Sonucu Daralt
Kategori
Yayıncı Kategori
(x)İslam
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 123 kayıt bulunmuştur Gösterilen 100-120 / Aktif Sayfa : 6
 %  35
Fetva Usulü ve Adabı
Din adına görüş beyan etme anlamı taşıdığı için iftâ-fetva, son derece ağır bir sorumluluktur. İnsan ve toplum hayatının dinden bağımsız yürümesi ve durağanlığı ya da yeknesaklığı söz konusu olamayacağından bütün zorluğuna ve ağır mesuliyetine rağmen ictihad ve iftâ yükümlülüğünün üstlenilmesi farz-ı kifâyedir. Amelî sorunlara cevap aramak gibi hem dünya hem de âhiret açısından son derece önemli olan bu farzın kuralsız, yöntemsiz ve erdemsiz olarak yerine getirilmesi düşünülemez. Fetva verme işleminin belli
15.6 TL. 24 TL.
Tükendi
 %  35
Hadis Ve Hayat I-II-III-IV
Eser; Hadîs ve Hayat (Beşikten Mezara Kadar) I-II ve Hadîs ve Hayat (Beşikten Mezara Kadar) III-IV şeklinde olmak üzere iki cilt halinde hazırlanmıştır. Birinci ciltte; doğumla başlayan çocukluk yılları, yetişkinlik yılları, yetişkinlikle gelen mükellefiyetlerden inanç esaslarının tamamı ve ibâdet esaslarından tahâret ve namazla ilgili hususlar yer almıştır. İkinci ciltte ise; ibâdet esaslarından oruç, hac ve zekâta; muamelât konularından evlenme ve boşanmaya, bazı ahlâkî davranışlara, insanlar arası ilişk
19.5 TL. 30 TL.
Tükendi
 %  35
Hz. Muhammed'in Diplomasi Anlayışı
Bu eseri tercüme etmek ve bastırmak istememizin nedeni, bildiğimiz kadarıyla ve yazarının da söylediği gibi, 'alanında ilk yapılmış bir çalışma' olmasıdır. Allah Rasûlü'nün (s) hayatını ele alan, 'her asırda, her coğrafyada, her dilde' yazılmış sayısız eser mevcuttur. Bırakalım yüzyılı, aynı yıllarda, aynı ülkede, aynı dilde yazılmış; Allah Elçisi'nin (s) hayatını ele alan eserlerin birbirinden farkı vardır. Çünkü her yazarın ufku, bakış açısı, metodu farklıdır. Bu çalışma, bütün yönleriyle onun hayatını in
13 TL. 20 TL.
Tükendi
 %  35
Oryantalistler ve Hadis; Yaklaşımlar - Değerlendirmeler - Literatür
17. ve 18. yüzyıllarda temelleri atılan İslamiyet çalışmaları, 19. yüzyılda büyük bir ivme kazandı. Bu dönemde Batı üniversitelerinde İslamiyet kürsüleri kurulmuş, on binlerce kitap ve makale yazılmış, birçok dergi yayımlanmış, master ve doktora tezleri yapılmıştır. Müslümanlar bu tür bir faaliyetle tarihlerinde ilk defa karşılaşmaktaydı. Bu dönem aynı 20. yüzyılın başında Osmanlı Devleti yıkılmış ve Avrupalı sömürgeci güçler tarafından paylaşılmıştı. Aynı yüzyılda İslam ülkeleri uzun mücadeleler sonucu bağ
13 TL. 20 TL.
Tükendi
 %  35
Tasavvuf Yolu; Mirsadül-İbad
Tarihî seyri içinde tasavvufun şekillenmesine katkıda bulunan, gerek tasavvuf sahasında yetiştirdiği büyük sûfîler, gerekse bu alanda kaleme alınan eserleriyle temâyüz eden tarîkatlerden birisi de hiç şüphesiz Kübrevîliktir. Şeyh Necmeddîn-i Dâye de işte bu büyük Kübrevî gelenek içinde yetişmiş önemli sûfilerden birisidir. O, Şeyh-i Ekber Muhyiddîn İbnül-Arabî, Mevlânâ Celâleddîn, Sadreddîn-i Konevî, Fahreddîn-i Irâkî ve Evhâdüddîn Kirmânî gibi Anadoluyu mayalayan büyük mutasavvıflardan birisi olmanın yanın
