Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 88 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2
 %  35
Cumhuriyetten Günümüze İlk Ve Ortaöğretimde Peygamber İnancı Öğretimi
Peygamberlik müessesesi, ilk insanla birlikte temelleri atılmış olan köklü bir maziye sahiptir. Peygamberler, her dönemde insanlık için en önde gelen rehberler olmuş, yaratıcı ile kurulacak bağın mahiyeti ve keyfiyeti hususunda en müşahhas örnekliği temsil etmiştir. Peygamber inancı birçok dinde temel inanç esasları arasında yer alan ortak bir temadır. İslam dininde de imanın asli unsurlarında biri olan peygamberleri kabul, Allah’ın özel olarak görevlendirdiği bu elçilerin getirdikleri mesaja, aralarında hi
120.25 TL. 185 TL.
Tükendi
 %  35
Hayata Hikmetle Bakış
Elinizdeki eserin başlıca özellikleri şöyledir: • Kaynaklardan taradığımız binlerce hikmetli söz ve yaşanmış olaydan ilk okuduğumuzda bizi etkileyenleri seçmeye çalıştık. • Bunları konularına göre ve alfabetik olarak tasnif ettik. • Eğer bir sözün kime ait olduğu belliyse hemen altında sahibinin ismini zikrettik. • Sözlerin kaynağını dipnotta belirttik. • Sosyal medyada dolaşıp da altında büyüklerin ismi bulunan sözleri, asıl kaynağına ulaşmadan bu esere almadık. • Kitabın sonunda da eserde adı geçen şahısl
120.25 TL. 185 TL.
 %  35
İmam-ı Azamın Ebu Hanife'nin İtikadi Görüşleri
XVII. yuzyıl Osmanlı alim ve burokratlarından Beyazizade Ahmet Efendi de ifade ettiğimiz bu kanaati taşıdığı için, Ebu Hanifenin inanç sistemini ve duşunce dunyasını ortaya koymak uzere çalışma içine girmiş ve eserlerinden derleyip, konularına göre tertip ederek el-Usulul-munife lil-İmam Ebi Hanife adıyla bir telif meydana getirmiştir. Herkesin şerh ve haşiye ile meşgul olduğu bir dönemde böyle bir çalışma yapmakla da buyuk bir hizmet görmuştur. Biz de bu duygularla söz konusu eserin edisyon kritiğini yapıp
195 TL. 300 TL.
 %  35
Din Bilimlerinde Nicel Yöntem ;Teorik Temel, Analiz, Yorumlama ve Raporlama
Elinizdeki kitap din psikolojisi, din sosyolojisi ve din eğitimi gibi alanlarda gerçekleştirilen nicel araştırmalarda kullanılan en temel istatistiksel analizleri içermektedir. Konuyla ilgili örnekler de bu alanlarda yapılan araştırmalardan verilmektedir. Kitabın amacı, söz konusu alanlardaki araştırmacılara giriş niteliğinde bilgiler sunmak ve nicel metotların din bilimleri alanındaki uygulanabilirliğine dair fikirler vermektir. Kitapta nicel analizler belirlenirken Türkiye’de söz konusu alanlarda en sık r
175.5 TL. 270 TL.
 %  35
Mu'tezili Düşüncede Mucize
Mûcize, Allah’ın kendilerini tasdik etmek amacıyla peygamberlerinin elinde yarattığı, insanların gücünü aşan ve hiçbir şekilde benzerini yapamadıkları olaylardır. Peygamberin nübüvvetinin bilinmesinde mûcizenin zorunlu olduğunu kabul eden Mu‘tezilî âlimler, yaratılmışların faydasına olması nedeniyle peygamber göndermeyi Allah’a vâcip kabul etmişlerdir. Onlar, Allah’ın elçisini diğer insanlardan ayrışması maksadıyla elinde olağanüstü bir olay ızhar etmek suretiyle doğrulaması gerektiğini ve bunun Allah’a vâc
