve ibadetleri ile öne çıksa da, toplumsal sorunların giderilmesi ve ihtiyaçların karşılanmasında önemli katkılar sunan müesseseler de geliştirmiştir. Fakirlerin toplumun en çok ihmal edilen kesimi oluşturması, dinlerin kendilerine hassasiyetle yaklaşmasına neden olmuştur. Öte yandan; dinlerin toplumsal sorunlarla ilgilenmesi, onların siyasi gücün etkisi altına girmesini de beraberinde getirmiştir. Bu durum, özellikle Hıristiyanlık tarihi açısından oldukça çarpıcı ör
52 TL. 80 TL.
Toplam 58 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1