Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 654 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3
 %  35
İslam Aile Hukuku
İnsanoğlunun içinde doğduğu, büyüdüğü ve hayata katıldığı en küçük sosyal ünite olan aile, aynı zamanda bir ahlâkî ve hukukî yapıdır da. Temel çerçevesini Kur´ân´ın çizip ayrıntılarını Hz. Peygamberin Sünneti´nin belirle¬diği ve müc-tehid fakihlerin de bu iki kaynağa getirdikleri yorumlarla geliştirip sistemleştirdikleri İslâm Aile Huku¬kunun temel esprisi şudur: Aile bireylerinden hiç kimse¬nin haksızlığa uğra-madığı, fıtrattaki kadın-erkek nitelikle¬rine uygun ve sevgi temeline dayalı bir aileyi kurmak v
71.5 TL. 110 TL.
 %  35
Tecvid Kur'an Okuma Kaideleri
Tecvid, Allah'ın kelamını harften, heceye; heceden kelimeye, kelimeden cümleye en sahih şekilde okunma kurallarını öğreten bilimdir. Bu bilim, kıraat ilmi içerisinde doğmuş, zamanla müstakilleşmiş, kendine ait devasa bir literatüre sahip olmuştur. Bu literatürü temelde ikiye ayırıyoruz: Birincisi, bu işin ilmini yapan literatür; ikincisi ise bu işi pratik olarak öğreten literatür. Öğretici düzeyde Türkiye'de onlarca tecvid kitabı yazılmıştır. Hepsi de değerlidir, kıymetlidir. İlahiyat fakültesinde verm
117 TL. 180 TL.
 %  35
Şerhü'l-Akaid
Şerhu'l-Akaid, Matu?ridi alim Ömer Nesefi'nin Akaid-i Nesefi adıyla bilinen meşhur akaid risalesine Eş'ari alim Sa'du?ddin Taftazani tarafından yazılmış bir şerhtir. Şerh, hacim olarak metne göre geniş olduğu gibi, dil ve problematik itibarıyla da seviye olarak metnin çok u?stu?ndedir. Bu bakımdan Taftazani'nin Şerhu'l-akaid'i u?zerine geçmişten bugu?ne hayli çalışma yapılmış; gerek şerh, gerek haşiye tu?ru?nden etrafında yu?zlerce eserden oluşan zengin bir literatu?r oluşmuştur. Söz konusu şerh ve haşiyele
162.5 TL. 250 TL.
 %  35
Endülüs Kıraat Ekolü;Tarihi, Kaynakları ve Yöntemleri
Endülüs, kıraat ilmi açısından seçkin bir yere sahiptir. Bilhassa hicrî dördüncü ve beşinci asırlarda hayat süren Endülüslü kıraat âlimlerinin gayret ve katkıları, bu noktada önemli bir yer teşkil etmektedir. Endülüslü kurrâ, yedi kıraati (kırâ’ât-i sebʻa) ihtiva eden çalışmalarıyla büyük ses getirmiş ve bu usulün İslam dünyasının çoğu ikliminde benimsenip yaygınlaşmasında başrol oynamıştır. Onlar, yedi kıraat usulünün kökleşmesindeki katkılarının yanı sıra Mushaf imlası, tecvid ve vakf-ibtidâ gibi bu ilmin
97.5 TL. 150 TL.
 %  35
Aileye Tutunmak Maneviyat Yönelimli Aile Danışmanlığı
İnsan aile ilişkileri içerisinde kendi varoluşunu anlamlandırır. Sevme, sevilme, saygı, kabul görme, ait olma, sosyalleşme gibi birçok ihtiyacı için aileye tutunur, aileden destek alır. Maneviyat, din ve aile arasında yakın ve kopmaz bir bağ vardır. Bireylerin aile ve evlilik hayatlarıyla ilgili aldıkları birçok kararda din etkilidir. Bu durum aile danışmanlığı alanında çalışanların dikkatini çekmiş, aile danışmanlığında maneviyat ve din boyutunun nasıl yer alması gerektiği araştırılmaya başlanmıştır. Elini
84.5 TL. 130 TL.
 %  35
Kur’an ve Tefsir Araştırmaları‒II
Kur’an hem ferdin hem de toplumun temel hayat ilkelerini belirten çağlar üstü ilahi bir mesajdır. Bu mesaj, tüm insanlığa gönderilmiş bir yol gösterici olmakla birlikte ancak ondan gereği gibi istifade eden takva sahiplerini hedefe ulaştıracaktır. Kur’an, kendini yeni bir medeniyyet tasavvuru olarak insanlığa takdim etmiştir. Bunun için kendisine inananların, onu okuma, anlama ve hayatlarına taşımada rehber olmasını istemektedir. Müslümanlar, Kur’an’ı sadece telaffuz ederek veya ezberleyerek onun istedi
104 TL. 160 TL.
 %  35
Kur’an’a ve Tefsire Adanmış Ömürler
Ali KARATAŞ
130 TL. 200 TL.
Tükendi
 %  35
Türkiye'de Arap İmajı;Toplumsal Hafıza, Popüler Kültür, Kamuoyu
Türk-Arap ilişkilerinin uzun tarihi geçmişine, köklü kültürel bağlantılarına ve Türkler ve Arapların siyaset, ekonomi ve güvenlik alanlarında çok sayıda ortak çıkarlarına rağmen, genel olarak Türk-Arap ilişkileri ve özel olarak Türk halkının Arap algısı konusunda yeterli sayıda araştırma bulunmamaktadır. Türkiye’de Arap İmajı: Toplumsal Hafıza, Popüler Kültür, Kamuoyu başlıklı bu kitap, Türk halkı arasında Araplar hakkında oluşan hakim görüşlerin kaynaklarını ve bugün aldığı şekli göstermeyi amaçlamaktadır.
