Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 24 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  35
Gençlerde Eş Tercihi ve Sekülerlik
Gençlik gelecek demektir. Gençleri önemsemeyen geleceğinden de vazgeçmiş sayılır. Onların bugün ne düşündükleri yarın nasıl bir Türkiye’de yaşayacağımız hakkında güçlü ipuçları verir. Özellikle din ve sekülerlik gibi konular; aile ve evlilik gibi kurumlar söz konusu olduğunda şüphesiz bu ipuçları çok daha fazla merak uyandırır. Bu çizgide, çalışmamız, 18-30 yaş aralığında bulunan bekâr gençlerin evlilik, eş seçimi ve sekülerleşme eğilimlerini ele almaktadır. Z ve Y kuşağı diye de adlandırılan bu yaş aralığı
221 TL. 340 TL.
 %  35
Arab Image In Modern Turkey;Memory, Popular Culture and Public Perception
Despite the long history of Turkish-Arab relations, deep-rooted cultural links, and the many common interests of Turks and Arabs in politics, economics, and security, there is a dearth of research on Turkish-Arab relations in general and the Turkish public's perception of Arabs in particular. Arab Image in Modern Turkey: Memory, Popular Culture and Public Perception aims to show the sources and current shape of the prevailing views about Arabs among the Turkish public. The book analyzes the narratives a
221 TL. 340 TL.
 %  35
Ebeveyn Algısı, Kişilik Ve Tanrı Tasavvuru
Tahayyül sınırlarının ötesinde bir konuma sahip olmasına rağmen Tanrı’yı tasavvur etme, insanlığın ortak bir meşguliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanın Tanrı ile kurduğu her türlü ilişki biçimi Tanrı tasavvurları üzerinden gerçekleşmektedir. Tanrı’nın herhangi bir biçimde tasavvur edilmesi, her iki tarafın sürece müdahil olmasıyla gerçekleşse de Tanrı’yı tasavvur etme hem bizzat Tanrı tarafından vahiy aracılığıyla organize edilen hem de insan zihninin bir ürünü olarak meydana gelen dinamik bir süreci
188.5 TL. 290 TL.
 %  35
Türkiye'de Arap İmajı;Toplumsal Hafıza, Popüler Kültür, Kamuoyu
Türk-Arap ilişkilerinin uzun tarihi geçmişine, köklü kültürel bağlantılarına ve Türkler ve Arapların siyaset, ekonomi ve güvenlik alanlarında çok sayıda ortak çıkarlarına rağmen, genel olarak Türk-Arap ilişkileri ve özel olarak Türk halkının Arap algısı konusunda yeterli sayıda araştırma bulunmamaktadır. Türkiye’de Arap İmajı: Toplumsal Hafıza, Popüler Kültür, Kamuoyu başlıklı bu kitap, Türk halkı arasında Araplar hakkında oluşan hakim görüşlerin kaynaklarını ve bugün aldığı şekli göstermeyi amaçlamaktadır.
188.5 TL. 290 TL.
 %  35
Balkanlarda Din, Toplum Ve Aydınlar
Balkan coğrafyası kültür zenginliği açısından dünyadaki en önemli coğrafyalardan biridir. Bu zenginlik modern dönemdeki etnik milliyetçilik sonucu değil, dinlerin getirmiş olduğu hoşgörü sayesinde olmuştur. Bu höşgörüyü sağlayan dini inançların günümüz aydınları tarafından nasıl algılandığını, başka bir ifadeyle toplumun öncülüğünü yapan aydınların, din konusunda nasıl bir anlayışa sahip olduklarını tespit etmek, Balkan coğrafyasının bugünkü ve gelecekteki durumuna ilişkin sağlıklı değerlendirmelerde buluna
