Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 670 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  35
İndirildiği Dönem Ve Çağdaş Yaklaşımlar Arasında Kur’ân
Nüzûl döneminde; Sahâbe ve Müşrik muhatapları tarafından lafız ve mana itibariyle maksadı istikametinde anlaşılmadığına dair herhangi bir tartışmanın olmadığını, ancak vahiy olup olmadığı hususunda “iman” ve “küfür”e konu olduğunu bildiğimiz Kur’an-ı Kerim; zaman içinde O’na inananlar arasında -temel konularda olmasa da- bazı farklı anlamalara konu olmuştur. Kur’an’ı farklı anlamada, yaşanılan çağın inanç ve düşünce biçimleri vb. hususlar etkili olmuştur. “Kur’an’a dönemsel yaklaşım” diyebileceğimiz bu yönt
149.5 TL. 230 TL.
 %  35
Hayattan Hikayeler
Arapça öğretimi alanında, başlangıç düzeyindeki öğrencilerin okuma-anlama becerilerini geliştirecekleri hikayeler yok denecek kadar azdır. Var olanlar da genelde anadili Arapça olan öğrenci grubuna hitap etmektedir. Onun için elinizdeki bu kitap, Arapça’yı yabancı dil olarak öğrenen ve başlangıç düzeyinde olan öğrenciler için hazırlanmıştır. Kolay anlaşılmasını sağlamak için hikayeler, başlangıç düzeyindeki kelime ve yapıları öne çıkarmakta ve görsel portrelerle desteklenmektedir.
113.75 TL. 175 TL.
 %  35
Kelâmın Nesne Kuramı;Cüveynî’de Cisim, Hareket ve Nedensellik
İslâm düşüncesinin kurucu unsurlarından biri olarak kabul edilen kelâm ilmi, tarihsel olarak Müslümanların inanca dair esaslarını tespit etmenin yanında, gerçeklik algıları ve nesnelere dair kavrayışları üzerinde de önemli etkiler oluşturmuştur. Bu çalışmada, klasik dönem kelâmında geliştirilen cisim, hareket ve nedensellik gibi nesne kuramıyla ilişkili görüşler, ünlü Eşʿariyye kelâmcısı İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî (ö. 478/1085) örneği üzerinden ele alınmaktadır. Kelâm ilminin İslâm dünyasında oldukça etkil
227.5 TL. 350 TL.
 %  35
Söyleşiler ;Sordum Söylediler Sordular Söyledim
Söylenmenin değil söylemenin sonucu olan Söyleşiler; düşünce, duygu, davranış ya da söylem, eylem ve duruş ekseninde dile getirilen yaklaşık elli yıllık (1975-2024) birikimden oluşmaktadır. Bu süreçte ülkemizde ağırlıklı olarak dini konularda öne çıkmış gündemleri takip ve değerlendirme imkânı sunan Söyleşiler, alanında ilk olma özelliği taşımaktadır.
227.5 TL. 350 TL.
 %  35
Gençlerde Eş Tercihi ve Sekülerlik
Gençlik gelecek demektir. Gençleri önemsemeyen geleceğinden de vazgeçmiş sayılır. Onların bugün ne düşündükleri yarın nasıl bir Türkiye’de yaşayacağımız hakkında güçlü ipuçları verir. Özellikle din ve sekülerlik gibi konular; aile ve evlilik gibi kurumlar söz konusu olduğunda şüphesiz bu ipuçları çok daha fazla merak uyandırır. Bu çizgide, çalışmamız, 18-30 yaş aralığında bulunan bekâr gençlerin evlilik, eş seçimi ve sekülerleşme eğilimlerini ele almaktadır. Z ve Y kuşağı diye de adlandırılan bu yaş aralığı
178.75 TL. 275 TL.
 %  35
Kur'an-ı Kerim (Hafız Boy, Kuşe Kağıt)
Kur'anı Kerim Bilgisayar Hatlı Hafız Boy KUŞE KAĞIT * Sayfa Tutarlı * Kuşe Kağıt * Lüks Cilt * Beş Renk
455 TL. 700 TL.
 %  35
Din Eğitimi
Din eğitimi hakkında konuşmak, bir anlamda dini ciddiye aldığımızın da göstergesidir. Din, insanın da içinde bulunduğu tüm evrene karşı sorumlulukların yerine getirilmesi ve bu anlamıyla da tüm yaratılmışların mutluluğunu sağlamak için vardır. Din, barış için vardır. Herkesin hukukunu korumak için vardır. Din, insana emanet olarak verilen varlığın tümünü koruma altında tutmanın garantisidir. Din, İslam'dır. İslam, belli bir toplumsal yapı ve grubun kimlik göstergesinin ötesinde insanın yaratılıştan itibaren
