Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 640 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  35
Kadının Anne Hali'nde Dini Ve Manevi Yaşam
Kadını anlatan kitapların, şiirlerin, romanların, hikâyelerin, hükümlerin çoğunu kadınlar yazmamış ve anlatmamıştır. Benzer şekilde akademide de durum aynıdır. Sosyal değişimlerin beşiğini sallayan kadını anlamanın; toplumu anlamanın, kültürü ve tarihi anlamanın en iyi yolu olduğu düşünülürse sosyal bilimlerin ana malzemesi insanı anlamada çok önemli bir unsur olduğu karşımıza çıkmaktadır. Kadının anne hali, sağlık bilimlerinin içinde yer alınca diğer hastalıklar arasına doğru kaymış, oradan sosyal bilimle
91 TL. 140 TL.
 %  35
Kuran Araştırmaları Ve Oryantalizm
Günümüz Kur’an araştırmalarının, Batı oryantalizminin başlattığı konulara ve yöntemlere bağlılığı dikkatlerden kaçmamaktadır. Bunun en temel nedeni Batı’da Kur’an araştırmalarının 1850’li yıllarda başlamış olması ve 1900’lü yılların başından itibaren de ilk döneme ait kadim mushaf fragmanları ve nüshalarını neşretmeleri neticesi oluşan birikim ve Kur’an araştırmalarındaki tecrübedir. Bu birikim batıda çeşitli bilimsel kurumların oluşmasına neden olduğu gibi ayrıca teknik ve teknolojik gelişmelerden de istif
81.25 TL. 125 TL.
 %  35
Kur'an Öğretiminde Metodoloji
Hz. Peygamber (s.a.v.) hayattayken hem sadırlara hem de satırlara nakşolunan Kur’ân-ı Kerîm, O’nun vefatının ardından ashabı tarafından üstün bir gayret ve ciddiyetle kitap haline getirilerek çoğaltılmış ve orijinal halini muhafaza ederek günümüze kadar ulaşmıştır. İnsanın dünya eğitimindeki müfredatının mihveri olan Kur’an, aynı zamanda Allah Rasûlü’nün (s.a.v.) insanlık için bıraktığı en büyük mirastır. Günümüzde bu kutsal mirasın dağıtıldığı (insanların istifadesine sunulduğu) yerler Kur’an öğretim mekân
81.25 TL. 125 TL.
 %  35
Hadislerin Evrensel Dili
Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar tüm peygamberlerin öğretileri arasında yer alan değerler evrensel değerlerdir ve dünya tarihini bu değerler şekillendirmiştir. İnsanlık zaman zaman bu öğretilerin izini kaybedip haz odaklı yaşamayı tercih etse de aslında var oluş büyük ölçüde peygamberlerden öğrenilen değerlere ve ahlâka bağlıdır. Kur’ân-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in sünneti, Hz. Âdem’den beri inşa edilegelen bir binanın son tuğlası olarak tarih boyunca şekillenen binanın hem bir parçası hem de tamamlayıcısıdı
71.5 TL. 110 TL.
 %  35
Arab Image In Modern Turkey;Memory, Popular Culture and Public Perception
Despite the long history of Turkish-Arab relations, deep-rooted cultural links, and the many common interests of Turks and Arabs in politics, economics, and security, there is a dearth of research on Turkish-Arab relations in general and the Turkish public's perception of Arabs in particular. Arab Image in Modern Turkey: Memory, Popular Culture and Public Perception aims to show the sources and current shape of the prevailing views about Arabs among the Turkish public. The book analyzes the narratives about
97.5 TL. 150 TL.
 %  35
Hz. Osman Sonrası Mushaf Tarihi
Kur’an’ın nazil olduğu dönemden günümüze gelişi ana hatlarıyla iki aşamaya ayrılabilir. Birinci aşama Hz. Osman’ın ilk halifelik yıllarına kadar süren ve Kur’an’ın büyük oranda sözlü olarak aktarıldığı dönemdir. İkinci aşama da Hz. Osman’ın mushaflar istinsah ederek belirli merkezlere gönderdiği tarihlerden günümüze kadar devam eden ve Kur’an’ın “mushaf” denen yazılı bir form hâline getirildiği dönemdir. Aslında bu iki aşama birbirinden böyle kesin çizgilerle ayrılmaz. Çünkü sözlü dönemde yazılı form söz ko
45.5 TL. 70 TL.
Tükendi
 %  35
Erken Dönemde Kitap Tasavvuru –Tefsir–
Bu eser, İslâmî dönemin yaklaşık ilk üç yüz yılına ait tefsir kitabı tasavvurunu konu edinmektedir. Bu dönemde kitap algısı, günümüz kitap tasavvurundan oldukça farklıdır. Dönem boyunca, kitap kavramının ifade ettiği anlamda da değişim olmuştur. Konu, doğrudan ilişkisi ve bağlantısı sebebiyle yazı ve Arapça yazının gelişim süreci eşliğinde ele alınmıştır. Çalışma, okuyucu veya araştırmacıya dönemin kitap algısındaki değişimi Arapça yazının gelişim süreciyle ilişkisi çerçevesinde ortaya koymayı hedeflemekte
