Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 674 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3
 %  35
El-Belâgatü'l-Muyessera; Meânî - Beyân - Bedî'
Elinizdeki bu mütevazi eserin başlıca özellikleri şunlardır: - Belâgat ilminin klâsik ve yeni birçok temel eseri incelenerek hazırlanmıştır. - Klâsik tasnife bağlı kalınarak konular, meânî, beyân ve bedî şeklinde üçlü tasnifle ele alınmıştır. - Âyet-i kerîme ve Arap şiirinin yanında hadîs-i şeriflerden de örnekler sunulmuştur. - Konunun daha iyi anlaşılması için bütün örneklerde bilinmeyen kelimeler izah edilmiştir. - Konuların sonunda alıştırmalar verilmiş, bunların cevapları da kitabın s
227.5 TL. 350 TL.
 %  35
Hadis ve Hayat (Beşikten Mezara);Güvenilir Kitaplardan Seçilmiş Hadisler, İslami İlimler Öğrencileri İçin
Güvenilir hadis kaynaklarından seçilen hadislerle oluşturulan Hadis ve Hayat (Beşikten Mezara) adlı bu eser, öncelikle İslâmî İlimler ve İlahiyat alanında öğrenim gören talebeler esas alınarak hazırlanmıştır. Onların daha önce almış oldukları teorik bilgilerin pratiğe yansımış halini göstererek uygulama imkânı veren bu eser; dört kısım halinde tasarlanmıştır. Eserde, doğumla başlayan çocukluk yılları, yetişkinlik yılları, yetişkinlikle gelen mükellefiyetlerden inanç esasları, taharet ve ibadet esaslarının t
325 TL. 500 TL.
 %  35
Müminlere Diriliş Çağrısı
Kur'ân-ı Kerîm'in mü'minlere çağrısı; inançlı, ihlaslı, vasıflı, tavırlı, sabırlı, saygılı, aktif, söylem-eylem bakımından tutarlı, her türlü düşmana ve eyleme karşı uyanık ve hazır, haddini bilen, hakka taraf, âhiret hazırlığı içinde, Allah'ı hatırından çıkarmayan, Allah ve Resûlüne saygılı ve hükümlerine râzı, yaratıklara şefkatli, hürmetli, gayretli, Allah'ın rızasını hayatının gâyesi bilen bir kimlik oluşturma dâvetidir. Bunun anlamı İslâm'da, İslâm ile diriliştir. Bu kitapta Yâ eyyühellezîne âmenû diye
227.5 TL. 350 TL.
 %  35
Hak-Batıl Mücadelesi
Bu eser, modern dönem tefsir çalışmalarında örneklerine sıkça rastladığımız bir “sûre tefsiri” çalışmasıdır. Tefsirini yaptığımız sûre, Mekke döneminin son üçte birlik zaman diliminde, ikinci Habeşistan hicretinin hemen sonrasında ve Mekke müşriklerinin Hz. Peygamber (a.s.) ile beraberindeki bir avuç Müslüman’a uyguladıkları ambargo şartlarında nazil olan “Mü’min sûresi”dir. Hem nüzul hem de Mushaf tertibi bakımından Hâ-Mîm âilesinin ilki olan Mü’min sûresi, diğer bütün Mekkî sûrelerde olduğu gibi inanç kon
149.5 TL. 230 TL.
 %  35
İbn Haldunda Tarih Toplum Ve Kuran
İbn Haldunda Tarih Toplum Ve Kuran Kısa Özet İbn Haldûn tarih ve toplum teorileriyle İslâm toplumunun içinde bulunduğu durumu ortaya koymaktadır. Bu çalışma İbn Haldûn’un teorilerini âyetlerle nasıl desteklediği başka bir ifade ile bilgi kaynağı olarak vahye nasıl müracaat ettiği üzerinde durmaktadır. Yazar, İbn Haldûn’un eserlerini Kitâbü’l-İber adlı dünya tarihinin giriş kısmı olan ve sonradan müstakil olarak da şöhret bulan Mukaddime’si merkezinde ele alır. Böylelikle çalışmada bir İslâm düşünürünün teo