247 TL. 380 TL.
 %  35
Gönül Esintileri
Doldu ömrün acı-tatlı günleri Kayda geçtim yürekten gelenleri Şiirimsi yazılarla manzûmeler Ve de yaşanmış bazı hikâyeler ”Böyle doğdu “Gönül Esintileri .İçtenliği, onun tek özelliği
78 TL. 120 TL.
 %  35
Arapça Dilbilgisi Sarf
Nahiv İlmi bir bina, Sarf İlmi de bu binanın tuğlaları gibidir. Tuğla ne kadar sağlam olursa bina da o kadar sağlam olur. Bu sebeple, kelimeleri inceleyen sarf ilmi iyi bir şekilde öğrenilmelidir ki cümleleri inceleyen Nahiv İlmi de sağlam olsun. Sarf ilmine dair elinizdeki bu eserin başlıca özellikleri şöyledir: • Sarf ilminin konuları, ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. • Eserin yazımında istifade edilen kaynaklar, dipnotlarda zikredilmiştir. • Konu baslıkları ve terimlerin yanına parantez içinde Arapç
195 TL. 300 TL.
 %  35
Hâtıralarım; Gördüklerim - Bildiklerim - Yaşadıklarım
Meşhur sözdür : “Hayatım roman” denir. Doğrudur, zira herkesin hayatı kendine göre bir romandır. Benim böyle bir iddiam yok. Ancak sevdiğim bazı eski öğrencilerimin ve dostlarımın talepleri üzerine, görüp bildiklerimi ve yaşadıklarımı özet olarak yazmaya karar verdim. Şayet “Sadra şifa“ bir şeyler aktarabildiysem kendimi bahtiyar addedeceğim. Maksat çevreme ve gelecek nesillere ışık tutacak bilgi kırıntılarımı aktarmak ve “Kısık da olsa bu kubbede hoş bir sadâ bırakabilmek”tir.
149.5 TL. 230 TL.
 %  35
İslam Yargılama Hukukunun Esasları
Fertler, Şer'in (hukuk düzeninin) kendilerine tanıdığı haklara bir tecâvüz olmadığı, bunlara riâyet edildiği müddetçe, başkaları ile ihtilâfa düşmezler. Herkes, hukuk düzenince belirlenen kurallara aynen uysa idi, fertler arasında hiçbir ihtilâf doğmazdı. Ancak bu ideal bir durumdur. Toplum hayatında esas olan da bu ideal durumdur. Fakat istisnai olarak hukuk düzeninin fertlere tanıdığı haklar ihtilaflı olabilir. Bu, bir kimsenin başkasının hakkını kasden tanımaması, onu ihlâl etmesi şeklinde olabilir. F
182 TL. 280 TL.
 %  35
Nebevî İklimde Kişilik İnşası
Bu dünyada herkes huzur içinde yaşamayı arzu eder. Özellikle de günümüzde zaman hızla akıp gitmektedir. Bu yüzden bizim huzurumuzu sağlayacak iyi ve doğru şeyleri deneme yanılma yoluyla bulmaya çalışacak kadar zamanımız yoktur. Daha önce bu huzuru yaşamış kimselerin bize doğruyu, iyiyi ve güzeli kısa yoldan göstermesi önemlidir. Bunun için bizlerin, bu güzellikleri daha önce başarıyla uygulamış rehber ve örnek şahsiyetlere ihtiyacı vardır. Tabii rehber ve örnek şahsiyetler denilince de ilk akla gelen isim h
97.5 TL. 150 TL.
 %  35
İslam Mantık Tarihi Araştırmaları 1; Ebû Nasr Fârâbî
Fârâbî (870-950) Orta çağ İslam Dünyasında mantığın, bilimin ve felsefenin kurucusudur. Bu itibarla İslam Felsefesi geleneğinde kendisine muallim-i sânî ünvanı verilmiştir. İslam bilim geleneği bilim tasavvurunu ve yöntemini Fârâbî’ye borçludur. Fârâbî İslam mantık tarihi ve genel mantık tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Arapçaya intikal eden kadim bilim ve felsefe mirası Fârâbî’nin yorum ve yeniden inşasından geçerek İbn Sînâ, İbn Rüşd, İbn Bâcce, Tûsî, İbn Tumlus, İbn Haldun gibi Arapça yazan pek çok
162.5 TL. 250 TL.
 %  35
Kitâbu’t-Tefsîr Literatürü; Teşekkül Döneminde Hadis ve Tefsir
Hicrî ilk üç asır, ilimlerin teşekkül ettiği ve çeşitli konularda eserlerin telif edildiği bir dönemdir. Bu dönemde Hz. Peygamber’den (sav) nakledilen hadisler ile sahâbe ve takip eden nesillerin görüşleri yazılı kaynaklarda derlenmiştir. Tasnif ile birlikte çeşitli konulardaki rivayetler müstakil eserlerde ve daha sonra ale’l-ebvâb hadis kaynaklarındaki bölümlerde bir araya getirilmiştir. Müstakil eserlerde ele alınan, daha sonraları ise hadis kaynaklarında bölüm halinde yer verilen konulardan birisi de Ki
195 TL. 300 TL.
 %  35
Muhaddisler Muhteva Tenkidi Yaptı Mı?
