Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 13 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  35
Kur'an-ı Kerim ve Dini Musiki
Tilavet tecvit kurallarına uyularak Kuran lafızlarını seslendirmektir. Ayetlere nağme melodi yükleyerek okuma doğaçlama olarak geleneklere uygun bir biçimde yapılır. Bu itibarla Kuran lafızlarını seslendirme hayli emek bilgi beceri ve birikim isteyen ciddi bir icra işidir. Ayetleri tilavet ederken bilelim bilmeyelim bir mûsıki makamı meydana gelir. Bundan kaçınmak mümkün değildir. Asr ı Saadette yapılan tilavetler esnasında da elbette makam oluşuyordu ama henüz adı konulmamıştı. Çünkü o tarihlerde mûs
195 TL. 300 TL.
 %  35
Tecvid Kur'an Okuma Kaideleri
Tecvid, Allah'ın kelamını harften, heceye; heceden kelimeye, kelimeden cümleye en sahih şekilde okunma kurallarını öğreten bilimdir. Bu bilim, kıraat ilmi içerisinde doğmuş, zamanla müstakilleşmiş, kendine ait devasa bir literatüre sahip olmuştur. Bu literatürü temelde ikiye ayırıyoruz: Birincisi, bu işin ilmini yapan literatür; ikincisi ise bu işi pratik olarak öğreten literatür. Öğretici düzeyde Türkiye'de onlarca tecvid kitabı yazılmıştır. Hepsi de değerlidir, kıymetlidir. İlahiyat fakültesinde verm
149.5 TL. 230 TL.
 %  35
Kur'an Tilavetinde Usul ve Esaslar
Kur’an’ın doğru okunması, anlamının ve lafzının muhafazası için önemli olduğu kadar i‘câzının, tilavet yoluyla ortaya konabilmesi bakımından da mühimdir. İslam medeniyetinde Kur’an’ın anlaşılması kadar okunmasına da ehemmiyet verilmiş, bu amaçla pek çok eser telif edilmiştir. Tecvid ilmine dair yazılan kitapların bir kısmında, Kur’an’ı usulüne uygun okuyabilmek için gerekli bilgilerin yanı sıra Kur’an tilavetinde yaygın görülen telaffuz hataları da kaydedilmiştir. Böylelikle dünden bugüne, Kur’an tilavetini
169 TL. 260 TL.
 %  35
Kıraat İlminin Temel Kaynakları
Kur’ân lafızlarının muhafazasını amaçlayan kırâat ilmi, ilâhî vahyin manalarını korumak ve orijinal hâliyle nakletmek üzere zaman içerisinde önemli bir literatür geliştirmiştir. Gerek teorik gerekse pratik ve teknik çözüm önerileri ortaya koyulan bu telifât bünyesinde yer bulan eserlerin müellifleri, alana mahsus terminolojiyi kullanarak kendilerine özgü bir üslup ve düzen içinde konuları işlemişlerdir. Bu açıdan kırâat sahasının muhtelif meselelerinin ele alındığı eserler, kırâat ilmini tahsil edenlere, ih
169 TL. 260 TL.
 %  35
Hasan-ı Basri Kıraati Ve Kuran Tefsirine Katkısı
İslamî ilimlerin oluşum seyrinde önemli bir role sahip olan erken dönemdeki ilmî birikimin ilerleyen dönemlerdeki süreçleri de genellikle etkilediği görülmektedir. Kur’an tilavetinin kadim köklerini anlayabilmek ve okuyuş farklılıklarının özellikle tefsir, fıkıh ve kelam ilimlerindeki yansımalarını gözlemleyebilmek kıraat alanındaki çalışmalarla mümkün olabilmektedir. Bu tespit sadece sahih/mütevatir addedilen kıraat vecihleriyle sınırlı olmayıp şâz kabul edilen kıraat vecihleri hakkında da geçerlidir. Zira
156 TL. 240 TL.
 %  35
Kıraat İlmi Eğitim ve Öğretim Metotları
Kıraat ilminin amacı, sahih kıraatları şâz olanlardan ayırarak Kur'an metninin ve telaffuz keyfiyetinin nesilden nesile orijinalliğinin korunarak aktarılmasını sağlamak ve onun en güzel şekilde tilavet edilmesini sağlamaktır. Yine O'na hamd olsun ki, her asırda bu işi üstlenen kıraat âlimleri olagelmiş, Kur'an Cibril'den Hz. Peygamber'e (sav) indirildiği gibi günümüze ulaşmıştır. Kıraat İlmi Eğitim ve Öğretim Metotları adıyla hazırladığımız bu çalışma, Kıraat İlmi tarihi, tasnif ve tedvîni ve önemli kaynakl
97.5 TL. 150 TL.
 %  35
Kur’an Fonetiği Üzerine Tetkikler: Tecvid Âlimleri Özelinde
Özgün adı ed-Dirâsâtü’s-Savtiyye inde Ulemâi’t-Tecvîd olan ve Türkçe’ye Kur’an Fonetiği üzerine Tetkikler: Tecvid Âlimleri Özelinde ismiyle aktarılan Prof. Dr. Ğânim Kaddûrî el-Hamed’e ait bu eserin, tecvid ve Kur’an fonetiği alanındaki en yetkin çağdaş akademik metinlerden biri olduğu rahatlıkla söylenebilir. Tecvid ilmini gerek tarihi gerekse temel meseleleri itibariyle ve de alanın kaynak metinlerinde geçen hemen hiçbir özgün bilgiyi dışarıda tutmaksızın kapsamlı bir biçimde ele alan, yanı sıra da tecvid
