Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 654 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  35
Sahih-i Buhari: Kitap Adları ve Muhteva Tahlili
Buhârî’nin el-Câmiu’s-sahîh’i, sahih hadislerden meydana gelmek üzere kaleme alınmış ilk musannef olması yönüyle hadis edebiyatında bir dönüm noktasını temsil eder. Sahîh-i Buhârî’yi önemli kılan bir diğer vasfı ise câmi nitelikli (kapsamlı) bir eser olmasıdır. Nitekim Sahîh-i Buhârî’deki bölüm (“kitap”) sayısının diğer birçok hadis eserindeki kitap sayısından fazla olduğu dikkat çekici bir husustur. Elinizdeki çalışmada Sahîh-i Buhârî’nin câmi bir hadis eseri olma yönü öne çıkarılarak ihtiva ettiği kitapla
143 TL. 220 TL.
 %  35
Hadis Rivayetinde Sünni-Şii Etkileşimi
İslam coğrafyasında asırlardır iki farklı dünyayı temsil eden Ehl-i sünnet ve Şîa arasındaki ihtilafın en fazla hissedildiği konulardan biri hadis rivayetidir. Ancak bugün anlaşıldığı hâliyle Sünnîlik ve Şiîliğin itikadi fırka ya da mezhebe karşılık gelmediği dönemlerde iki ekolün râvileri aynı ilim meclislerinde hadis dinlemiş ve nakletmiş, bu da aralarında bir etkileşime neden olmuştur. Hadis tarihinin erken dönemlerinde yaşanan bu etkileşimin izlerini müşterek rivayetler üzerinden takip etmek mümkündür.
169 TL. 260 TL.
 %  35
Dil Felsefesi Açısından Kur'an Belagatinde Hitap Ve Muhatap İlişkisi
Sözlü bir hitap olan ve sözlü hitaplarda bulunması gereken tüm unsurları ihtiva eden Kur’ân’ı Kerîm, nazil olduğu dönemde Hicaz halkı tarafından bilinen ve kullanılan kelime ve ifadelerden oluşmaktadır. Ne var ki, söz konusu kelime ve ifadeler, Kur’ân’ı Kerim’de yeni bir dizim ve anlamla yer almaktadır. Kur’ân-ı Kerim’de genel anlamda muhatap kitlenin inancı sorgulanmakta ve mabûdu eleştirilmektedir. Tevhidi, hakkı, adaleti, ahlâkî ve insanî değerleri esas alan yeni bir varlık tasavvuru, insan ve toplum bil
162.5 TL. 250 TL.
 %  35
Genesis Of The Bhaktı Movement And Engagements With İslam
Bhakti that offers salvation to Sanathana Dharma followers through ardent devotion and love to God, is considered as one of the three paths of Moksha and had triggered a popular movement that may had changed the course of Hinduism paving the way for two new religions; Sikhism and Lingayatism. Our work aims to explore and rightly present the genesis of Bhakti movement and contributions of Alvars and Nayanmars, who were often neglected in Bhakti literature. Since Islam entered south India and Bhakti originate
143 TL. 220 TL.
 %  35
El-Belâgatü'l-Muyessera; Meânî - Beyân - Bedî'
Elinizdeki bu mütevazi eserin başlıca özellikleri şunlardır: - Belâgat ilminin klâsik ve yeni birçok temel eseri incelenerek hazırlanmıştır. - Klâsik tasnife bağlı kalınarak konular, meânî, beyân ve bedî şeklinde üçlü tasnifle ele alınmıştır. - Âyet-i kerîme ve Arap şiirinin yanında hadîs-i şeriflerden de örnekler sunulmuştur. - Konunun daha iyi anlaşılması için bütün örneklerde bilinmeyen kelimeler izah edilmiştir. - Konuların sonunda alıştırmalar verilmiş, bunların cevapları da kitabın s
