Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 88 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  35
Ebü’l-Kâsım el-Belhî (Kâ‘bî)’nin Kur’an Ayetlerini Yorumlama Usûlü
Ebü’l-Kâsım el-Belhî (Kâ‘bî) (ö. 319/931) hicrî dördüncü asır âlimlerinden olup Mu‘tezile’nin Bağdat ekolünün önemli temsilcilerindendir. Arap dili, felsefe, tarih, fıkıh, kelam, hadis ve tefsir gibi pek çok sahada eserler telif etmiş olan Belhî, yaşadığı dönemde kimileri tarafından “Mu‘tezile ehlinin imamı” gibi vasıflarla nitelendirilmiştir. Çok yönlü vasıflara sahip olan ve görüşleriyle gerek sünnî gerekse şiî ekollerin eserlerinin teşekkülünde önemli tesirleri bulunan bir âlimin müfessir kimliğinin teba
143 TL. 220 TL.
 %  35
Müslüman İmanı Tirmizî’nin İman Bölümü Özelinde
İslâm kimliği ve kişiliği açısından tüm özellik ve güzelliklerin temelini teşkil eden iman konusu; mümin, münkir, münafık, müşrik, mürted, müznip, müntehir, hidayet, dalâlet gibi derinlikli terimlerin kendisinden kaynaklandığı ya da çevresinde kümelendiği odak bir terim ve yegâne değerdir. Bu sebeple zaman içinde üzerinde çok çeşitli yönlerden değerlendirmeler ve uzun tartışmalar cereyan edegelmiştir. Bu çalışmada müslüman imanına yönelik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in tespit, irşat ve uyarıları,
149.5 TL. 230 TL.
 %  35
İbn Haldunda Tarih Toplum Ve Kuran
İbn Haldunda Tarih Toplum Ve Kuran Kısa Özet İbn Haldûn tarih ve toplum teorileriyle İslâm toplumunun içinde bulunduğu durumu ortaya koymaktadır. Bu çalışma İbn Haldûn’un teorilerini âyetlerle nasıl desteklediği başka bir ifade ile bilgi kaynağı olarak vahye nasıl müracaat ettiği üzerinde durmaktadır. Yazar, İbn Haldûn’un eserlerini Kitâbü’l-İber adlı dünya tarihinin giriş kısmı olan ve sonradan müstakil olarak da şöhret bulan Mukaddime’si merkezinde ele alır. Böylelikle çalışmada bir İslâm düşünürünün teo
104 TL. 160 TL.
 %  35
Hadis İlminin Teşekkül Sürecinde Şeybani ile Şafii'nin Rolü;Mukayeseli Bir İnceleme
Hanefî mezhebinin kurucu imamlarından İmam Muhammed Şeybânî ile Şâfiî mezhebinin kurucusu İmam Şâfiî hicri ikinci asırda birbirleri ile iletişim hâlinde olan ve fıkıh kadar hadiste de önemli rol oynamış dönemin karizmatik iki alimidir. Elinizdeki eser, “İmam Muhammed Şeybânî ile İmam Şâfiî’nin hadis ilminin teşekkül sürecindeki rolleri nedir?”, “hadis ilmi açısından Şeybânî’nin Şâfiî üzerinde bir tesiri var mıdır?” ve “Şeybânî ile Şâfiî teorik olarak vazetmiş oldukları kuralları tatbik edebilmişler midir?”
227.5 TL. 350 TL.
 %  35
İslam Düşüncesinde Zihni Varlık;Seyyid Şerîf Cürcânî Örneği
Teorilerin, düşünce sistemlerinin temel yapısıyla ve bu yapıyı oluşturan kodlarla uyumlu bir bütünlük oluşturması gerektiğinde kuşku yoktur. İslam düşünce gelenekleri için de geçerli olan bu yargı, dinamik ve aktif bir süreç olan düşünce üretme faaliyetinin her zaman sorunsuz bir şekilde gerçekleştiği, sismik boşluklar içermediği anlamına gelmemelidir. Bu boşlukların neden olduğu krizler bazen teorilerin dayanıklılığının test edildiği güçlü sarsıntılara yol açar. Teorinin üretildiği düşünce geleneği açısınd
130 TL. 200 TL.
 %  35
Yaratan ve Yaratılanlarla İletişim Biçimi Olarak İBÂDET
“Yaratan ve Yaratılanlarla İletişim Biçimi Olarak İbâdet” adını verdiğimiz bu kitapta ibâdetlerin; şükran ve tazim duygusuyla Hakk’ın rızasına ulaşmayı, başta insan olmak üzere bütün varlığa şefkat, merhamet ve sevgiyle yaklaşmayı gaye edindiğini ifade etmeye çalıştık. Bir başka ifadeyle ibâdet; insanın sadece Allah ile olan iletişim ve irtibatıyla sınırlı olmayıp, O’nun yarattığı tüm varlıklarla, özellikle insanlarla ilişkilerini de kapsamaktadır. Nitekim mazeret sebebiyle Yaratana karşı yerine getiril
