Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 52 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  35
Yaratan ve Yaratılanlarla İletişim Biçimi Olarak İBÂDET
“Yaratan ve Yaratılanlarla İletişim Biçimi Olarak İbâdet” adını verdiğimiz bu kitapta ibâdetlerin; şükran ve tazim duygusuyla Hakk’ın rızasına ulaşmayı, başta insan olmak üzere bütün varlığa şefkat, merhamet ve sevgiyle yaklaşmayı gaye edindiğini ifade etmeye çalıştık. Bir başka ifadeyle ibâdet; insanın sadece Allah ile olan iletişim ve irtibatıyla sınırlı olmayıp, O’nun yarattığı tüm varlıklarla, özellikle insanlarla ilişkilerini de kapsamaktadır. Nitekim mazeret sebebiyle Yaratana karşı yerine getiril
120.25 TL. 185 TL.
 %  35
Müslümanca Yaşamak; Hayat Odur ki Müslümanca Yaşana
"Hz. Muhammed'e inanan ilk Müslümanlar topluluğu, insanlığı gölgesi ve idaresi altında mesut etmeye, ilerletmeye, dosdoğru yolu takip edip dünyayı imar ederek yeryüzünün bereketini artırmaya muktedirdi. Bu topluluk, insanlığın iyiliği için en hayırlı ve en çok çalışan kimselerdi. Onlar, bu hayata, boyunlara geçen demir bir zincir gözüyle bakarak ona düşman olup onu kırmaya yeltenmiyorlardı. Aynı zamanda onlar, hayata "ele geçmeyecek bir zevk ve safa" nazarıyla da bakmıyorlardı. Hiçbir saatlerini boş geçirmi
97.5 TL. 150 TL.
 %  35
Kur’an’a ve Tefsire Adanmış Ömürler
Ali KARATAŞ
195 TL. 300 TL.
Tükendi
 %  35
Ebedi Saadet: Cennet
Yüce Allah, dünyayı bir imtihan alanı olarak; ahireti de bunun karşılığının alınacağı yer olarak belirlemiştir. Bir anlamda dünyayı tarla mesabesinde görmüş, ürünün alınacağı yer olarak ise ahireti göstermiştir. İnsan, burada ya ilahi emir ve yasaklara uyar, karşılığında cenneti bulur; ya da emir ve yasakları çiğner, karşılığında cehennemi bulur. Bu kitabımızda Allah’ın buyruklarına uyan mümin-muttaki kullarına tahsis edilecek ebedi hayat: cennet konusunu ele aldık. Kur’an ve sünnet verilerine göre cennet k
156 TL. 240 TL.
 %  35
İslam Ve Denge (Mabetten Hayata 2)
Bu kitapta; dünya-ahiret, madde-manâ, din-bilim vb. mevzular ele alınarak; değerlerin birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olduğu, hayata bütüncül bakışın ve insan yaşamında dengenin ancak böyle sağlanabileceği fikri üzerinde durulmaktadır. Denge; hayatın terazisi; varlık, iş ve oluşun üzerine oturduğu temeldir. Yapısal olarak madde ve manâ ( ruh- beden) dengesinden müteşekkil olan insanın; hayatı anlamlı ve verimli olarak yaşayabilmesi, kendisinden bekleneni yerine getirebilmesi de yaratılıştan ge
120.25 TL. 185 TL.
 %  35
Mehmed Akif;Çelik Karakterli İçtimai Mürşidimiz
Rahmetli muallim Mahir İz, İstiklal Marşı şâirimiz Âkif merhum için "Çelik karakterli içtimâî mürşidimiz" der ve Âkif hakkında tanıklığa dayalı pek veciz ve çok yerinde özgün bir kimlik tarifi yapar. Bu kitap, ümmetin tarihini fikren, coğrafyasını fiilen görüp mü'min yüreği ve ferâsetiyle, san'atkar fesahatiyle değerlendiren, hayatı şiirle dile getirip izlettiren Mehmed Âkif'in "içtimâî mürşid"liğini kavramak ve "İstiklâl Marşı ve Mehmed Âkif Yılı"nın ürün bereketine mütevazi bir katkıda bulunmak amacıyla
97.5 TL. 150 TL.
 %  35
İçimizdeki Allah (Mabetten Hayata 1)
Çocukluğumuzda, Allah hakkında bize öğretilen en temel bilgi şu idi: “Allah ne yerde ne göktedir; O, mü’minin kalbindedir”. Altmış beş yıldan beri devam eden din eğitim ve öğretimim neticesinde ulaştığım ilmî ve itikadî sonuçla da paralellik arz eden bu söylemden hareketle “İçimizdeki Allah” adını verdiğimiz elinizdeki kitapta; Allah Teâla ile insan ilişkilerini bu bakış açısıyla sunmaya çalıştık. Ülûhiyet / Tanrı fikri, insanın ruhunda var olan aslî bir değer, fıtrî bir gerçekliktir. Öyle ki insan; tüm ins