117 TL. 180 TL.
 %  35
Hadis ve Hayat (Beşikten Mezara);Güvenilir Kitaplardan Seçilmiş Hadisler, İslami İlimler Öğrencileri İçin
Güvenilir hadis kaynaklarından seçilen hadislerle oluşturulan Hadis ve Hayat (Beşikten Mezara) adlı bu eser, öncelikle İslâmî İlimler ve İlahiyat alanında öğrenim gören talebeler esas alınarak hazırlanmıştır. Onların daha önce almış oldukları teorik bilgilerin pratiğe yansımış halini göstererek uygulama imkânı veren bu eser; dört kısım halinde tasarlanmıştır. Eserde, doğumla başlayan çocukluk yılları, yetişkinlik yılları, yetişkinlikle gelen mükellefiyetlerden inanç esasları, taharet ve ibadet esaslarının t
208 TL. 320 TL.
 %  35
Hak-Batıl Mücadelesi
Bu eser, modern dönem tefsir çalışmalarında örneklerine sıkça rastladığımız bir “sûre tefsiri” çalışmasıdır. Tefsirini yaptığımız sûre, Mekke döneminin son üçte birlik zaman diliminde, ikinci Habeşistan hicretinin hemen sonrasında ve Mekke müşriklerinin Hz. Peygamber (a.s.) ile beraberindeki bir avuç Müslüman’a uyguladıkları ambargo şartlarında nazil olan “Mü’min sûresi”dir. Hem nüzul hem de Mushaf tertibi bakımından Hâ-Mîm âilesinin ilki olan Mü’min sûresi, diğer bütün Mekkî sûrelerde olduğu gibi inanç kon
78 TL. 120 TL.
 %  35
Müminlere Diriliş Çağrısı
Kur'ân-ı Kerîm'in mü'minlere çağrısı; inançlı, ihlaslı, vasıflı, tavırlı, sabırlı, saygılı, aktif, söylem-eylem bakımından tutarlı, her türlü düşmana ve eyleme karşı uyanık ve hazır, haddini bilen, hakka taraf, âhiret hazırlığı içinde, Allah'ı hatırından çıkarmayan, Allah ve Resûlüne saygılı ve hükümlerine râzı, yaratıklara şefkatli, hürmetli, gayretli, Allah'ın rızasını hayatının gâyesi bilen bir kimlik oluşturma dâvetidir. Bunun anlamı İslâm'da, İslâm ile diriliştir. Bu kitapta Yâ eyyühellezîne âmenû diye
104 TL. 160 TL.
 %  35
İbn Haldunda Tarih Toplum Ve Kuran
İbn Haldunda Tarih Toplum Ve Kuran Kısa Özet İbn Haldûn tarih ve toplum teorileriyle İslâm toplumunun içinde bulunduğu durumu ortaya koymaktadır. Bu çalışma İbn Haldûn’un teorilerini âyetlerle nasıl desteklediği başka bir ifade ile bilgi kaynağı olarak vahye nasıl müracaat ettiği üzerinde durmaktadır. Yazar, İbn Haldûn’un eserlerini Kitâbü’l-İber adlı dünya tarihinin giriş kısmı olan ve sonradan müstakil olarak da şöhret bulan Mukaddime’si merkezinde ele alır. Böylelikle çalışmada bir İslâm düşünürünün teo
78 TL. 120 TL.
 %  35
Anlamın İzinde Ruh Sağlığı, Din ve Anlam Üzerine
Elinizdeki bu kitap hayatı anlam izinde süregiden bireyin anlam kaynakları ve dinin bu süreçteki rolüne odaklanmaktadır. Dini yaşantının bireyin psikolojik sağlığına katkısını anlam kaynaklarını beslemesiyle gerçekleştiğini savunmaktadır. Anlam, din ve ruh sağlığına odaklanan ve ilahiyat ile psikoloji alanlarını birleştiren bu nitelikli çalışmanın her iki sahaya da kıymetli katkıları bulunmaktadır. Dr. Vural’ın titiz araştırmacı yönünün ve metodolojideki ustalıklarının örneklerini eserin sayfalarında izleme