14.95 TL. 23 TL.
Tükendi
 %  35
Kur'an'da Cedel Kavramı ve Yöntemi
Kur'an'da, açıklayıcı, uyarıcı, ikna edici aklî ve naklî her türlü deliller, insanların nazarı dikkatine sunulmuş ve bu konuda örnek olarak ta peygamberlerin kendi kavimleriyle yaptıkları tartışmalar birçok vesileyle beyan edilmiştir. Kur'an düşünce sisteminde İlim, sultan, âyet, beyyin , burhân ve hüccet gibi isimlerle sık sık geçen delil; Kur'an'ın, tartışma için gerekli gördüğü şartların en önemlisini teşkil eder. Muarızlarıyla yaptığı fikrî tartışmalarda daima kesin delil getiren Kur'an-ı Kerîm, kendi t
8.13 TL. 12.5 TL.
Tükendi
 %  35
Vahdet-i Vücud Felsefesi; Felsefi ve Tasavvufi Risaleler
Bu kitapta dini ve akli ilimlerde çok üstad olan Davud el, Kayserî'nin (1262-1350) özgün risalelerinin çevirisini bulacaksınız. Okuduğunuzda Osmanlıların ilk Müderrisi olan bu düşünürün, tasavvuf, felsefe ve kelâm konularıyla ilgili birçok özgün düşünceye sahip olduğunu fark edeceksiniz. Muhyiddîn İbnü'l-Arabî ve İbnü'l-Farız gibi vahdet-i vücûdçu sufilerin görüşlerini mantıksal bir silsileyle ve felsefî bir ağrlıkla nasıl sistemleştirmiş olduğunu göreceksiniz.
14.95 TL. 23 TL.
Tükendi
 %  35
900. Vefat Yılında İmam Gazzali
Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Ümraniye Belediyesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) tarafından ortaklaşa düzenlenen 900. Vefat Yılında İmâm Gazzâlî konulu milletlerarası tartışmalı ilmî toplantı, İstanbul'da Bağlarbaşı Kültür Merkezi Salonu'nda 07-09 Ekim 2011 tarihleri arasında yapılmıştır. Bu toplantı, İslâm ilimler geleneğinde sistematik düşüncenin gelişimine ve yeniden yorumlanmasına katkıda bulunan İmâm Gazzâlî'yi vefâtının 900. Yıldönümü vesilesiyle daha iyi anlamak amacıyla düzenle
22.75 TL. 35 TL.
Tükendi
 %  35
Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi
İranlılar, Suriyeliler, Kopt'lar, Berberî'ler, (Türkler) ve diğerleri, İslam câmiası içine katılıp Arabistanlılarla evlilik münâsebetleri tesis etmeye başladıktan sonra, Araplarla Arap olmayanlar arasında çok eskiden beri mevcut ayırıcı kalın duvar yıkılıp gitti. Artık bundan böyle Müslüman'ın milliyeti veya ırkı arka plâna itilmiş oluyordu; Hz. Muhammedin getirdiği dine tâbi olmakla artık o da Arap sayılıyordu. Bundan dolayı Arap deyince: «ırkî mensubiyetine bakılmaksızın İslamı kabul ederek arapça konuşup
32.5 TL. 50 TL.
Tükendi
 %  35
Kur'an'ın Korunmuşluğu Üzerine
İlâhî kudret, insanların fizik ve biyolojik varlıklarını sürdürebilmeleri için esrarengiz bir evren, metafizik gereksinmelerini karşılamak için de kendi katından, ışık olarak nitelendirdiği, kitap adını verdiği vahiyler göndermiştir. Ne var ki insanlar, beşerî zaaflarının ürünü olan ihtirasları, çıkarları ve cehaletleri yüzünden bu kitaplara gereği gibi sahip çıkmamış, hatta onları tahrife ve anlam saptırmalarına yeltenmişler, yollarını aydınlatan bu ışık sönünce, karanlıkta yol almaya çabalamışlardır. Yüc