149.5 TL. 230 TL.
 %  35
Tasavvuf İkliminde Kişilik İnşası - III;Sühreverdi'den Seçmeler
Bu eser, meşhur sûfî Sühreverdî’nin (ks) Avârifü’l-Meârif’inden seçmeler içermektedir. Çağları aşan bu tasavvuf klasiğinde birçok hikmetli söz ve yaşanmış olay yer almaktadır. Eserin başlıca özellikleri şöyledir: • İlk olarak Sühreverdî’nin (ks) kısaca hayatı zikredilmiştir. Burada onun hayatıyla ilgili, bize de örnek olabilecek bilgilere yer verilmiştir. • Konular alfabetik sıraya göre tertip edilmiştir. • Seçmeler, Arapça asıllarıyla birlikte harekeli olarak verilmiştir. Böylece Arapçasını geliştirmek ist
97.5 TL. 150 TL.
 %  35
Kıraat İlminin Temel Kaynakları
Kur’ân lafızlarının muhafazasını amaçlayan kırâat ilmi, ilâhî vahyin manalarını korumak ve orijinal hâliyle nakletmek üzere zaman içerisinde önemli bir literatür geliştirmiştir. Gerek teorik gerekse pratik ve teknik çözüm önerileri ortaya koyulan bu telifât bünyesinde yer bulan eserlerin müellifleri, alana mahsus terminolojiyi kullanarak kendilerine özgü bir üslup ve düzen içinde konuları işlemişlerdir. Bu açıdan kırâat sahasının muhtelif meselelerinin ele alındığı eserler, kırâat ilmini tahsil edenlere, ih
195 TL. 300 TL.
 %  35
Tasavvuf İkliminde Kişilik İnşası 2 - Kuşeyri'den Seçmeler
Çağlar geçse de değerinden hiçbir şey kaybetmeyecek birçok klâsik eser bulunmaktadır. Bu klâsiklerden birisi de ünlü mutasavvıf Kuşeyrî’nin er-Risâle adlı eseridir. Biz de onun bu kıymetli eserinden seçmeler yaparak sûfilere ait olaylar ve hikmetli sözlerden derleme yaptık. Bu seçmelerin, bazen karşılaştığımız olaylarda bizim için bir ışık olacağı, bazen bizi teselli ederek içimize bir ferahlık ve huzur vereceği, bazen de hayatımıza yeni bir yön çizmemize vesile olacağını ümit ediyoruz.,
97.5 TL. 150 TL.
 %  35
120. Yılında İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Çalıştayı
Tarihleri II. Abdülhamid döneminde 01 Eylül 1900’de İstanbul’da kurulan Dâru’l-Fünûn-i Şahane bünyesinde açılan Ulûm-i Âliye-i Diniyye Şubesine dayanan İlahiyat/İslami İlimler Fakülteleri 2020 yılı itibariyle 120. yıllarını idrak etmiş bulunmaktadır. Bu uzun zaman dilimi içerisinde bu kurumlar açısından çok faklı dönemler geçirilmiş, gelgitler yaşanmıştır. Din eğitimi tarihimizin özgün ve oldukça gelişmiş bir aşamasını temsil eden bu Fakülteler, ülkemizde din eğitimini ve din hizmetlerini yürütecek kadrola
113.75 TL. 175 TL.
 %  35
Imam al-Juwaynī’s Lumaʾ al-Adillah;The Luminous Proofs
This book entitled ‘Imām al-Juwaynī’s Lumaʾ al-Adillah fi Qawāid ʿAqāid Ahl al-Sunna wa al-Jamāʿa (The Luminous Proofs behind the Principle Creeds of the People of the Sunnah and the Majority of Scholars)’, or in short, ‘Imām al-Juwaynī’s Lumaʾ al-Adillah - The Luminous Proofs’ is an attempt to provide the reader with an English introduction and translation of a classical Arabic work in the subject of ʿilm al-Kalām. The Lumaʾ al-Adillah was written by the Ashʿarī Imām ʿAbd al-Mālik al-Juwaynī with the aim t