120.25 TL. 185 TL.
 %  35
Bir Neslin Mazideki İzleri Portreler
1960-1970'li yıllarda İstanbul İmam-Hatip Okulu ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde okuyan her öğrencinin, bilgisi, yöntemi ve düşüncesinden etkilendiği hocaları olmuş ve bunları da hayatı boyunca unutamamıştır. Hâliyle benim de bu iki kurumda okurken etkilendiğim hocalarım ile akademik hayatımda kendilerinden yararlandığım bilim insanları oldu. O yıllarda bu kurumlarda okuyanlar, hocalarından istifade etmiş olsalar da daha sonraki nesillerin bu hocalardan -eserlerinin haricinde- yararlanma imkânları yok
120.25 TL. 185 TL.
 %  35
Ümmet Gerçeği; Sorunlar-Sorumluluklar
Ümmet Gerçeği, ümmetle ilgili sorunlar ve sorumluluklar konusunda hüsn-i niyetle kaleme alınmış değerlendirmelerden oluşan uzunca bir mukaddime/giriş niteliğindedir. Ümmet özeleştirisi de denilebilecek kitabın hazırlanma sürecinde en çok dikkat çeken olumsuzluk, Sünnet-i seniyye ve onun bilgi ve belgeleri olan hadîs-i şerîflere karşı, ümmet kimliği ve bilincine aykırı ve bilimsellikten uzak yaban ve yavan yaklaşımların ülke ve ümmet gündeminde yoğunlaşması olmuştur. Doğrudan veya dolaylı olarak buna ba
104 TL. 160 TL.
 %  35
Müslüman Kimliği; Buhârînin Kitap Ve Sünnete Bağlılık Bölümü Çerçevesinde
Müslüman kimliği, Kitap ve Sünnet bağlısı, vahiy öncelikli düşünce sahibi, nas bulunmayan konularda ictihad yanlısı, müslümanları kucaklayan, insanlığa derin şefkat duyan ve tüm insanlığın İslâm ile tanışmasını arzulayan ve bunun için çalışan, düşünce yöntemini, değer yargılarını, hayat modelini Sünnet'ten alan, konjoktürü değil, evrensel gerçekleri kollayan, hakka taraf, mu'tedil, muvahhid, müstakim, müstekarr, muhsin, muhlis, kısaca Hz. Peygamber ve ashâbının gidişâtına uygun yaşamayı amaç edinmiş bir kim
149.5 TL. 230 TL.
 %  35
Mevlid Geleneği; Senin Ömrüne Yemin Olsun
Mevlid merasimleri, dinî hayatın bir parçası haline gelmiş, asırlardır devam eden bir gelenektir. Tek başına, fert ve toplumun dinî hayatına mevlid kadar fayda sağlayan başka bir gelenek bulunmamaktadır. Mevlidin en önemli faydası, Hz. Peygamber'i gündemde tutarak onun (s.a.v.) hayatın içinde daha fazla yer almasına vasıta olmasıdır. Hz. Peygamber'in gönüllerdeki yeri dolayısıyla Müslümanlar, her hallerine mevlidi ortak etmişlerdir. Önemli hâdiselerde, mevlidin mânevî havasının çevresinde toplanmışlardır. S
78 TL. 120 TL.
 %  35
Ahmet Mithat Efendi ve Baba Olmak Sanatı
Ölümüne kadar iki yüzden fazla eser yayınlayan Ahmet Mithat Efendi, Türk edebiyatının gerçek anlamda ilk popüler yazarıdır. Eserlerinde Avrupa'nın bilim, sanayi ve çalışkanlığını överken, aynı zamanda Osmanlı toplumunun ahlâkî değerlerinin korunması gerektiğini de vurgulamıştır. Ahmet Mithat Efendi'nin toplumun gelişmesi için üzerinde en çok durduğu hususlardan birisi, çocukların eğitimidir. Elinizde tuttuğunuz bu kitap Ahmet Mithat Efendi tarafından, çocukları için sorumluluk duygusu taşıyan tüm anne-babal
78 TL. 120 TL.
 %  35
Sahabe Kıvamı; Müslümanlığımızın Aynası
İslâm toplum ve medeniyetinin kurulmasına şâhit olmuş, katkıda bulunmuş ilk İslâm nesli sahâbîlerin kimlik ve kişilikleri, yaşayışları, dünyaya bakışları, rehberlikleri, kısaca kıvâm ve nitelikleri hiç kuşkusuz, zaman ve zemin farklılığına bakılmaksızın tüm Müslüman birey ve toplumlar için haklı bir ilgi, bilgi ve merak konusudur. Bu sebeple günümüz toplum ve cemaatleri için gerçek mümin seviyesini yakalayabilmek bakımından sahâbe kıvâmının hedef olarak ortaya konulması, örnek alınacak kişi ve toplum ihtiya