201.5 TL. 310 TL.
 %  35
Ortaöğretimde Maneviyat Bilinci ve Değerler
Değerler insan hayatını düzenleyen, hayatına anlam katan, davranışlarına yön veren, güdüleyen ve birlikte yaşamayı mümkün kılan köklü inançlardır. Olmuş olandan çok, olması gerekene odaklanan değerler, teoriden çok pratikle ilişkilidir. Bu yönüyle değerler hem insana hem de topluma şekil veren çok önemli dinamiklerdir. Değerler, toplumların duygularını ve isteklerini ortaya koyan bağlayıcı hükümlerdir. Zira değer, herhangi bir toplumda yaşayan kişilerin eşya hakkındaki duygu ve isteklerinin göstergesi olan
78 TL. 120 TL.
 %  35
Yabancılaşma Ve Din;Dinsel Yabancılaşmanın Sosyal Psikolojik Analizi
Farklı perspektiflerden çeşitli anlamlar yüklenen yabancılaşma kavramı, idrak etmekte olduğumuz milenyum çağıyla birlikte yeni anlamsal açılımlara kavuşmuş durumdadır. Bireysel ve toplumsal olarak iki temel kategoride ele alınan yabancılaşma olgusuna dinî perspektiften bakıldığında, bu iki kategori kendiliğinden birleşmektedir. Zira din gibi insanı bir bütün olarak geliştirmek amacında olan sistemlerde meydana gelen yozlaşma, hayatının değişik evrelerinde yabancılaşmanın farklı yüzleriyle karşılaşmak zorund
188.5 TL. 290 TL.
 %  35
Toplumsal Cinsiyet Din Ve Kadın
Toplumsal cinsiyet bağlamında kadın konusunu incelemek zor ama kışkırtıcıdır. Bir de işin içine din katılırsa peşin hükümlere dayalı kabuller ya da reddedişlerle karşılaşmak olasıdır. Günümüzde hem moderniteyi hem de gelenekselliği savunanların kendilerini çoğu kere kadın üstünden tanımlamaktadırlar. Bu sebeple var olan toplumsal cinsiyet tartışmasına müdahil olmak bir yönüyle taraf olmak anlamına gelmektedir. Akademik anlamda ilahiyat bünyesinde olsun ya da olmasın dinî hassasiyetleri daha yüksek olanlar k
188.5 TL. 290 TL.
 %  35
Sosyoloji Giriş Tarihçe; Kavramlar / Kurumlar / Süreçler / Teoriler
Bir ilmin bağımsız olabilmesi için kendine özgü konusunun bulunması yanında, kendine özgü metodunun olması gerekir. Bu bağlamda sosyoloji 19. yüzyılın sonlarından itibaren felsefenin düşünme metodundan farklı olarak, gözleme dayalı araştırma metodolojisine sahip olmuştur. Feodal toplum yapısının yıkılması, Fransız İhtilali ve sanayi inkılabı ile başlayan süreçte ortaya çıkan sosyal olay ve olgular, sosyolojinin bağımsız bir ilim olmasını gerektirmiştir. Bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkışının ikinci y
305.5 TL. 470 TL.
 %  35
Din ve Dünyevileşme; Kuzey Kıbrıs Örneği
Sahadan gelen bilgi rasyonalite, hümanizm ve pozitif bilim karşısında dinin eriyeceğini varsayan klasik sekülerleşme yaklaşımının Türk toplumunda geçerli olmadığını; buna mukabil, özellikle dinin toplumsal tezahürlerinde daralma ve dinî olanın yeniden tanımlandığı bir sürecin yaşandığını göstermektedir. Bu daralma ve yeniden tanımlama süreci, bakış açısına göre, bir taraftan dünyevileşme olarak görülmekte, bir taraftan, dinin aslî sınırlarına çekilmesi ve derunî bir hakikat olarak en saf haliyle iç dünyada