130 TL. 200 TL.
 %  35
Arap Dilinde Lafız - Mana İlişkisi;İşlevsel Anlam - Cümle Anlamı İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
Bu çalışmanın amacı, anlam ile gramatik işlevler arasındaki ilişkinin boyutlarını cümle düzeyinde ortaya koymak ve işlevsel anlam-cümle anlamı ilişkisinin gramatik bir analizini yapmaktır. Çalışmada nahiv ilminin anlamın üretilmesi ve yorumlanması süreçlerinde üstlendiği rol araştırılmış, gramatik kurala ilişkin anlamdan bağımsız bir gerçeklik alanının varlığı tartışılmış ve dilsel metnin metnin kendisi ile yorumlanma imkânı değerlendirilmiştir. Konuyu dilbilimsel sınırlar içinde ve betimleyici bir yaklaşım
123.5 TL. 190 TL.
 %  35
Hz. Osman Sonrası Mushaf Tarihi
Kur’an’ın nazil olduğu dönemden günümüze gelişi ana hatlarıyla iki aşamaya ayrılabilir. Birinci aşama Hz. Osman’ın ilk halifelik yıllarına kadar süren ve Kur’an’ın büyük oranda sözlü olarak aktarıldığı dönemdir. İkinci aşama da Hz. Osman’ın mushaflar istinsah ederek belirli merkezlere gönderdiği tarihlerden günümüze kadar devam eden ve Kur’an’ın “mushaf” denen yazılı bir form hâline getirildiği dönemdir. Aslında bu iki aşama birbirinden böyle kesin çizgilerle ayrılmaz. Çünkü sözlü dönemde yazılı form söz ko
78 TL. 120 TL.
 %  35
Hadis İlminin Teşekkül Sürecinde Şeybani ile Şafii'nin Rolü;Mukayeseli Bir İnceleme
Hanefî mezhebinin kurucu imamlarından İmam Muhammed Şeybânî ile Şâfiî mezhebinin kurucusu İmam Şâfiî hicri ikinci asırda birbirleri ile iletişim hâlinde olan ve fıkıh kadar hadiste de önemli rol oynamış dönemin karizmatik iki alimidir. Elinizdeki eser, “İmam Muhammed Şeybânî ile İmam Şâfiî’nin hadis ilminin teşekkül sürecindeki rolleri nedir?”, “hadis ilmi açısından Şeybânî’nin Şâfiî üzerinde bir tesiri var mıdır?” ve “Şeybânî ile Şâfiî teorik olarak vazetmiş oldukları kuralları tatbik edebilmişler midir?”
130 TL. 200 TL.
 %  35
İslam Düşüncesinde Zihni Varlık;Seyyid Şerîf Cürcânî Örneği
Teorilerin, düşünce sistemlerinin temel yapısıyla ve bu yapıyı oluşturan kodlarla uyumlu bir bütünlük oluşturması gerektiğinde kuşku yoktur. İslam düşünce gelenekleri için de geçerli olan bu yargı, dinamik ve aktif bir süreç olan düşünce üretme faaliyetinin her zaman sorunsuz bir şekilde gerçekleştiği, sismik boşluklar içermediği anlamına gelmemelidir. Bu boşlukların neden olduğu krizler bazen teorilerin dayanıklılığının test edildiği güçlü sarsıntılara yol açar. Teorinin üretildiği düşünce geleneği açısınd
104 TL. 160 TL.
 %  35
Kadının Anne Hali'nde Dini Ve Manevi Yaşam
Kadını anlatan kitapların, şiirlerin, romanların, hikâyelerin, hükümlerin çoğunu kadınlar yazmamış ve anlatmamıştır. Benzer şekilde akademide de durum aynıdır. Sosyal değişimlerin beşiğini sallayan kadını anlamanın; toplumu anlamanın, kültürü ve tarihi anlamanın en iyi yolu olduğu düşünülürse sosyal bilimlerin ana malzemesi insanı anlamada çok önemli bir unsur olduğu karşımıza çıkmaktadır. Kadının anne hali, sağlık bilimlerinin içinde yer alınca diğer hastalıklar arasına doğru kaymış, oradan sosyal bilimle