97.5 TL. 150 TL.
 %  35
Din Eğitimimiz; Anılar - Sorunlar - Düşünceler
Dinî hayatımız, elde ettiğimiz dinî bilgilere göre şekillenir. Dinî bilgiler ise, genelde aileden ve eğitim kurumlarından elde edilmektedir. Doğru ve kaliteli bir din eğitimi, doğru bir dinî hayatı; doğru ve kaliteli olmayan bir din eğitimi ise, yanlış bir dinî hayatı oluşturmakta ve şekillendirmektedir. Bu nedenle dinî bilgilerin hayata yansıtılmasıyla ilgili anılar, gözlemler ve düşünceler, yaşadığımız dinî hayatın anlaşılmasına, sorgulanmasına ve değerlendirilmesine önemli ölçüde katkı sağlarlar ve gelec
149.5 TL. 230 TL.
 %  35
Kur'an Aydınlığında Müslümana Yol Haritası
Tarihi önümüze koyup ders almaya kalkıştığımızda gördüğümüz çok önemli iki temel güç var: İnanç ve Sorumluluk. Tarihte başarılı olmuş birey ve toplumların başarı grafiklerinde bu etkin iki önemli itici güç vardır. Diyebiliriz ki buna sahip olan, şanslı toplumlar, gelecekte de başarılı olacaklar, insanlar arasında bir yıldız gibi paylayacaklardır. Hatibi, cami kürsüsünden evinize davet eden bu eser; bu tarihi gayeyi gerçekleştirmede küçük bir adım olacağı kanaatindeyiz. Size kızmayacak, size Allah rızasına g
338 TL. 520 TL.
 %  35
Hayat Mektebinden Notlar; Hatıralar - Değerlendirmeler
Yüce Yaratıcı "Anın beni anayım sizi!" diye ferman etti. Gerçek açık-seçikti: Mü'min için anılmak, Allah katında zikredilmekti, O'nu anmanın mutlu neticesiydi. Kişi Allah katında anılmayı hak etmişse eğer, adını bilmese dünya, ne kaybederdi? Yüce katta anılmıyorsa eğer biri, dünya ansa onu, ne ifade ederdi? Yâ Rab! Andırma bize seni yâdetmeyeni! Yâ Rab! Unutma bizi, biz unutsak da seni! Bu niyaz ile bitiriyorum anılarımı, "Hayat Mektebinden Notlar"ımı. Onu okuyup benim için bağışlanma ve rahmet dileyecek, f
188.5 TL. 290 TL.
 %  35
Medrese'den Üniversite'ye Ali Özek
Osmanlı dönemine yetişememekle birlikte mirasını devralmış, Tek Parti döneminin dinî alandaki baskı ve uygulamalarına şahit olmuş, Türkiye'deki ilk dinî derneklerden Kestanepazarı derneğinin kurucuları arasında yeralmıştır. 1950 yılında gittiği Mısır'da Krallık dönemi hüküm sürmekte ve ayrıca Osmanlı bakiyesi çok önemli bir kültür ve sosyal çevre bulunmaktadır. Osmanlı şehzadelerinden Şevket Bey, son padişah Vahdettinin veliahdı Ömer Faruk Efendi, Osmanlı Şeyhülislamlarından Mustafa Sabri Efendi, Ders Veki
195 TL. 300 TL.
 %  35
Ben Müslümanlardanım
Âkif merhum der ki; "Emr-i bi'l-ma'ruf imiş ihvân-ı İslâm'ın işi, Nehyedermiş bir fenâlık görse, kardeş kardeşi." "Ben müslümanlardanım" demek, ben müslümanım diyen istisnasız herkese karşı ihvân-ı İslâm duygusu, davranışı ve yaklaşımında bulunmayı -en azından kural olarak- kabullendiğini ikrar etmektir. Ümmet-i Muhammed'den olmanın hem temel şartı hem de vazgeçilmez göstergesi budur.
97.5 TL. 150 TL.
 %  35
Sırat-ı Müstakim ve Yolcuları
Bu kitap, hidayet-dalalet ekseninde sırât-ı müstakimi ve yolcularını incelemektedir. Farklı inanç ve din mensuplarıyla diyalog girişimleri değişik düzeylerde ve ısrarla sürdürülmeye çalışılırken müslümanlararası gözle görülür anlamlı bir yakınlaşmanın ortaya konulamamış olması "din kardeşliği" ortak paydasına sahip olanlar açısından düşündürücüdür. Amaç, grupçuluğu önceleyip din kardeşliğini ötelemekten kaynaklanan toplumsal ayrışmayı önlemeye yönelik bir anlayış ve davranış geliştirme gayretlerine katkıd
97.5 TL. 150 TL.
 %  35
İnsan Eksenli Din
Kurândan ve Dinler tarihinden anladığımıza göre iki türlü din olgusundan bahsetmek mümkündür. Bunlardan biri: insanlar tarafından oluşturulan Tanrı eksenli din, diğeri de vahye dayalı insan eksenli dindir. Vahiy dininin hükümleri ile insanın ihtiyaçları birlikte tetkik edildiğinde, dinin münhasıran insan için vazedildiği; dolayısıyla insan eksenli din nitelendirmesinin isabetli olduğu anlaşılır. Ne var ki Peygamberler döneminde insanı merkeze alan ve onun sorunlarını çözmeyi amaçlayan vahiy dini, zamanla
120.25 TL. 185 TL.
Toplam 52 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1