65 TL. 100 TL.
 %  35
Hadis Günlüğü
Hadis Günlüğü adı, geçmişi hicrî üçüncü asra kadar uzanan ve klasik hadis edebiyatı arasında belli bir yeri olan Amelü’l-yevm ve’l-leyle’den mülhem konulmuştur. Amelü’l-yevm ve’l-leyle, Rasûl-i Ekrem’in günlük ibadet, dua ve zikirleri ile bu konudaki tavsiye ve tatbikatını ihtiva eden bir hadis kitabı türüdür. Elinizdeki Hadis Günlüğü, altmış beş konu başlığı altında yorum ve açıklamalarıyla birlikte iman, ibadet, ahlâk ve hukuk konularına ilişkin hadisler yanında, hadis ilmiyle ilgili bazı teknik meselele
71.5 TL. 110 TL.
 %  35
Osmanlı Siyer Edebiyatında Hicret-i Nebi
Resûl hazretinün ashâbından Mekke şehrinde hîç kimesne kalmadı cemîi Resûl destûrı birle göçdiler, Medîne şehrine vardılar. Darîr Çûn bunlar itdi ittifâk Cebrâil indi didi kim Her kim sana kasd eylese cânına od başına hâk Yazıcıoğlu Hemân Cebrâîl aleyhi’s-selâm geldi, ‘Yâ Muhammed Kureyş kavmi böyle tedbîr itdiler ki seni katl ideler, imdi bu gice sen evvelki yatağında yatma.’ diyü tenbîh eyledi. Bâkî Çûn Aliyyü’l-Murtazâ radıyallâhu anh Resûl-i Ekremün sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem yerinde yat
110.5 TL. 170 TL.
 %  35
Yaratan ve Yaratılanlarla İletişim Biçimi Olarak İBÂDET
“Yaratan ve Yaratılanlarla İletişim Biçimi Olarak İbâdet” adını verdiğimiz bu kitapta ibâdetlerin; şükran ve tazim duygusuyla Hakk’ın rızasına ulaşmayı, başta insan olmak üzere bütün varlığa şefkat, merhamet ve sevgiyle yaklaşmayı gaye edindiğini ifade etmeye çalıştık. Bir başka ifadeyle ibâdet; insanın sadece Allah ile olan iletişim ve irtibatıyla sınırlı olmayıp, O’nun yarattığı tüm varlıklarla, özellikle insanlarla ilişkilerini de kapsamaktadır. Nitekim mazeret sebebiyle Yaratana karşı yerine getiril
52 TL. 80 TL.
 %  35
Minhacü’l-Fukara;Mevlevî Âdâb ve Erkânı & Tasavvuf Istılahları
Bu kitâb-ı şerîfin tasnîfine ve bu mecmûa-i latîfenin te’lîfine sebeb odur ki, bu fakîr-i Mevlevî, ya’nî Şeyh Rüsûhuddîn İsmâil b. Ahmed el-Ankaravî ne zaman ki, irşâd-ı fukarâ ve ahbâb ile me’mûr oldum; “me’mûr ma’zûr-dur” sözü gereğince mümkün olduğu kadar onların irşâd ve terbiyesine himmetimi masrûf ve mahsûr kıldım. Gördüm ki, genelde hey’etimizde, şekil ve sûretimizde olan fukarâ, Mevlânâ hazretlerinin gitmiş olduğu yüce yola muhâlif gitmiş ve tarîka-i Mevleviyye onu zannetmiş, her biri o hazreti
117 TL. 180 TL.
 %  35
Kur'an-ı Kerim Ve Türkçe Anlatımı
Merhum Bekir Sadak hocamızın Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Anlatımı adını taşıyan meali Türkçedeki en özgün meal çalışmalarından birisidir. Çalışmanın en dikkat çeken yönü şiirsel üslubudur. Bu da eserin akıcı bir şekilde okunmasını, mananın kolayca anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu açıdan eser, Kur’an üslubunu okuyucuya hissettiren nadir meallerdendir.
227.5 TL. 350 TL.
 %  35
Tekke Müsikisinden Nevbe Tertibi ;Keyyâliyye Örneği
Mûsikî yazıcılığı tarih ve sanat bağlamında oldukça önemli bir yere sahiptir. Kayıt altına aldığımız mûsikî sadece sanat anlamında değil medeniyetin yapı taşlarına dair de bilgiler vermektedir. Bir yandan ele aldığımız döneme dair bilgiler ortaya çıkarken bir yandan kültür ve medeniyetin izi sürülmektedir. Bazen yapılan çalışma bir nevi arkeolojik çalışmaya dönüşür. Zira izi sürülen bilgiler, bizlere aynı zamanda bir nüvesini gördüğümüz medeniyetin zaman içerisinde nasıl bir yol izlediğini ve geçirdiği