9.63 TL. 14.81 TL.
Tükendi
 %  35
Kuran Işığında Evrensel Dengeler Ve İnsan
Endüstri çağının başlamasıyla modern insan, kendi kendine mutlu olacağı, herkesi ve her şeyi emri altına alabileceği, doğayı istediği gibi evirip çevirebileceği duygusuna kapılmış, böylece kendisini her şeyden müstağni addederek, yer yüzünün yegane hakimi edasıyla gök yüzüne baş kaldırmıştı. Sürekli gelişen teknolojinin cazibesine kapılarak, adeta büyüklük kompleksi içerisinde sarhoş olmuş, geçmiş ve gelenekten bilhassa manevi değerler adına artakalan ne varsa bütününü geçmişle hesaplaşmak düşüncesiyle göz
7.22 TL. 11.11 TL.
Tükendi
 %  35
İslam Hukukunda Borcun Gecikmesi
Hukukun gayesi, toplum hayatını düzenlemek, ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak ve bunları yaparken adaleti gerçekleştirmektir. Bir hukuki düzenleme, adaleti gerçekleştirme hedefinden uzak ise toplumda sıkıntılar meydana gelir ve hiç bir toplum uzun süre bu adaletsizliğe dayanamaz. Devletlerin devamının, adaleti gerçekleştiren hukuki bir sisteme ve uygulamaya sahip olmalarıyla yakın ilgisi vardır. Adalet mülkün temelidir sözü ile vurgulanmak istenen de bu hakikat olsa gerektir. İslam hukukunun gayesini, bu
6.5 TL. 10 TL.
Tükendi
 %  35
Habbazi Kelami Görüşleri Ve El Hadi Adlı Eseri
Bu çalışmalarımızda kelami görüşlerini bu ilmin tekamül döneminde yazdığı bir eserden yola çıkarak ortaya koymaya çalıştığımız hocaendli Habbazi , İslam düşüncesinde orta bir noktayı temsil eden ,diğer ekoller ve islam felsefesiyle sünni-matüridi kelamın ilişkileri açısından örnek bir şahsiyettir. Günümüz ilim,kültür ve düşünce hayatına sunduğumuz bu çalışma ile matüridi islam inanç sisteminin daha iyi tanınıp özümsenmesinde bir nebze olsun katkıda bulunma amalanmıştır.
11.7 TL. 18 TL.
Tükendi
 %  35
Said B. Mansurun Musannefinin Yeniden İnşası
Medeniyetler ve ekonomiler savaşında kültürün, üstünlük ve hâkimiyet unsuru olarak fevkalâde önem kazandığı günümüzde, kendi kültür kaynaklarına sahip olabilmenin milletler için ne kadar ehemmiyet arzettiği her türlü izahtan varestedir. İlimler tarihi içinde hem kemmiyet, hem keyfiyet bakımından mühim bir yer işgal eden İslâm kültür eserlerini -müdâfaa üslûbuna iltifat etmeden- ilim dünyasının istifâdesine sunmak gereği ortadadır. Özellikle bu kaynaklar arasında ilme, çağlar boyu kıymetini yitirmek bir tara
3.25 TL. 5 TL.
Tükendi
 %  35
Kaynak Tetkiki Açısından Abdürrezzak Buhari İlişkisi Üzerine Bir Mukayese
Kur ân ın pratiği demek olan sünnet, gücünü, Nübüvvet in niteliğinden ve Kitab ın Nebi ye yüklediği sorumluluk ve verdiği yetkiden almaktadır. Bir başka deyişle sünnet, -zorlamak suretiyle Kur ân karşısına çıkarılan alternatif naslar manzumesi değil- Kitab la başbaşa kalındığında daha kolay ve doğru anlaşılması için müracaat edilen zarurî bir merci durumundadır. Sünnet, Nübüvvet e olan ihtiyacın pratik hayata yansıyan numuneler toplamıdır. Bir örnekle ifade edilmesi gerekirse; Hz. Ömer ve Muâz b. Cebel su o