Muhaddislerin muhteva tenkidi faaliyetlerini mercek altına alan Muhaddisler Muhteva Tenkidi Yaptı Mı? adlı çalışma erken dönem münekkitlerinin hadis tenkit yöntemi, cerh-ta‘dîl hükümlerinin verilişinde metin tenkidinin yeri, ilel ve ricâl eserlerinde bulunan değerlendirmelerin nasıl okunması gerektiği, münekkitlerin muhteva tenkidine dair izahları ve uygulamaları, hadis usulü kitaplarında metin tenkidi gibi konuları dikkatli ve kapsamlı bir şekilde ele almakta ve akademideki yaygın kabullerin aksine muhteva
188.5 TL. 290 TL.
 %  35
Hadis Rivayetinde Âlî İsnadlar
Rivayetlerin Hz. Peygamber’e aidiyetini belirlemek için muhaddislerin kullandıkları isnad sistemi hadis ilminde büyük bir ehemmiyet teşkil etmektedir. Çeşitli açılardan sınıflandırılan isnadın klasikte en çok üzerinde durulan özelliklerinden birisi seneddeki râvi sayısının az olması temeline dayanan âlî isnad kavramıdır. Bir hadisin tarikleri birbirine nispetle ele alındığında âlî ve nâzil isnad terimleri, isnaddaki râvi sayısının azlığı ile çokluğu-nu ifade eder. Muhaddisler bu iki terim arasında Hz. Peyga
243.75 TL. 375 TL.
 %  35
Bağımlılık ve Maneviyat
“Ülkemizde, aralarında elinizdeki eserin sahibi Dr. Nihal İşbilen’in de bulunduğu seçkin bir grup bilim insanı tarafından disiplinler arası bir yaklaşımla ve dini ve manevi içeriği ile kültürümüze uygun olarak hazırlanan ve rehabilitasyon dönemindeki bağımlının manevi ihtiyaçlarına yönelik sistematik bir yardım sunmayı amaçlayan Maneviyat Temelli Bağımlılık Danışmanlığı (MTBD-7A) modeli geliştirilmiştir. Dr. İşbilen, bağımlılıkla mücadelede önemli bir aşama olarak kabul edilebilecek bu özgün eserinde, detay
208 TL. 320 TL.
 %  35
Tefsir Yazıları Anlama Sorunlarına Dair Düşünceler
Tefsir Yazıları Anlama Sorunlarına Dair Düşünceler isimli bu kitap, altı makaleden oluşmaktadır. İlk makalede, Kur’an yorumlarının isimlendirilmesi ve tanımlanması meselesi ele alınmakta ve “tefsir”in terimleştirmesi süreci içinde İmam Buharî’nin ve İmam Maturîdî’nin yeri açıklanmaktadır. İkinci makalede, insanın Allah’ın halifesi olduğu konusunda ünlü sûfî Necmeddin Daye’nin görüşü nakledilmekte ve Kur’an açısından değerlendirilmesi yapılmaktadır. Üçüncü makalede Osmanlı Modernleşmesinde Batı düşüncesinin
162.5 TL. 250 TL.
 %  35
Kıraat Olgusu Çerçevesinde Kur'an'ın Belagat ve Fonetik Yapısı
Kıraat, bir bakıma Kur’an’ın geniş coğrafî bölgelerde yaşayan, değişik yöresel ağızlara sahip Araplardan her bir ferde kendi öz diliyle seslenmesidir denebilir. İnsanlığın hidayetini; hem dünya hem ahiret mutluluğunu amaçlayan Kur’an’ın bu misyonu ifa etmesinde büyük katkısı bulunan kıraat ilmini, sadece Kur’an’ın birtakım değişik eda yöntemleriyle kitlelerin önünde okunması ve dinlenmesinden ibaret görkemli bir merasime dönüştüren vasıta olarak görme yerine, onu Kur’an’ın lâfız ve mana zenginliğinin bir ya
260 TL. 400 TL.
 %  35
Hanefi Mezhebinde Muhtasar Metinlerin Ortaya Çıkışı
Bu kitapta, fıkıh tarihinin tedvinden sonraki en önemli ilmî faaliyetlerinden biri olan ihtisar ve bu faaliyet sonucu oluşan muhtasar literatürü ele alınmıştır. Fıkıhta ihtisarın daha çok mezhep içi bir faaliyet, muhtasarların mezhebe ait bir telif türü olması nedeniyle konu tarihsel olarak Hanefî mezhebi özelinde incelenmiştir. İhtisar ve muhtasarın ne olduğu, ihtisarın fıkıh tarihindeki yeri ve fıkha ne tür katkılar sunduğu, Hanefî fıkhının ihtisar süreci, mezhebin muhtasar metinlerinin bu süreçteki yeri,
243.75 TL. 375 TL.
Toplam 670 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1