120.25 TL. 185 TL.
 %  35
Son Dönem Osmanlı Kelamcılarının Mucize Anlayışı
Görüşlerini incelediğimiz kelâmcılar, mensup oldukları dinlerinin gereği olarak aslı itibariyle mucizenin imkânı ve vukuu hususunda bir tereddüt izhar etmemişler, ancak kimi mucizelerin sıhhati ve algılanması gerektiği şekil noktasında doğal olarak farklı birtakım tavırlar geliştirmişlerdir. Yaşadıkları çağın etkisini hisseden bu zevâtın karşı karşıya kaldıkları duruma verdikleri tepki elbette birbirinin aynı olmamıştır. İslâm’ın daha güçlü bir şekilde anlatılması derdinde birleşen bu şahsiyetler, kurtuluş
221 TL. 340 TL.
 %  35
Yalnızlık ve Umutsuzluk ve Dindarlık
Anlam arayış serüveni yolculuklara çıkarır insanı… Modern insan kimi zaman yalnızlık koridorlarında umutsuzluğun girdabıyla boğuşur. Kimi zaman da umudun ışığıyla yükselişe durur. Gelgitlerinde kendini, varlığı ve “Aşkın Olan”ı arar. Kendini gerçekleştirmeyi, varlığı bir bütün olarak anlamlandırmayı ve yüreğinin derinliklerindeki Aşkın Olan’ı içkinleştirmeyi arzular. Bu tecrübeler yaşantı kılınırken, “hakikaten bir çıkış yolu var mı?” ya da “kişinin kendisiyle benliği arasında olan…” onu nerelere taşır? sor
149.5 TL. 230 TL.
 %  40
Peygamberimiz Serisi ( Ortaokullar İçin )
Ülkemizde son dönemlerde Hz. Peygamber'in hayatına (Siyer) olan ilginin arttığı görülmektedir. Ancak bu ilginin hızlı artışına rağmen içerik ve kalite artışı maalesef son derece yavaş devam etmekte, günümüz insanına ihtiyaç duyduğu dil, içerik ve üslupta yeni yayınlar verilememektedir. İşte bu ihtiyacı bir nebze de olsa gidermek için daha öncesinde ilkokul seviyesindeki çocuklarımız için hazırladığımız serinin bir devamı olarak ortaokuldaki öğrencilerimize uygun Siyer kitapları hazırladık. Öncekinde olduğu
552 TL. 920 TL.
 %  35
Günümüz Fıkıh Meseleleri
Her devirde ilmî, iktisâdî, sosyal ve kültürel alanlarda ibadete ve muamelata ait yeni meseleler ortaya çıkmış ve ilim adamlarını meşgul etmiştir. Bu meselelerin ortak özellikleri yeni olmaları, insanların günlük yaşantılarını ilgilendirmeleri, çözümlerinin bulunmamaları, zor anlaşılmaları ve doğru analiz edilmelerinin önünde bazı engellere sahip olmalarıdır. Yeni meselelerin çözümsüz bırakılması İslam’ın evrenselliği ve İslam fıkhının esnekliği ilkesine aykırı görüldüğü için üzerlerinde çalışma yapılması i
253.5 TL. 390 TL.
 %  35
Kur'an'nın Korunmuşluğu
Birçok Kur’ân yorumcusu, bazı âyetlerden hareketle Kur’ân’ın nüzûl öncesinde O’na müdahale etmek isteyen cin-şeytan gibi varlıkların; nüzûl sonrasında ise O’nu tahrif etmek isteyen insanların müdahalesine karşı ilahî korumanın teminatında olduğunu söyleyerek, bugün orijinal haliyle elimizde bulunan Kur’ân’ın işte bu koruma sonucu aslını muhafaza ettiğini ileri sürmüştür. Bu tezi ispat etmek için de, bazı âyetler bize göre mana akışına ve anlam örgüsüne uygun olmayan görüş ve yorumlara tabi kılınmıştır. Elin