149.5 TL. 230 TL.
 %  35
Anlamın İzinde Ruh Sağlığı, Din ve Anlam Üzerine
Elinizdeki bu kitap hayatı anlam izinde süregiden bireyin anlam kaynakları ve dinin bu süreçteki rolüne odaklanmaktadır. Dini yaşantının bireyin psikolojik sağlığına katkısını anlam kaynaklarını beslemesiyle gerçekleştiğini savunmaktadır. Anlam, din ve ruh sağlığına odaklanan ve ilahiyat ile psikoloji alanlarını birleştiren bu nitelikli çalışmanın her iki sahaya da kıymetli katkıları bulunmaktadır. Dr. Vural’ın titiz araştırmacı yönünün ve metodolojideki ustalıklarının örneklerini eserin sayfalarında izleme
234 TL. 360 TL.
 %  35
Hadis İlminin Teşekkül Sürecinde Şeybani ile Şafii'nin Rolü;Mukayeseli Bir İnceleme
Hanefî mezhebinin kurucu imamlarından İmam Muhammed Şeybânî ile Şâfiî mezhebinin kurucusu İmam Şâfiî hicri ikinci asırda birbirleri ile iletişim hâlinde olan ve fıkıh kadar hadiste de önemli rol oynamış dönemin karizmatik iki alimidir. Elinizdeki eser, “İmam Muhammed Şeybânî ile İmam Şâfiî’nin hadis ilminin teşekkül sürecindeki rolleri nedir?”, “hadis ilmi açısından Şeybânî’nin Şâfiî üzerinde bir tesiri var mıdır?” ve “Şeybânî ile Şâfiî teorik olarak vazetmiş oldukları kuralları tatbik edebilmişler midir?”
273 TL. 420 TL.
 %  35
Arap Dilinde Lafız - Mana İlişkisi;İşlevsel Anlam - Cümle Anlamı İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
Bu çalışmanın amacı, anlam ile gramatik işlevler arasındaki ilişkinin boyutlarını cümle düzeyinde ortaya koymak ve işlevsel anlam-cümle anlamı ilişkisinin gramatik bir analizini yapmaktır. Çalışmada nahiv ilminin anlamın üretilmesi ve yorumlanması süreçlerinde üstlendiği rol araştırılmış, gramatik kurala ilişkin anlamdan bağımsız bir gerçeklik alanının varlığı tartışılmış ve dilsel metnin metnin kendisi ile yorumlanma imkânı değerlendirilmiştir. Konuyu dilbilimsel sınırlar içinde ve betimleyici bir yaklaşım
240.5 TL. 370 TL.
 %  35
Hz. Osman Sonrası Mushaf Tarihi
Kur’an’ın nazil olduğu dönemden günümüze gelişi ana hatlarıyla iki aşamaya ayrılabilir. Birinci aşama Hz. Osman’ın ilk halifelik yıllarına kadar süren ve Kur’an’ın büyük oranda sözlü olarak aktarıldığı dönemdir. İkinci aşama da Hz. Osman’ın mushaflar istinsah ederek belirli merkezlere gönderdiği tarihlerden günümüze kadar devam eden ve Kur’an’ın “mushaf” denen yazılı bir form hâline getirildiği dönemdir. Aslında bu iki aşama birbirinden böyle kesin çizgilerle ayrılmaz. Çünkü sözlü dönemde yazılı form söz ko
149.5 TL. 230 TL.
 %  35
İslam Düşüncesinde Zihni Varlık;Seyyid Şerîf Cürcânî Örneği
Teorilerin, düşünce sistemlerinin temel yapısıyla ve bu yapıyı oluşturan kodlarla uyumlu bir bütünlük oluşturması gerektiğinde kuşku yoktur. İslam düşünce gelenekleri için de geçerli olan bu yargı, dinamik ve aktif bir süreç olan düşünce üretme faaliyetinin her zaman sorunsuz bir şekilde gerçekleştiği, sismik boşluklar içermediği anlamına gelmemelidir. Bu boşlukların neden olduğu krizler bazen teorilerin dayanıklılığının test edildiği güçlü sarsıntılara yol açar. Teorinin üretildiği düşünce geleneği açısınd