91 TL. 140 TL.
 %  35
Dinler Tarih Ve İnançlar
Dinlerin inanç ve ritüelleri, her zaman uzun bir tarihin ürünü olarak belli bir süreç içerisinde ortaya çıkar ve gelişimini devam ettirir. Bu yüzden hiçbir din, kurucusunun tebliğ ettiği zamandaki hali ile sonraki nesillere aktarılmamıştır. Dinlerin dini metinlerinin belli bir zaman içerisinde teşekkülünün yanı sıra, din ve dünya işlerinin birbiriyle insicamını sağlama girişimleri dinlerin gelişimine etki eden önemli faktörlerdir. Bu durum, hem Uzak Doğu dinlerinde hem Hinduizm ve Budizm gibi Doğu dinlerind
78 TL. 120 TL.
 %  35
Ebedi Saadet: Cennet
Yüce Allah, dünyayı bir imtihan alanı olarak; ahireti de bunun karşılığının alınacağı yer olarak belirlemiştir. Bir anlamda dünyayı tarla mesabesinde görmüş, ürünün alınacağı yer olarak ise ahireti göstermiştir. İnsan, burada ya ilahi emir ve yasaklara uyar, karşılığında cenneti bulur; ya da emir ve yasakları çiğner, karşılığında cehennemi bulur. Bu kitabımızda Allah’ın buyruklarına uyan mümin-muttaki kullarına tahsis edilecek ebedi hayat: cennet konusunu ele aldık. Kur’an ve sünnet verilerine göre cennet k
104 TL. 160 TL.
 %  35
Nahvin Öncülerinden Sibeveyh
Sîbeveyh, Arapça dilbilgisi alanında bize ulaşan ilk ve en kapsamlı eser olan el-Kitâb'ın müellifidir.Yaklaşık on iki asır önce yazılan eser, günümüze kadar yapılan nahiv ve sarf çalışmalarında hep ilkkaynaklar arasında yer almıştır.Çalışmamız bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır.Giriş kısmında nahiv ilminin tanımı, doğuşu, Sîbeveyh'e kadar olan tarihsel süreç ve yapılançalışmalar ele alınmıştır.Birinci bölümde Sîbeveyh’in hayatı incelenmiştir. Bu kısımda Sîbeveyh'in yetişmesi, öğrenimi,hocaları, arkadaşla
78 TL. 120 TL.
Tükendi
 %  35
Örnek Şahsiyetler
Örnek Şahsiyetler isimli bu çalışmayla; yaşadığı dönemde insanlara ümit ışığı olmuş, çaresiz anlarında onlara bir yol gösterebilmiş, zor zamanlarda sağlam bir duruş sergileyerek insanların istikametine, kurtuluşuna ve başarısına vesile olmuş öncü şahsiyetlerden bir demet sunmak istedik. Bir şahsiyeti ele alırken, önce kim olduğuyla ilgili kısa bir bilgi verdik, ardından başından geçen ve bizlere örnek olabilecek önemli olayları aktardık. Hikmetli sözlerinden de seçmeler sunduk. Yaşanmış olayları seçerken
78 TL. 120 TL.
 %  35
Keyifli Arapça
Elinizdeki bu kitap; √ Günümüzde Türkçe'de yaygın kullanılan Arapça asıllı kelimeleri önceleyip Türk öğrenciyi merkeze alan ve Arapça’yı ‘başlangıç (A1) düzeyinde’ işlevsel bir metotla öğretmeye çalışan bir kitaptır. √ Arapça gibi zengin bir dilin başlangıç düzeyinde fotoğrafını çekmeye çalışan, konu akışını tamamen dilin tabii seyrine bırakıp uygulamayı önceleyen ve teoriyi sadece yeri geldiğinde ve gerektiği dozda vermeye çalışan bir kitaptır. √ Bu kitabı okuyan Arapça’nın genel fotoğrafını çekmiş olacak,
156 TL. 240 TL.
 %  35
Üstün Nitelikli Değerlerimiz;(40 Hadis - 40 Yorum)
Günümüzün yoğun ve yaygın kültürel mücâdele ortamında vahyî gerçekliklere, Kitap ve Sünnet öğretilerine bilgi ve eylem olarak sahip çıkma görev ve sorumluluğu, özgün müslüman kimliğinin gereğidir. Bu durum, ÜSTÜN NİTELİKLİ DEĞERLERİMİZ (40 hadis - 40 yorum) çalışmasının gerekçesini ve güncelliğini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı işte bu hayatî noktada din kültürümüze mütevazi bir katkıda bulunabilmekten ibarettir.