120.25 TL. 185 TL.
 %  35
Sosyal Hizmet Maneviyat ve Din
“Bağımlılık, manevi susuzluğun ifadesidir.” Jung İnsanoğlu, biyo-psiko-sosyal ve manevi boyutları olan bir varoluşu temsil eder. Onun anlaşılması için sadece biyolojik, psikolojik ve sosyal özelliklerinin değerlendirilmesi yeterli değildir. İnsanın bir de aşkın yönü vardır ki bu, onun manevi alanını oluşturur. Her insana özgü olan maneviyat, dini inanç ve pratikleri de içine alır, insanın pek çok tutum ve davranışına yön verir ve anlam katar. Dolayısıyla, eylemlerinin manevi boyutları anlaşılmadan insan
120.25 TL. 185 TL.
 %  35
Gelenek ile Gelecek Arasında İslami Psikoloji
"İslam bir yaşam biçimidir, Batı psikolojisi insanların psikolojisini değiştirmekte ve bir yaşam biçimi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. İslamî psikoloji ‘yeni bir dünya görüşü geliştiriyorum' demektir. Müslümanlar İslamî psikoloji ile modern psikolojiyi bir araya nasıl getirebilir, buna bakmalıdır." Prof. Dr. Malik Badri "İslam, insanlığı sözlü ve ilahi en iyi yaşam tarzına götüren bir dindir. Psikoloji, davranışı izah etmeye çalışan akademik bir disiplindir. İslam; psikoloji, eğitim, ekonomi, siyaset konul
97.5 TL. 150 TL.
 %  35
Esma-i Hüsna'yı Anlama Kılavuzu
Esmâ-i hüsnâ insana, Allah'ı kendi ilâhî kelâmından bilme, tanıma ve anlamayı sağlaması; sağlam, sahih ve tevhîde dayalı bir ulûhiyyet tasavvuruna ulaştırması; kişiye O'nun isimleriyle ahlâklanmayı öğretmesi, O'nu kendisine lâyık şekilde anıp zikretmeyi öğreterek mü'mine iç huzûru duyurması gibi bakımlardan bütün inananlara sunulmuş çok önemli bir imkândır. Bir mü'minin, Yüce Rabbi'ne karşı olan sorumluluklarını: "O'na iman etmek, O'nu tenzîh ve takdîs etmek, her zaman O'nu zikretmek, duâ ve ibâdetle O'na y
136.5 TL. 210 TL.
 %  35
41 Temsil İle Kur'an Gerçeği; Kur'an-ı Kerim'e Giriş
41 temsilden oluşan bu kitapta; • Kur'ân'ın ‘ayet'leri • Kur'ân semasının ‘yıldız'ları • Kur'ân - Peygamber ilişkileri • Vahiy; monolog değil diyalog • Kur'ân, kâinat kitabı ve kelâmullah • Kur'ân; ehem - mühim / temel, bina ve çatı • Kur'ân: aslî kriter • Kur'ân: nihaî karar • Kur'ân: sağlam zemin • Kur'ân: Allah'ın ipi • Kur'ân: hayat kaynağı • Kur'ân ve aydınlanma • Kur'ân'ın ana işlevi, özü ve amacı • Kur'ân: sanat - medeniyet - kültür • Kur'ân'da her şey var mıdır? • Kur'ân ve diğer kut
120.25 TL. 185 TL.
 %  35
Nesep Atlası
Araplar, tarihin eski zamanlarından itibaren nesep şecereleriyle gündeme gelmiştir. Uzak ve yakın akrabalarını tanımak, tarihte şöhret kazanmış atalarından haberdar olmak, Araplar için sıradan bir ameliyenin ötesinde kabile aidiyetinin ve çölde hayatta kalmanın yegâne sırrıydı. Günlük hayatın merkezine yerleşen soy bilinci, yeri geldiğinde dinî inancın önüne dahi geçebilmekteydi. Menfaatlerine ters düştüğünde putlara küfreden, onları alaya alan ve taşlayan Araplar, ata ve dedelerinin soylarına geldiğinde hü
422.5 TL. 650 TL.
Toplam 88 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2