3.25 TL. 5 TL.
Tükendi
 %  35
İslam Fıkhında İhtiyaç Kavramı Ve Kurumsallaşması
Hukukun gayesi ve neye hizmet ettiği veya etmesi gerektiği,hukuk felsefesinin önemli problemlerinden biridir.İslam alimleri Allah'ın din tesis etmedeki genel maksadını araştırırlar ve bunu insanların dünya ve ahiret maslahatlarını temin etme olarak açıklarlar.Kur'an ifadesiyle Allah yeryüzündeki varlıkları insanlar için yaratmış;yağmuru,güneşi,ayı,geceyi,gündüzü,denizleri karaları onların hizmetine amade kılmıştır.Fatiha suresinin başında da ifade edildiği gibi o bütün alemlerin Rabbidir.Bu sebeple her varl
10.4 TL. 16 TL.
Tükendi
 %  35
İslam Ceza Muhakemesi Hukukunda İspat Vasıtaları
İslâm hukuku, Hz. Peygamber döneminden itibaren fer î meselelere, Kur an ve Sünnet te yer alan ilke ve hükümler esas alınarak çözüm üretilmesi şeklinde geliştiği gibi onun önemli bir bölümünü oluşturan yargılama hukuku da yine fakihlerin, hakem ve kadıların karşılaştıkları hukuki çekişmeleri bu anlayışa uygun bir sonuca bağlama yönündeki gayretleriyle oluşmuştur. Bu itibarla İslâm yargılama hukukunun oluşumunda, İslâm toplumlarının deneysel birikimlerinin toplumsal şartlara ve olgulara göre geliştirilen huk
6.32 TL. 9.72 TL.
Tükendi
 %  35
Dini Özünden Okumak
Bilinmektedir ki din; bidayetten günümüze kadar insanlığın hayatında kesintisiz olarak yer alan ve yaşamın her alanında insanın mutluluğunu amaçlayan alternatifsiz bir kurumdur. Kitabî dinin en son ve insanlığın gelişmesine paralel olarak en gelişmiş şekli olan Hz. Muhammed in tebliğ ettiği İslâm, yalnız bir inanç olarak değil, aynı zamanda medeniyet kurmuş bir din olarak insanlığa ve özellikle milletimize çok şey vermiş, kuruluşumuzda ve kurtuluşumuzda hayatî rol oynamıştır. İnsanlığın yolunu aydınlatan b
7.8 TL. 12 TL.
Tükendi
 %  35
İlim Ve İslam Işığında| Aids Evlilik Ve Aile
Yarattıklarının ihtiyaçlarını bilen Allah (c.c), haram ve sakıncalı yollara düşmeden nimetlerinden faydalanmamızın imkânlarını hazırlamıştır. Gerçekte, kişi helâl sınırı içinde kalarak hayatın her alanında doyuma ulaşabilmektedir. Ancak, insan düşünce ve davranışları ilâhî kaynaktan ve peygamberlerin uyarılarından uzak kaldıkça çok kere içki, uyuşturucu kullanımı ve fuhuş gibi kendini felâkete sürükleyen aşırı zevk ve eğlencelere kaptırmaktan geri kalmamıştır. Bu aşırılık ve taşkınlıklar ise, mutlaka bir ta
9.75 TL. 15 TL.
Tükendi
 %  35
Son Devir Osmanlı Alimlerinden Mehmed Zihni Efendi
milletlerarası üne sahip ilim adamlarımızdan biride yakın tarihimizin unutulmaz değerlerinden hacı Mehmet Zihni Efendi'dir.Bu çalışmada,işte bu alimimiz hakkındali bilgi ve belgeler derlenmeye çalışımıştır.
5.2 TL. 8 TL.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 123 kayıt bulunmuştur Gösterilen 100-120 / Aktif Sayfa : 6