104 TL. 160 TL.
 %  35
Kavaidu'l - İmla Ve'l - İnşa El-Müyessere
Bilindiği gibi Arapçada 28 harf mevcuttur. Arapçada yazı, ilmin yarısı olarak kabul edilir. Arapça, Türkçeden çok farklı bir dildir. Arapça harfleri kelimenin başında, ortasında ve sonunda değişik şekillerde yazılırlar. Ayrıca Arapçada Türkçede bulunmayan bazı sesler mevcuttur. Öğrencinin, bu sesleri hocadan dinleyerek öğrenmesi gerekir. Bu kitabımızda bu konularla ilgili çok sayıda örnekler verilmiştir. Şayet bu kitapta verilen örnekler tam olarak yazılıp okunursa, Arapça yazı yazmayı öğrenmek mümkün ol
195 TL. 300 TL.
 %  35
Kelam'ın Konumu;Kavram Haritası, Etkinliği ve Eğitimi
Elinizdeki bu eser, Kelâm ilminin eğitim öğretim faaliyetlerinin kamusal ve kurumsal boyutta geçmişten günümüze nasıl sürdürüldüğünü, bugünün inanç dünyası ve meydan okumalarına karşı Kelâm’ın nasıl konumlandırıldığını ve Kelâm’ın özellikle multidisipliner çalışmalar bağlamında akademik alanda ne denli etkin olduğunu, literatürdeki ilgili kavramsal terminolojiyi temel alarak tartışmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda eser, 10-12 Haziran 2022 tarihleri arasında Karabük Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ev s
136.5 TL. 210 TL.
 %  35
İslam Aile Hukuku
İnsanoğlunun içinde doğduğu, büyüdüğü ve hayata katıldığı en küçük sosyal ünite olan aile, aynı zamanda bir ahlâkî ve hukukî yapıdır da. Temel çerçevesini Kur´ân´ın çizip ayrıntılarını Hz. Peygamberin Sünneti´nin belirle¬diği ve müc-tehid fakihlerin de bu iki kaynağa getirdikleri yorumlarla geliştirip sistemleştirdikleri İslâm Aile Huku¬kunun temel esprisi şudur: Aile bireylerinden hiç kimse¬nin haksızlığa uğra-madığı, fıtrattaki kadın-erkek nitelikle¬rine uygun ve sevgi temeline dayalı bir aileyi kurmak v
91 TL. 140 TL.
 %  35
Şerhü'l-Akaid
Şerhu'l-Akaid, Matu?ridi alim Ömer Nesefi'nin Akaid-i Nesefi adıyla bilinen meşhur akaid risalesine Eş'ari alim Sa'du?ddin Taftazani tarafından yazılmış bir şerhtir. Şerh, hacim olarak metne göre geniş olduğu gibi, dil ve problematik itibarıyla da seviye olarak metnin çok u?stu?ndedir. Bu bakımdan Taftazani'nin Şerhu'l-akaid'i u?zerine geçmişten bugu?ne hayli çalışma yapılmış; gerek şerh, gerek haşiye tu?ru?nden etrafında yu?zlerce eserden oluşan zengin bir literatu?r oluşmuştur. Söz konusu şerh ve haşiyele
211.25 TL. 325 TL.
 %  35
Ebedi Saadet: Cennet
Yüce Allah, dünyayı bir imtihan alanı olarak; ahireti de bunun karşılığının alınacağı yer olarak belirlemiştir. Bir anlamda dünyayı tarla mesabesinde görmüş, ürünün alınacağı yer olarak ise ahireti göstermiştir. İnsan, burada ya ilahi emir ve yasaklara uyar, karşılığında cenneti bulur; ya da emir ve yasakları çiğner, karşılığında cehennemi bulur. Bu kitabımızda Allah’ın buyruklarına uyan mümin-muttaki kullarına tahsis edilecek ebedi hayat: cennet konusunu ele aldık. Kur’an ve sünnet verilerine göre cennet k
136.5 TL. 210 TL.
 %  35
Üstün Nitelikli Değerlerimiz;(40 Hadis - 40 Yorum)
Günümüzün yoğun ve yaygın kültürel mücâdele ortamında vahyî gerçekliklere, Kitap ve Sünnet öğretilerine bilgi ve eylem olarak sahip çıkma görev ve sorumluluğu, özgün müslüman kimliğinin gereğidir. Bu durum, ÜSTÜN NİTELİKLİ DEĞERLERİMİZ (40 hadis - 40 yorum) çalışmasının gerekçesini ve güncelliğini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı işte bu hayatî noktada din kültürümüze mütevazi bir katkıda bulunabilmekten ibarettir.