188.5 TL. 290 TL.
 %  35
Sosyolojide Temel Bilgiler ve Tartışmalar
İnsan şuuru, onun ruhi faaliyetinin bir fonksiyonu, beyin de şuurun bir fonksiyonudur. Yani insan şuuru bir yerlere bağlanıyor. Acaba sosyal şuur nereye bağlanır? Onun kullandığı alet nedir? Onun cereyan ettiği yer cemiyettir diyoruz ama, fertlerin dışında nerededir? Ferdî şuurun organizmaya bağlanmasına karşılık, sosyal şuurun bağlanabileceği bir mekanizma veya organizma var mıdır? Yoksa sosyal şuur bir metafizik, bir hipotez midir? Psikoloji âlimi fert şuurlarının dışında, kollektif şuur nerede demektedir
195 TL. 300 TL.
 %  35
İslâm'ın Değerleri Üzerinde Yapılan Tahribât
Kur'ân-ı Azîmu'ş-Şân İslâmın ve tabiî Müslümanların mukaddes Kitabıdır. Bu itibarla onun kudsiyeti önemlidir ve korunmalıdır. Fakat ne kadar esef vericidir ki, bu son zamanlarda şan, nam, şöhret, mevki, rütbe, itibar vs. gibi menfaat gözeten kimselerin yalan-yanlış, aslı-astarı olmayan, mesneti bulunmayan sözleriyle Kur'ân'ın kudsiyeti haleldar edilmekte ve Müslümanların Kur'ânî heyecanları söndürülmek istenmektedir. Bu tutum İslâmın ve tabii Müslümanların günlerini karartmakta ve geleceklerini tehdit eden
120.25 TL. 185 TL.
 %  35
Canlı Bomba Sosyolojisi
İsyan ve itaat üreten Batı hükümranlığı, barındırdığı modern ve küresel değerler içinde ?kayıtsız kabul" ve ?radikal reddetme" şeklinde iki tepki doğurmaktadır. Radikal reddetme, modern sistemin ürettiği muhalefet alanını sosyalist, milliyetçi ve dinî ideolojiler altında şekillenen başkaldırı hareketleri vasıtasıyla giderek genişletmektedir. Küresel ölçekte görünüm kazanan dini görünümlü terör, diğer sosyal dinamikler yanında, bu muhalefet alanının bir parçası olarak okunduğunda çok daha anlaşılır hale gel
201.5 TL. 310 TL.
 %  35
Uygulamalı Sosyal Araştırma; SPSS, Metot ve Teknikler
Çin ülkesi kadar uzakta olsa bile, ilmin isteklisi olun! -Hz. Muhammed- Rütbelerin en yükseği ilim rütbesidir. -Hz. Ali- Unutma! Aşkın gözü kördür, nefretin de. Kör insanlar doğruyu göremezler. Unutma! Her zaman haklı olmak zorunda değilsin! Unutma! İlim adamı neyi bildiğini değil, neyi bilmediğini bilendir. Unutma! Aşık sevgilisime kavuşunca aşkı söner. Alim hakikate ulaşınca ona aşık olur.
243.75 TL. 375 TL.
 %  35
Din Sosyolojisine Giriş
NASIL BİR TÜRK DİN SOSYOLOJİSİ? Sosyoloji bir bilim, Din Sosyolojisi de. Her ikisinin de ortaya koyduğu modeller Batı patentli ve Batı zihinsel dünyasının toplumsal geçekliklerinin bir ürünü. Özelde Türk toplumu, genelde İslam toplumlarında din-toplum ilişkileri ise Batı'dan farklıdır. Öyle ise Batı dışındaki sosyolog ve din sosyologları ne yapmalıdır? Elde mevcut kitabın temel sorusu ve sorunu budur. Sorunun cevabı Prof. Dr. Korkut Tuna'nın cevabı ile aranmıştır: * Bilginin ortaya çıkış koşullarını b