188.5 TL. 290 TL.
 %  35
Kadının Anne Hali'nde Dini Ve Manevi Yaşam
Kadını anlatan kitapların, şiirlerin, romanların, hikâyelerin, hükümlerin çoğunu kadınlar yazmamış ve anlatmamıştır. Benzer şekilde akademide de durum aynıdır. Sosyal değişimlerin beşiğini sallayan kadını anlamanın; toplumu anlamanın, kültürü ve tarihi anlamanın en iyi yolu olduğu düşünülürse sosyal bilimlerin ana malzemesi insanı anlamada çok önemli bir unsur olduğu karşımıza çıkmaktadır. Kadının anne hali, sağlık bilimlerinin içinde yer alınca diğer hastalıklar arasına doğru kaymış, oradan sosyal bilimle
201.5 TL. 310 TL.
 %  35
Kur'an Öğretiminde Metodoloji
Hz. Peygamber (s.a.v.) hayattayken hem sadırlara hem de satırlara nakşolunan Kur’ân-ı Kerîm, O’nun vefatının ardından ashabı tarafından üstün bir gayret ve ciddiyetle kitap haline getirilerek çoğaltılmış ve orijinal halini muhafaza ederek günümüze kadar ulaşmıştır. İnsanın dünya eğitimindeki müfredatının mihveri olan Kur’an, aynı zamanda Allah Rasûlü’nün (s.a.v.) insanlık için bıraktığı en büyük mirastır. Günümüzde bu kutsal mirasın dağıtıldığı (insanların istifadesine sunulduğu) yerler Kur’an öğretim mekân
221 TL. 340 TL.
 %  35
Hadislerin Evrensel Dili
Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar tüm peygamberlerin öğretileri arasında yer alan değerler evrensel değerlerdir ve dünya tarihini bu değerler şekillendirmiştir. İnsanlık zaman zaman bu öğretilerin izini kaybedip haz odaklı yaşamayı tercih etse de aslında var oluş büyük ölçüde peygamberlerden öğrenilen değerlere ve ahlâka bağlıdır. Kur’ân-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in sünneti, Hz. Âdem’den beri inşa edilegelen bir binanın son tuğlası olarak tarih boyunca şekillenen binanın hem bir parçası hem de tamamlayıcısıdı
149.5 TL. 230 TL.
 %  35
Arab Image In Modern Turkey;Memory, Popular Culture and Public Perception
Despite the long history of Turkish-Arab relations, deep-rooted cultural links, and the many common interests of Turks and Arabs in politics, economics, and security, there is a dearth of research on Turkish-Arab relations in general and the Turkish public's perception of Arabs in particular. Arab Image in Modern Turkey: Memory, Popular Culture and Public Perception aims to show the sources and current shape of the prevailing views about Arabs among the Turkish public. The book analyzes the narratives a
221 TL. 340 TL.
 %  35
Hadis Günlüğü
Hadis Günlüğü adı, geçmişi hicrî üçüncü asra kadar uzanan ve klasik hadis edebiyatı arasında belli bir yeri olan Amelü’l-yevm ve’l-leyle’den mülhem konulmuştur. Amelü’l-yevm ve’l-leyle, Rasûl-i Ekrem’in günlük ibadet, dua ve zikirleri ile bu konudaki tavsiye ve tatbikatını ihtiva eden bir hadis kitabı türüdür. Elinizdeki Hadis Günlüğü, altmış beş konu başlığı altında yorum ve açıklamalarıyla birlikte iman, ibadet, ahlâk ve hukuk konularına ilişkin hadisler yanında, hadis ilmiyle ilgili bazı teknik meselele