65 TL. 100 TL.
 %  35
Sadruşşeria’nın Kelamı Ta‘dil Teşebbüsü Varlık ve Ulûhiyyet Merkezli Bir İnceleme
Sadruşşerîa’nın kelâmı ta‘dîl teşebbüsü ve varlık felsefesinin incelendiği bu çalışma, kelâm-felsefe ve Mâtürîdîlik-Eş‘arîlik ilişkisi açısından Sadruşşerîa’nın Mâtürîdî geleneğin hangi evresini temsil ettiğini ortaya koymaktadır. Çalışmada, Hanefî-Mâtürîdî geleneğin Râzî sonrası kelâmın kavramsal gelişimi ve mesele genişlemesine adaptasyonu Sadruşşerîa üzerinden gösterilmektedir. Sadruşşerîa’nın ta‘dîl teşebbüsünün genelde kelâm-felsefe, özelde ise Mâtürîdîlik-Eş‘arîlik ilişkisi açısından ele alınması
97.5 TL. 150 TL.
 %  35
Arapça Modern Metinler; Edebiyat Medya
Elinizdeki eserin başlıca özellikleri şöyledir: Metinler edebiyat ve medyadan seçildi. Seçilen metinlerin hem edebi güzellik taşımasına hem de talebeyi manevi yönden geliştirici olmasına dikkat edildi. Talebeye edebi metinleri sevdirmek için, şiirler dâhil, seçilen metinlerin sade ve anlaşılır olmasına gayret gösterildi. Bütün metinlerin Türkçe çevirisi kitabın sonunda verildi. Kitap haftada iki saatten on dört haftalık bir ders dönemi içinde bitecek şekilde tertip edildi. Bu sebeple on dört metne yer veril
65 TL. 100 TL.
 %  35
Kuran Tarihi
Bugün insanlık için nübüvvet kültürünü semâvî kitap olarak muhafaza eden tek kaynak Kur'ân-ı Kerîm'dir. Bu yüzdendir ki insan onun derûnî manalarına nüfûz ettikçe, Allah'ı düşünce, akıl ve his yoluyla duymaya, anlamaya, kavramaya ve O'na yakınlaşmaya daha fazla gayret göstermektedir. Bu anlamda Kur'ân-ı Kerîm müminler için bir nur, bir ışık ve bir yol göstericidir. Böyle olunca elbette ki Kur'ân'ın muhtevasını anlamaya çalışmak yanında onun tarihiyle alakalı hususlarda bilgi sahibi olmak da her Müslüman içi
78 TL. 120 TL.
 %  35
Tefsir Usûlü
Bilindiği gibi Kur'an İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak esaslarının yanı sıra, dünya ve ahiretle ilgili diğer konularda da aşkın ilkeler koyan yüce bir kitaptır. Bu yüzdendir ki, müslümanlar onun telkin ettiği yüksek idealleri kendilerine rehber edinmişler ve hikmet dolu ifadelerini inceleme konusunda olağanüstü bir gayret ve titizlik göstermişlerdir. Hz. Peygamber (s.a.v) ile başlayan bu gayretler, sahabîlerden tabiîlere ve onlardan da daha sonraki nesillere intikal ederek zamanımıza kadar gelmiştir. Günümüz
78 TL. 120 TL.
 %  35
Hadis Usulü
Bu kitap, örgün veya yaygın ilâhiyat eğitimi alan öğrencilerin, karşılaştıkları bir hadis metnini usûlüne uygun şekilde okuyup doğru olarak değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla kaleme alınmıştır.
65 TL. 100 TL.
 %  35
Hadis - Sünnet Üzerine; Tartışmalar ve Değerlendirmeler
Sünnet-i seniyye'nin yazılı bilgi ve belgeleri olan hadis-i şerifler üzerinde giderek yoğunlaşan bir eleştiri akımı dikkat çekmektedir. İleri sürülen iddialar, rastgele yapılan değerlendirmeler ne yazık ki insanımızda hadisler üzerinden sünnete yönelik tereddütler uyanmasına, dolayısıyla risâlet kurumu ve İslâm algısında kuşkuların doğmasına vesile olmaktadır. Hele de söz konusu iddiaları ileri sürenler ilâhiyatçılar olunca, etki daha da büyümektedir. Bu durum, din pratiğini önleyip Hz. Peygamberin risâlet
39 TL. 60 TL.
 %  35
Filolojik Tefsir Doğuşu Ve Öncüleri
• Elinizdeki eser, kadim ulemanın hicrî ilk üç asırda Kur’ân filolojisine dair yaptığı çalışmaları ihtiva etmektedir. • Eserin giriş kısmında nahvin ve Kur’ân üzerine yapılan filolojik çalışmaların ortaya çıkış süreci anlatılmıştır. • Kur’ân filolojisine dair Garîbü’l-Kur’ân, Meâni’l-Kur’ân ve İ‘râbü’l-Kur’ân başlıklı eserler tanıtılmış, büyük çoğunluğu nahiv âlimi olan 44 müellifin biyografisi sunulmuştur. • Eserlerden aktarılan örnekler, Arapça aslı ve Türkçe tercümesiyle birlikte zikredilmiştir. • Eserde
58.5 TL. 90 TL.
Toplam 640 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1