243.75 TL. 375 TL.
 %  35
Din Sosyolojisi II; Sosyal Dinamik Bünye Analizleri
Sosyal davranış düzlemi mikro yapıları temsil ettiğinde sosyal grup, makro yapıyı temsil ettiğinde de toplum adını alır. Sosyal yapı, sosyo-kültürel şahsiyetlerin bir hiyerarşik düzen içerisinde (tabaka ve sınıflar halinde) bulunmasıdır. Sosyo-kültürel kişiler toplumda statüleri ile temsil edilirler. Sosyal yapıyı bir toplum içerisinde ise anlamlandıran kültürdür. Kültürün merkezinde ise tarihi varlık alanında hep din bulunmuştur. Bu nedenle toplumlar anlaşılmaya ve açıklanmaya çalışılırken öncelikle mensup
292.5 TL. 450 TL.
 %  35
Din Sosyolojisi
TAKLİTTEN aRİ BİR TÜRK DİN SOSYOLOJİSİ İNŞASI İÇİN YAPILACAKLAR Bilginin ortaya çıkış koşullarını bilmek gerekir.Bilgi kadar bilginin toplumla olan ilişkisi yani köken birliği üzerinde durmamız gerekmektedir. Bilginin ortaya çıkışı kadar gelişme ve farklılaşması yanında kazandığı kimlik de kendiliğinden olmadığı için bilgi toplum bağlantısının bu çerçevede ve bu açılardan değerlendirilmesi gerekmektedir. Bilgiden beklediğimiz çözümler çerçevesinde meseleye yaklaşmak gerekmektedir. Mevcut bilgileri var olan
13 TL. 20 TL.
Tükendi
 %  35
Sosyoloji Açısından Din; Dinin Sosyal Müesseseler Üzerindeki Tesirleri
Bu bir din sosyolojisi çalışmasıdır. Özel maksadı, dinin bütün temel sosyal müesseselerdeki müşterek tesirinin olup olmadığının araştırılmasıdır. Çalışmamız dine ait genel ve fonksiyonel bilgilerden sonra, yedi esas üzerinde toplanmıştır. Ahlâk, hukuk, ekonomi, san at, teknoloji, eğitim, devlet ile dinin bağıntıları, ayrı ayrı olmak üzere incelenmiştir. Dinin bu müesseselerin herbiriyle münasebeti teker teker başlıbaşına geniş birer araştırma konusu olmakla beraber, müşterek bir neticeyi görebilme imkânı i
195 TL. 300 TL.
 %  35
Çokkültürlü Toplumda Sosyal Entegrasyon ve Din
Günümüzde kültürlerin karşılaşma yolları oldukça çeşitlenmiştir. Kitle iletişim araçları, sosyal medya, malların dolaşımı, uluslararası etkinlikler ve organizasyonlar, işgücü ve beyin göçleri, turistik geziler, çeviri çalışmaları bu yolların başlıcalarıdır. Bu denli yoğun karşılaşma fırsatları, etnik ve sosyo-kültürel bakımdan homojen toplumların varlığının azaldığını ifade etmektedir. Bu eser, farklı kültürlerin buluşma alanı şeklinde tasvir edilebilecek çokkültürlü toplumlarda, tüm taraflar için en dire
188.5 TL. 290 TL.
 %  35
Eğitim Sosyolojisi
Günümüz dünyasında sosyal bilimler fizik bilimlerden daha yaygın bir uygulama alanına kavuşmuş bulunmaktadır. Propaganda teknikleri, reklâmcılık, halkla ilişkiler, ticarî rekabet, ideolojik ve kültürel savaş gibi kavramlar, yazılı basın-yayın organları, televizyon, video gibi teknik araçların her alanda kullanımı, kamuoyu araştırma şirketlerinin faaliyetleri toplum hayatına girdikçe, insanları derinden etkilemekte ve yaşantılarında büyük değişiklikler meydana getirmektedir. Bazen bu değişiklikler, teknik il
13 TL. 20 TL.
Tükendi
Toplam 24 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1