97.5 TL. 150 TL.
 %  35
Belâgat-i Müyessera; Meânî - Beyân - Bedî'
Elinizdeki bu eserin başlıca özellikleri şunlardır: Belâgatin hem Arapça hem de Türkçe, klâsik ve yeni birçok temel kaynağı incelenerek hazırlanmıştır. Klâsik tasnife, özellikle de Kazvînî'ye ait Telhîsu'l-Miftâh'ın tasnîfine bağlı kalınarak bölümler meânî, beyân ve bedî şeklinde üçlü tasnifle ele alınmıştır. Konu seçiminde tarafımızca telif edilen el-Belâgatü'l-Müyessera el-Meânî – el-Beyân – el- Bedî̒ isimli Arapça eser esas alınmış, buradaki konulara bedî ilminde üç konu daha ilave edilmiştir.
117 TL. 180 TL.
 %  35
Hadis Araştırma ve Tenkit Klavuzu
Hadis ilmi ile ilgili kitaplar, yazılış amacı ve yöntemleri bakımından çok çeşitlidir. Özelliklerini çok iyi bilmeyenlerin bu devasa ilmî miras içinde kaybolma ihtimali yüksektir. Bu nedenle, hem bir hadis bibliyografyası niteliğinde, hem de hadis kitaplarından nasıl istifade edileceğine yönelik bir kılavuz kitap ihtiyacı İslam dünyasında hep hissedilmiş, bu amaçla değişik çalışmalar yapılmıştır. Ancak, bu çalışmaların bir kısmı hadis kitapların tanıtımına ve nasıl kullanılacağına yer vermeyen bibliyografik
97.5 TL. 150 TL.
 %  35
Hadise Dair ;Temel Sorular Ve Cevaplar
Öğretim teknikleri arasında sayılan soru-cevap tarzının klasik eserlerimizdeki karşılığı kısaca fenkale veya fenkuledir. ‘Fenkale’; fe-in kulte kultu (şöyle sorarsan, ben de böyle cevap veririm), ‘fenkule’ ise; fe-in kîle kultu (Şöyle sorulursa ben de böyle cevap veririm) ifadesinin kısaltılmış şeklidir. Bu tarzda yazar, işlediği konuyla ilgili mevcut veya muhtemel soruları sorup cevaplarını vererek eserini tamamlar. Elinizdeki eserde de yazarlar, HADÎS alanıyla ilgili mevcut veya muhtemel soruları sormuş v
136.5 TL. 210 TL.
 %  35
Yahudi Kaynaklarına Göre ;Hz. Musa
Yahudiler, Hz. Musa’nın peygamberlerin en üstünü olduğuna inanırlar. Bu inancı desteklemek için onun doğumundan ölümüne pek çok olağanüstü rivayete dini literatürlerinde yer verirler. Örneğin kaynaklarda Hz. Musa göklerde dolaşır. Meleklerle mücadele eder. Devlerle savaşır ve onları öldürür… Ancak onun böyle üstün özelliklerinin yanı sıra çeşitli vesilelerle bizzat Tanrı tarafından eleştirildiği, azarlandığı hatta cezalandırıldığı da anlatılmaktadır. Ayrıca sonraki yüzyıllarda yaşayanlar, dini anlayışlarını
104 TL. 160 TL.
 %  35
Bir Yöntem Olarak Makasidi Tefsir -İbn Âşûr Örneği-
Erdemli birey ve toplumun oluşumuna katkı sunan değerleri insanlığa sunan Kur’ân’ın özünü teşkil eden tevhid inancı, insanı sadece Allah’a kul olmaya çağırarak onun hem aklını hem de iradesini özgürleştirmeyi amaçlamaktadır. Ancak erdemli bireyin ve toplumun oluşumu, sadece Kur’ân’ın lafzî manasıyla değil onun ruhu mesabesindeki yüce amaçları doğrultusunda tefsir edilmesiyle mümkün olabilmektedir. Keza, toplumun ıslahı ve yeryüzünün imarı da ancak Kur’ân’ın temel hedefleri olan tevhid merkezli varlık tasavv
84.5 TL. 130 TL.
 %  35
Filolojik Tefsir Doğuşu Ve Öncüleri
 Elinizdeki eser, kadim ulemanın hicrî ilk üç asırda Kur’ân filolojisine dair yaptığı çalışmaları ihtiva etmektedir.  Eserin giriş kısmında nahvin ve Kur’ân üzerine yapılan filolojik çalışmaların ortaya çıkış süreci anlatılmıştır.  Kur’ân filolojisine dair Garîbü’l-Kur’ân, Meâni’l-Kur’ân ve İ‘râbü’l-Kur’ân başlıklı eserler tanıtılmış, büyük çoğunluğu nahiv âlimi olan 44 müellifin biyografisi sunulmuştur.  Eserlerden aktarılan örnekler, Arapça aslı ve Türkçe tercümesiyle birlikte zikredilmiştir.  Eserde
78 TL. 120 TL.
Toplam 654 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3