110.5 TL. 170 TL.
 %  35
Kur'an Öğretiminde Metodoloji
Hz. Peygamber (s.a.v.) hayattayken hem sadırlara hem de satırlara nakşolunan Kur’ân-ı Kerîm, O’nun vefatının ardından ashabı tarafından üstün bir gayret ve ciddiyetle kitap haline getirilerek çoğaltılmış ve orijinal halini muhafaza ederek günümüze kadar ulaşmıştır. İnsanın dünya eğitimindeki müfredatının mihveri olan Kur’an, aynı zamanda Allah Rasûlü’nün (s.a.v.) insanlık için bıraktığı en büyük mirastır. Günümüzde bu kutsal mirasın dağıtıldığı (insanların istifadesine sunulduğu) yerler Kur’an öğretim mekân
117 TL. 180 TL.
 %  35
Hadislerin Evrensel Dili
Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar tüm peygamberlerin öğretileri arasında yer alan değerler evrensel değerlerdir ve dünya tarihini bu değerler şekillendirmiştir. İnsanlık zaman zaman bu öğretilerin izini kaybedip haz odaklı yaşamayı tercih etse de aslında var oluş büyük ölçüde peygamberlerden öğrenilen değerlere ve ahlâka bağlıdır. Kur’ân-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in sünneti, Hz. Âdem’den beri inşa edilegelen bir binanın son tuğlası olarak tarih boyunca şekillenen binanın hem bir parçası hem de tamamlayıcısıdı
78 TL. 120 TL.
 %  35
Arab Image In Modern Turkey;Memory, Popular Culture and Public Perception
Despite the long history of Turkish-Arab relations, deep-rooted cultural links, and the many common interests of Turks and Arabs in politics, economics, and security, there is a dearth of research on Turkish-Arab relations in general and the Turkish public's perception of Arabs in particular. Arab Image in Modern Turkey: Memory, Popular Culture and Public Perception aims to show the sources and current shape of the prevailing views about Arabs among the Turkish public. The book analyzes the narratives a
117 TL. 180 TL.
 %  35
Erken Dönemde Kitap Tasavvuru –Tefsir–
Bu eser, İslâmî dönemin yaklaşık ilk üç yüz yılına ait tefsir kitabı tasavvurunu konu edinmektedir. Bu dönemde kitap algısı, günümüz kitap tasavvurundan oldukça farklıdır. Dönem boyunca, kitap kavramının ifade ettiği anlamda da değişim olmuştur. Konu, doğrudan ilişkisi ve bağlantısı sebebiyle yazı ve Arapça yazının gelişim süreci eşliğinde ele alınmıştır. Çalışma, okuyucu veya araştırmacıya dönemin kitap algısındaki değişimi Arapça yazının gelişim süreciyle ilişkisi çerçevesinde ortaya koymayı hedeflemekte
78 TL. 120 TL.
 %  35
Hadis Günlüğü
Hadis Günlüğü adı, geçmişi hicrî üçüncü asra kadar uzanan ve klasik hadis edebiyatı arasında belli bir yeri olan Amelü’l-yevm ve’l-leyle’den mülhem konulmuştur. Amelü’l-yevm ve’l-leyle, Rasûl-i Ekrem’in günlük ibadet, dua ve zikirleri ile bu konudaki tavsiye ve tatbikatını ihtiva eden bir hadis kitabı türüdür. Elinizdeki Hadis Günlüğü, altmış beş konu başlığı altında yorum ve açıklamalarıyla birlikte iman, ibadet, ahlâk ve hukuk konularına ilişkin hadisler yanında, hadis ilmiyle ilgili bazı teknik meselele
91 TL. 140 TL.
Toplam 654 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1