130 TL. 200 TL.
 %  35
Fıkıh Usulü Araştırmaları
İnsan davranışıyla ilgili dinî hükmün kaynaklarını, bu kaynaklardan hüküm çıkarmanın yollarını, hükmün mahiyetini ve ictihadın kurallarını inceleyen fıkıh usûlü, İslâmî ilimlerin önderidir. Çünkü dini anlamanın ve onun adına konuşmanın hem yöntemini belirleyen hem de yetkisini veren ilim, fıkıh usûlüdür. Öyle ki, fıkıh usûlü bilinip kavranmadan ne Kur'ân-ı Kerim tevil edilebilir ne Hz. Peygamber'in hadis-sünneti tespit edilip anlaşılabilir ne yeknesak bir inanç esasları dizgesi ne derûnî-vicdanî hissiyat ve
188.5 TL. 290 TL.
 %  35
Taberi Tefsiri’nin KAYNAKLARI
Ebû Caʻfer et-Taberî, tefsir tarihinin en seçkin simalarından biridir. Tefsiri, yaklaşık iki buçuk asırlık bir süreçte teşekkülünü önemli ölçüde tamamlamış olan tefsir ilminin erken dönemine ait malzemeleri toplamış olmakla meşhurdur. Bu yönüyle tefsiri geniş bir kaynak yelpazesine sahiptir. Taberî ilk gençlik yıllarından tefsirini kaleme aldığı döneme kadar İslam dünyasının kadim ilim merkezlerine seyahatler yaparak pek çok kitabın icazetini almış, tefsirinde yer verdiği rivayetleri icazetini aldığı b
195 TL. 300 TL.
 %  35
Kur’an Araştırmaları Ve Oryantalizm
Günümüz Kur’an araştırmalarının, Batı oryantalizminin başlattığı konulara ve yöntemlere bağlılığı dikkatlerden kaçmamaktadır. Bunun en temel nedeni Batı’da Kur’an araştırmalarının 1850’li yıllarda başlamış olması ve 1900’lü yılların başından itibaren de ilk döneme ait kadim mushaf fragmanları ve nüshalarını neşretmeleri neticesi oluşan birikim ve Kur’an araştırmalarındaki tecrübedir. Bu birikim batıda çeşitli bilimsel kurumların oluşmasına neden olduğu gibi ayrıca teknik ve teknolojik gelişmelerden de istif
130 TL. 200 TL.
 %  35
Hadis Anlam Ve Amel
Hz. Peygamber’in söz ve fiilleri bir taraftan hadis formunda rivayet edilirken diğer taraftan amele konu olup uygulanmış ve tevârüs edilegelen bir gelenek oluşmuştur. Gerek sahabe gerekse sonraki dönemlerde hadisler, amele/uygulamaya dönüşürken çeşitli anlayışlar devreye girdiği gibi tevârüs edilen uygulamalar da hadislerin tespit ve değerlendirmesinde etkili olmuştur. Anlaşıldığı kadarıyla karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. Ancak bu etkileşimin boyutları farklı bir ifadeyle hadis-amel ilişkisinin mahi
162.5 TL. 250 TL.
 %  35
Vahiy-Vakıa İlişkisi; Metodolojik Bir Yaklaşım
Kur’an ayetleri, 23 yıllık süreçte peyderpey inmiştir. Bu inişte bazı ayetler doğrudan; bazıları ise bir soru veya olaya binaen inmiştir. Tefsir literatüründe bu ikinci kısım, “bir sebebe binaen inen ayetler” başlığında incelenmiştir. Bir sebebe inen ayetlerin anlaşılmasında temel problem, ayetin lafzının umûmîliğine mi itibar edilecek, yoksa sebebin husûsîliğine mi itibar edilecek meselesidir. Yani ayet hakkında indiği şahıs, olay ve soruyla mı sınırlı kalacak, yoksa ayet aynı durumdaki herkese genellenece
169 TL. 260 TL.
 %  35
Divan-ı Mezalim, İslam Tarihinde Yüksek Yargı ve Denetim Kurumu
İslam tarihinde kaza fonksiyonu, genel olarak kadıların yönettikleri şer‘î mahkemeler tarafından ifa edilmiştir. Bu mahkemelerle beraber kamu düzeni-nin ayakta tutulması için başka kurumların da tesisine ve bunların özel yetki ile kaza fonksiyonunu yerine getirmelerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu kurumlardan biri de bizzat devlet başkanının veyahut devlet başkanı tarafından atanan yüksek hâkimler tarafından yönetilen Mezâlim Mahkemesi’dir. Bu mahkeme, devletin yetkili idarecileri, şehir ve dağ eşkıyaları ve ter
97.5 TL. 150 TL.
 %  35
İslami Finans Standartlarının Fıkhi Dayanakları
Bu çalışmanın amacı İslami Finans standartları arasında en yaygın ve etkili olarak kabul edilen ve benzerleri arasında en detaylı metin olan AAOIFI standartlarının fıkhi dayanaklarını analiz etmektir. Yaşadığımız dünyada İslami Finans alanı her geçen gün gelişmekte, bu alanda ortaya çıkan yeni meselelere yeni çözümler aranmakta ve bu çözüm arayışına pek çok kurum ve kurul iştirak etmektedir. İslami finans alanındaki problemleri keyfiyeti ve hızı dünyadaki ilgili kurumların riayet edeceği bazı genel ve ortak
104 TL. 160 TL.
Tükendi
Toplam 88 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1