377 TL. 580 TL.
 %  35
Muhtasar Mukaddime-i Cezeriyye Şerhi
Kur’an’ın özgün telaffuz biçimini kayıt altına almayı amaçlayan Tecvid İlmi bünyesinde sayısız eser kaleme alınmış, bu eserlerden bazıları sonraki çalışmalar için temel metin olma vasfı elde etmiştir. Bunlardan biri de İbnu’l-Cezerî’nin el-Mukaddime fî-mâ alâ’l-Kârii en Ya‘lemeh isimli recez formundaki manzum eseridir. Gerek tecvid eserlerine vakf-ibtidâ ve Mushaf imlası gibi başlıkların girmesine öncülük etmesi gerekse de vecizliği, manzum oluşu ve Kur’an okuyucusunun ihtiyaç duyduğu temel bilgileri içeriy
279.5 TL. 430 TL.
 %  35
Ta'lim Tecvid ve Kıraat
Harflerle ilgili mahrec ve sıfat bilgileri verildikten sonra harflerin harekelerinde, sukûnlarında, şedde ve idğâmlarında ağız ve dudak şekillerine değinildikten sonra harf talimi uygulamasına ağırlık verilmelidir. Harflerin önce resimleri, isimleri, musemmâları iyi öğretilmelidir. Sâkin, şeddeli ve harekeli, hattâ medli okunuşları hoca tarafından uygulamalı olarak gösterilmelidir. Sonra doğru telaffuzlar alınana kadar talebeyle beraber okunmalı, daha sonra diğer okumalara geçilmelidir. Diğer tecvid konular
243.75 TL. 375 TL.
 %  35
İbn Cezerî ve Tayyibetü'n-Neşr
Bu eser, ulûmulKurândan kıraet ilmine dair bir çalışmadır. Sadece mütevatir kıraetleri hedef almıştır. Üç önemli bölüm halinde vücut bulmuştur. 1Kurân (kıraet ilmi) tarihi; 2İbnulCezerînin hayatı ve eserleri; 3TayyibetunNeşr ve özellikleri. Kıraet ilmi doğrudan ve dolaylı olarak, Kurânı Kerîmin hizmetine adanmış bir ilim olarak doğup, gelişmiştir. Bu ilim, inciyi koruyan sedef gibi, Kurânı Kerîmin manalarını muhafaza etmekte ve İslamî ilimler arasında, ilk sırayı işgal etmektedir. Zira diğer ilimler, yalnız
211.25 TL. 325 TL.
 %  35
Kıraat Tefsir İlişkisi
Klasik Islami ilimlerin temel baslangıç noktası hiç kuskusuz Kur'ân-ı Kerîm ve onun tefsiri, yorumlanması, anlasılması meselesidir. Kur'ân ayetlerinin tefsiri ve yorumlanması su?recinde Kur'ân kıraatlerinin önemli bir katkısı vardır. Kıraat ilminin sagladıgı bu hayati katkı, klasik tefsir literatu?ru? içerisinde kıraat-tefsir ilişkisini temel bir menzil tası haline getirmistir. Kıraat-tefsir iliskisi söz konusu oldugunda ise Zemahserî ve onun el-Kessâf isimli eseri tefsir literatu?ru? içerisinde temel bir k
175.5 TL. 270 TL.
 %  1
Ta'lim, Tecvid ve Kıraat (DVD); Sesli Görüntülü, 4 DVD Set
Kurrâ Hâfız Ramazan PAKDİL KİTAP OKUMALARI 01) Sunum, 02) 1. Bölüm: Harfler, 03) 2. Bölüm: Harf Ta?lîmi, 04) 3. Bölüm: Medler, 05) 4. Bölüm: Tenvîn ve Sâkin Nûn, 06) 5. Bölüm: İdğam ve Elif Lâm Takısının Okunuşu, 07) 6. Bölüm: Tecvitle İlgili Müteferrik Konular, 08) 7. Bölüm 1. Kısım: Vakıf, İbtidâ ve Vasıl, 09) 7. Bölüm 2. Kısım: Vakıf, İbtidâ ve Vasıl, 10) 8. Bölüm: İstiâze ve Besmele, 11) Kapanış TAHKÎK TARÎKI İLE TİLÂVETLER 01) Sunum, 02) Sübhâneke, 03) Ettehiyyâtü, 04) Salli ve Bârik, 05) Rabbenâ
118.8 TL. 120 TL.
Tükendi
 %  35
Yasin, Tebareke, Amme, Kısa Sureler ve Namaz Duaları Eğitim Programı - 2 CD
CD 1 1 Fatiha 2 Bakara 15 3 Ayetel Kürsi 4 Amenerrasûlü 5 Yasin 6 Amme 7 Haşr 8 Mülk Namaz Sureleri 9 Fil 10 Kureyş 11 Maun 12 Kevser 13 Kafirun 14 Nasr 15 Tebbet 16 İhlas 17 Felak 18 Nas Namaz Duaları 19Subhaneke 20 Tahiyyat 21 Salli 22 Barik 23 Kunut Duaları 24 Kunut Duaları 25 Amentü 26 Ezan 27 Kamet CD 2 1 Nebe 2 Buruç 3 Tarık 4 Ala 5 Gaşiye 6 Fecr 7 Beled 8 Şems 9 Leyl Namaz Sureleri 10 Duha 11 İnşirah 12 Tin 13 Alak 14 Kadr 15 Beyyine 16 Zilzal 17 Adiyat 18 Tekasür 19
65 TL. 100 TL.
Toplam 13 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1