169 TL. 260 TL.
 %  35
Erken Dönemde Kitap Tasavvuru –Tefsir–
Bu eser, İslâmî dönemin yaklaşık ilk üç yüz yılına ait tefsir kitabı tasavvurunu konu edinmektedir. Bu dönemde kitap algısı, günümüz kitap tasavvurundan oldukça farklıdır. Dönem boyunca, kitap kavramının ifade ettiği anlamda da değişim olmuştur. Konu, doğrudan ilişkisi ve bağlantısı sebebiyle yazı ve Arapça yazının gelişim süreci eşliğinde ele alınmıştır. Çalışma, okuyucu veya araştırmacıya dönemin kitap algısındaki değişimi Arapça yazının gelişim süreciyle ilişkisi çerçevesinde ortaya koymayı hedeflemekte
149.5 TL. 230 TL.
 %  35
Osmanlı Siyer Edebiyatında Hicret-i Nebi
Resûl hazretinün ashâbından Mekke şehrinde hîç kimesne kalmadı cemîi Resûl destûrı birle göçdiler, Medîne şehrine vardılar. Darîr Çûn bunlar itdi ittifâk Cebrâil indi didi kim Her kim sana kasd eylese cânına od başına hâk Yazıcıoğlu Hemân Cebrâîl aleyhi’s-selâm geldi, ‘Yâ Muhammed Kureyş kavmi böyle tedbîr itdiler ki seni katl ideler, imdi bu gice sen evvelki yatağında yatma.’ diyü tenbîh eyledi. Bâkî Çûn Aliyyü’l-Murtazâ radıyallâhu anh Resûl-i Ekremün sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem yerinde yat
260 TL. 400 TL.
 %  35
Minhacü’l-Fukara;Mevlevî Âdâb ve Erkânı & Tasavvuf Istılahları
Bu kitâb-ı şerîfin tasnîfine ve bu mecmûa-i latîfenin te’lîfine sebeb odur ki, bu fakîr-i Mevlevî, ya’nî Şeyh Rüsûhuddîn İsmâil b. Ahmed el-Ankaravî ne zaman ki, irşâd-ı fukarâ ve ahbâb ile me’mûr oldum; “me’mûr ma’zûr-dur” sözü gereğince mümkün olduğu kadar onların irşâd ve terbiyesine himmetimi masrûf ve mahsûr kıldım. Gördüm ki, genelde hey’etimizde, şekil ve sûretimizde olan fukarâ, Mevlânâ hazretlerinin gitmiş olduğu yüce yola muhâlif gitmiş ve tarîka-i Mevleviyye onu zannetmiş, her biri o hazreti
325 TL. 500 TL.
 %  35
Yaratan ve Yaratılanlarla İletişim Biçimi Olarak İBÂDET
“Yaratan ve Yaratılanlarla İletişim Biçimi Olarak İbâdet” adını verdiğimiz bu kitapta ibâdetlerin; şükran ve tazim duygusuyla Hakk’ın rızasına ulaşmayı, başta insan olmak üzere bütün varlığa şefkat, merhamet ve sevgiyle yaklaşmayı gaye edindiğini ifade etmeye çalıştık. Bir başka ifadeyle ibâdet; insanın sadece Allah ile olan iletişim ve irtibatıyla sınırlı olmayıp, O’nun yarattığı tüm varlıklarla, özellikle insanlarla ilişkilerini de kapsamaktadır. Nitekim mazeret sebebiyle Yaratana karşı yerine getiril
149.5 TL. 230 TL.
 %  35
Kur'an-ı Kerim Ve Türkçe Anlatımı
Merhum Bekir Sadak hocamızın Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Anlatımı adını taşıyan meali Türkçedeki en özgün meal çalışmalarından birisidir. Çalışmanın en dikkat çeken yönü şiirsel üslubudur. Bu da eserin akıcı bir şekilde okunmasını, mananın kolayca anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu açıdan eser, Kur’an üslubunu okuyucuya hissettiren nadir meallerdendir.
455 TL. 700 TL.
Toplam 674 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3